Đề tài nghiên cứu một sổ đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng ở lợn , đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn PASTEURELLA MULTOCIDA gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn

57 768 6
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 22:29

MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ .i1. Tính cấp thiết của đề tài .12. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .23. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.2CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .31.1. Tình hình bệnh tụ huyết trùng gia súc .31.1.1. Trên thế giới . 31.1.2. Ở Việt Nam . 51.2. Đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng lợn.61.2.1. Nguồn bệnh, đường xâm nhiễm của mầm bệnh và cơ chế gâybệnh tụ huyết trùng .61.2.2. Chất chứa và độc tố của vi khuẩn P. multocida .81.2.3. Tuổi mắc bệnh của gia súc .81.2.4. Mùa vụ phát bệnh .91.2.5. Vùng phát dịch . 101.2.6. Hiện tượng mang vi khuẩn P. multocida ở đường hô hấp trên củađộng vật khỏe. Nguồn lây lan bệnh tạo các ổ dịch tụ huyết trùng . 111.2.7. Đặc tính sinh học của vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnhtụ huyết trùng . 131.2.8. Đặc điểm nuôi cấy . 161.2.9. Đặc tính sinh hoá của vi khuẩn P. multocida . 221.2.10. Cấu trúc kháng nguyên P. multocida và type huyết thanh . 231.2.11. Sức đề kháng của vi khuẩn P. multocida. 271.3.Tính gây bệnh của vi khuẩn P. multocida . 281.4. Chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng lợn . 331.5. Biện pháp phòng và trị bệnh tụ huyết trùng . 36CHƯƠNG 2: NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 432.1. Nội dung nghiên cứu . 432.2. Đối tượng, địa điểm . 432.2.1. Đối tượng nghiên cứu . 432.2.2. Địa điểm . 432.3. Vật liệu . 432.3.1. Mẫu bệnh phẩm dùng phân lập vi khuẩn. 432.3.2. Động vật thí nghiệm: Chuột bạch có trọng lượng từ 18 20gamcon. . 442.3.3. Giống vi khuẩn: Các chủng P. multocida phân lập được để xácđịnh các đặc tính sinh vật, hóa học được đông khô giữ giống. 442.3.4. Các hệ mồi (Primer): Dùng để xác định serotype vi khuẩnP.multocida bằng phương pháp PCR. . 442.3.5. Các loại đường dùng cho phản ứng lên men đường . 442.3.6. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm . 442.3.7. Các loại hóa chất dùng cho nghiên cứu . 442.3.8. Môi trường sử dụng và nuôi cấy vi khuẩn . 442.4. Phương pháp nghiên cứu . 442.4.1. Phương pháp điều tra dịch tễ bệnh THT lợn . 44 2.4.2. Phương pháp lấy mẫu . 442.4.3. Phương pháp nuôi cấy, phân lập vi khuẩn . 452.4.4. Phương pháp xác định một số đặc tính sinh vật, hoá học của vikhuẩn P. multocida . 472.4.5. Phương pháp kiểm tra độc lực của vi khuẩn P. multocida phânlập được . 47 2.4.6. Phương pháp xác định type kháng nguyên của P. multocida. 50 2.4.7. Phương pháp xử lý số liệu . 51CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 523.1. Kết quả điều tra tình hình dịch bệnh tụ huyết trùng lợn tại cáchuyện nghiên cứu ở tỉnh Phú Thọ . 523.1.1. Kết quả điều tra bệnh tụ huyết trùng ở lợn tại tỉnh Phú Thọ quacác năm 2006 2008 . 523.1.2. Kết quả điều tra số lượng lợn mắc và chết do bệnh tụ huyết trùngtại tỉnh Phú Thọ ở các mùa vụ . 563.1.3. Kết quả điều tra tỷ lệ lợn mắc bệnh tụ huyết trùng ở các lứa tuổi . 593.1.4. Kết quả điều tra tỷ lệ lợn mắc và chết do bệnh tụ huyết trùng ởtỉnh Phú Thọ theo phương thức chăn nuôi . 613.1.5. Kết quả điều tra tỷ lệ lợn mắc bệnh và chết do bệnh tụ huyếttrùng tại tỉnh Phú Thọ theo giống lợn . 643.1.6. Kết quả theo dõi các triệu chứng ở lợn bệnh nghi mắc tụ huyết trùng .663.1.7. Kết quả kiểm tra bệnh tích của lợn ốm nghi mắc bệnh tụ huyết trùng .683.2. Kết quả phân lập vi khuẩn Pasteurella từ bệnh phẩm của lợn chếtnghi mắc bệnh tụ huyết trùng . 693.3. Kết quả phân lập Pasteurella từ dịch ngoáy mũi của lợn khoẻ . 703.4. Kết quả xác định đặc tính sinh hoá của vi khuẩn Pasteurella phânlập được . 723.5. Kết quả thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tụ huyết trùng lợn . 80CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 824.1. Kết luận . 824.2. Đề nghị . 83TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu một sổ đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng ở lợn , đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn PASTEURELLA MULTOCIDA gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn, Đề tài nghiên cứu một sổ đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng ở lợn , đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn PASTEURELLA MULTOCIDA gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn, Đề tài nghiên cứu một sổ đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng ở lợn , đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn PASTEURELLA MULTOCIDA gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay