Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf

5 334 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 21:21

. w1 h1" alt="" ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA NH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNHTHẤU KÍNH CÔNG THỨC THẤU KÍNHCÔNG THỨC THẤU KÍNH Tiết 52:Tiết 5 2: I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT. KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH: • Vật thật ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. TKPK TKHT • Vật thật ảnh thật, ngược chiều vật. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT. CỦA MỘT II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH: 1) Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính : B B O O Vẽ 2 trong 3 tia sau : a) Tia sáng qua quang tâm O, truyền thẳng B O F F’ B O F’ F
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf, Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf, Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn