Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot

5 340 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 21:21

. tại ảnh B’ của B. S O F F’ S O F’ F S’ F’ p F’ P S’  Nếu vật là một điểm sáng nằm ngoài trục chính. Tia tới song song với trục phụ. Tia ló ( hay đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh phụ F’ P 2) . ) qua tiêu điểm ảnh phụ F’ P 2) Vật có dạng một đọan thẳng nhỏ  với trục chính : B O F F’ B O F’ F B’ B’ Vẽ ảnh B’ của B, hạ B’A’  trục chính  ảnh A’B’ của AB. A A A’ A’ d d d’ d’ f f B O F’ F B’ A. song trục chính, tia ló ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh chính F’ . B O F F’ B O F’ F c) Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm vật chính F, tia ló song song trục chính . B O F F’ B O F’ F B’ B’ Chùm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot, Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot, Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn