Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 pdf

20 652 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 17:20

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 phần mạch dao động và dao động điện từ A-Phần đề bài I.Dao động của mạch LC, khảo sát định tính 1E - Hỏi điện dung của một mạch LC nếu điện tích cực đại ở trên tụ bằng 1,60 µ C và năng lượng toàn phần bằng 140 µ J ? 2E - Một cuộn cảm 1,5mH trong một mạch LC dự trữ một năng lượng cực đại bằng 10,0 µ J. Hỏi dòng điện cực đại là bao nhiêu ? 3E - Trong một mạch dao động LC, L=1,10mH và C=4,00 µ F. Điện tích cực đại ở trên tụ C bằng 3,00 µ C. Hãy tìm dòng điện cực đại. 4E - Một mạch LC gồm một cuộn cảm 75,0 mH và một tụ điện 3,6 µ F. Nếu điện tích cực đại ở trên tụ điện bằng 2,90 µ C thì: a- Năng lượng tổng cộng ở trong mạch bằng bao nhiêu ? b- Dòng điện cực đại bằng bao nhiêu ? 5E - Với một mạch LC nào đó, năng lượng tổng cộng được chuyển từ điện năng trong tụ điện thành từ năng trong cuộn dây mất 1,50 micro giây. Hỏi: a- Chu kỳ của dao động ? b- Tần số của dao động ? c- Từ khi năng lượng từ đạt cực đại thì sau bao lâu nó lại đạt cực đại ? 6P - Tần số dao động của một mạch LC nào đó bằng 200kHz. ở thời điểm t = 0 , bản A của tụ có tích điện dương cực đại. Hỏi ở các thời điểm t > 0 nào thì: a- Bản A lại có điện tích dương cực đại ? b- Bản kia của tu có điẹn tích dương cực đại ? c- Cuộn cảm có từ trường cực đại ? II. Sự tương tự điện - cơ 7E - Một vật 0,50 kg dao dộng trên một lò xo. Khi bị kéo giãn 2,0 mm so với trạng thái cân bằng lò xo có lực đàn hồi bằng 8,0 N. Hỏi: a- Tần số góc của dao động ? b- Chu kỳ của dao động ? c- Điện dung của hệ LC tương tự nếu L được chọn bằng 5,0H ? 8P - Năng lượng trong một mạch LC chứa một cuộn cảm 1,25 H bằng 5,7 µ J. Điện tích cực đại trên tụ bằng 175 µ C. Hãy tìm trong hệ cơ học tương ứng: a- Khối lượng. b- Độ cứng của lò xo c- Độ dịch chuyển cực đại d- Tốc độ cực đại III. Dao động của mạch LC, khảo sát định lượng ThinhLeQuoc@yahoo.com 1 9E - Các bộ dao đọng LC được dùng trong các mạch nói với loa để tạo nên một số âm thanh “nhạc điện tử”. Tính độ tự cảm cần phải dùng với một tụ điện 6,7 µ F để tạo nên âm thanh với tần số 10kHz ở khoảng giữa vùng tần số nghe được ? 10E - Tính điện dung của tụ điện mà bạn cần nối với một cuộn cảm 1,3mH để tạo một bộ dao động cộng hưởng ở 3,5kHz ? 11E - Trong một mạch LC với L=50mH và C=4,0 µ C dòng điện lúc đầu là lớn nhất. Hỏi sau bao lâu tụ điện lần đầu được nạp đầy ? 13E - Dùng quy tắc mạch vòng, hãy suy ra phương trình vi phân cho một mạch LC. 15P - Một mạch dao động LC gồm một tụ điện 1,0nF và một cuộn cảm 3,0mH có điện áp đỉnh bằng 3,0V. Hỏi: a- Điện tích cực đại trên tụ điện ? b- Dòng điện đỉnh (cực đại) chạy qua mạch ? c- Năng lượng cực đại được dự trữ trong từ trường của cuộn dây ? 16P - Một mạch LC có dộ tự cảm 3,00mH và điện dung 10,0 µ F. Hãy tính: a- Tần số góc và chu kỳ của dao động. b- ở thời điểm t = 0, tụ được nạp đến 200 µ C và dòng điện bằng không. Hãy vẽ phác đồ thị của điện tích trên tụ điện như một hàm của thời gian. 17P- Trong một mạch LC, trong đó C=4,00 µ F, hiệu điện thế cực đại trong quá trình dao động bằng 1,50 V và dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng 50,0mA. a- Tính độ tự cảm L ? b- Tính tần số dao động ? c- Hỏi trong bao lâu thì điện tích trên tụ điện tăng từ không đến giá trị cực đại của nó ? 18P - Trong mạch điện ở hình vẽ bên đây, khoá K đã ở vị trí A trong một thời gian dài. Bây giờ nó được gạt sang vị trí B. Hãy tính: a- Tần số của dòng dao động ? b- Biên độ của dao động dòng điện ? 19P - Bạn được đưa cho một cuộn cảm 10mH và 2 tụ 5,0 µ F và 2,0 µ F - Hãy kê ra các tần số dao động có thể có bằng cách nối các yếu tố đó theo các tổ hợp khác nhau. 20P - Một mạch LC dao động ở tần số 10,4Hz. a- Nếu điện dung bằng 340 µ F thì độ tự cảm bằng bao nhiêu ? b- Nếu dòng điện cực đại bằng 7,20mA thì năng lượng tổng cộng trong mạch bằng bao nhiêu ? c- Hãy tính điện tích cực đại trên tụ điện ? 21P - a- Trong một mạch dao động LC, hãy biểu thị, qua điện tích cực đại ở trên tụ điện, giá trị của điện tích có trên tụ điện khi năng lượng trong điện trường bằng 50,0% năng lượng trong từ trường. b- Kể từ khi tụ điện được tích điện đầy, sau một thời gian bằng bao nhiêu phần của chu kỳ thì điều kiện đó xuất hiện ? ThinhLeQuoc@yahoo.com 2 34,0V 14,0 6,20 K A B 54,0mH 22P - ở một thời điểm nào đó trong mạch LC, 75,0% năng lượng tổng cộng được dữ trong từ trường của cuộn cảm. Hỏi: a- Điện tích trên tụ điện ở thời điểm đó bằng bao nhiêu ?(biểu thị qua điện tích cực đại ở trên tụ điện) b- Dòng điện trong cuộn cảm ở thời điểm đó ? (theo dòng điện cực đại trong cuộn cảm). 24P - Một tụ biến đổi được trong khoảng từ 10 đến 35pF được dùng với một cuộn dây để tạo thành mạch LC có tần số thay đổi được. Mạch này dùng để dò đài cho một radio. a- Hỏi tỉ số của các tần số cực đại và cực tiểu có thể đạt được với tụ điện đó ? b- Nếu tụ đó dùng để thay đổi tần số từ 0,54 đến 1,6 MHz thì tỉ số tính được ở (a) quá lớn. Bằng cách thêm một tụ mắc song song với tụ điện biến đổi có thể điều chỉnh được khoảng tần số đó. Tụ diện phải có điện dung bằng bao nhiêu và nên chọn độ tự cảm bằng bao nhiêu để có thể đạt miền tần số mong muốn ? 25P - Trong một mạch LC, L=25,0 mH và C = 7,80 µ F. ở thời điểm t=0, dòng bằng 9,2mA, điện tích trên tụ bằng3,8 µ C và tụ đang được nạp. a- Hỏi năng lượng tổng cộng trong mạch bằng bao nhiêu ? b- Hỏi điện tích cực đaịo ở trên tụ điện ? c- Hỏi dòng điện cực đại ? d- Nếu điện tích trên tụ điện được cho bởi q=Q 0 cos( Φ+t ω ) thì góc pha Φ bằng bao nhiêu ? e- Giả sử các dữ kiện vẫn như vậy, trừ ở thời điểm t=0, tụ đang phóng điện, khi đó góc pha Φ bằng bao nhiêu ? 26P - Trong một mạch dao động LC, L=3mH và C=2,7 µ F. ở t=0 điện tích ở trên tụ điện bằng không và dòng điện bằng 2,00A. a- Hỏi điện tích cực đại sẽ xuất hiện trên tụ bằng bao nhiêu ? b- Hỏi thời gian (Tính theo chu kỳ T của dao động) kể từ t=0 đến khi năng lượng dự trữ ở trong tụ tăng với tốc độ lớn nhất của nó ? c- Hỏi tốc độ cực đại mà năng lượng truyền vào tụ điện ? 27P - Trong một mạch LC, với C=60,0 µ F, dòng điện như một hàm của thời gian được cho bởi i=(1,60)sin(2500t+0,680), trong đó t tính bằng giây, i bằng ampe và góc pha bằng radian. a- Hỏi khi nào dòng điện sẽ đạt đến giá trị cực đại của nó kể từ t=0 ? b- Hỏi độ tự cảm L ? c- Tìm năng lượng tổng cộng trong mạch ? 28P- (Thi HSG 06 - 07) 29P - Ba cuộn cảm L giống nhau và hai tu điện C giống nhau được mắc thành một mạch có 2 vòng như các hình vẽ bên. ThinhLeQuoc@yahoo.com 3 M A N C C i(t) L L L i(t) B M A N C C i(t) L L L i(t) B a- Giả thiết các dòng điện như hình vẽ bên trái. Hỏi dòng điện trong cuộn dây ở giữa? Viết các phương trình mạch vòng và chứng minh chúng được thoảt mãn nếu dòng điện đó dao động với tần số góc LC 1 = ω . b- Bây giờ giả sử các dòng như hình vẽ bên phải. Hỏi dòng trong cuộn dây ở giữa ? Viết phương trình các mạch vòng và chứng minh chúng được thoả mãn nếu dòng diện đó dao động với tần số góc LC3 1 = ω . c- Do mạch có thể dao động ở 2 tần số khác nhau, chứng minh rằng không thể thay mạch gồm 2 vòng đó một mạch LC đơn vòng tương đương ? 30P - (HSG 06-97) dòng điện xoay chiều I.Ba mạch điện đơn giản 8P- Hiệu điện thế ở lối ra của một máy phát điện là ξ m sin ω t , với ξ m =25,0V và ω =377rad/s. Nó được nối với cuộn cảm 12,7H. a- Tính giá trị cực đại của dòng điện. b- Khi dòng điện đạt giá trị cực đại thì sđđ của máy phát bằng bao nhiêu ? c- Tính dòng điện khi sđđ của máy phát là -12,5V và có độ lớn đang tăng lên? d- Với điều kiện như ở phần (c), hỏi máy phát điện đang cấp năng lượng hay lấy năng lượng từ phần còn lại của mạch điện ? 10P - Tham s ố đầu r a c ủ a m ộ t m á y p h á t điện xoay chiều cho bởi ξ = ξ m sin( ω t - 4 π ). Trong đó ξ m =30,0V và ω =350rad/s. Dòng điện cho bởi i(t)=Isin( ω t -3 4 π ), trong đó I=620mA. a- Sau thời điểm t=0, sđđ của máy phát đạt được cực đại lần đầu tiên vào lúc nào? b- Sau thời điểm t=0, dòng điện đạt cực đại lần đầu tiên vào lúc nào? c- Mạch điện chỉ chứa một linh kiện ngoài máy phát điện. Hỏi đó là một tụ điện, một cuộn cảm hay một điện trở ?Giải thích. d- Giá trị của điện dung, tự cảm hoặc điện trở mà bạn đã nói ở trên ? 11P - Tham s ố đầu r a c ủ a m ộ t m á y p h á t điện xoay chiều cho bởi ξ = ξ m sin( ω t - 4 π ). Trong đó ξ m =30,0V và ω =350rad/s. Dòng điện cho bởi i(t)=Isin( ω t - 4 π ), trong đó I=620mA. a- Sau thời điểm t=0, sđđ của máy phát đạt được cực đại lần đầu tiên vào lúc nào? b- Sau thời điểm t=0, dòng điện đạt cực đại lần đầu tiên vào lúc nào? ThinhLeQuoc@yahoo.com 4 c- Mạch điện chỉ chứa một linh kiện ngoài máy phát điện. Hỏi đó là một tụ điện, một cuộn cảm hay một điện trở ?Giải thích. d- Giá trị của điện dung, tự cảm hoặc điện trở mà bạn đã nói ở trên ? 12P - Một máy phát điện 3 pha G sản sinh điện năng và truyền đi bằng 3 dây như hình vẽ. Điện áp (so với một mốc chung) của 3 dây đó là V 1 =Asin ω t ; V 2 =Asin( ω t -120 0 ); V 3 =Asin( ω t - 240 0 ). Một thiết bị của công nghiệp nặng (môtơ điện chẳng hạn) có 3 đầu ra và được thiết kế nối thẳng vào 3 sợi dây đó. Khi dùng một thiết bị thông thường có 2 đầu ra (như bóng đèn chẳng hạn) người ta nối nó với 2 sợi dây bất kỳ trong 3 sợi dây đó. CMR hiệu điện thế giữa 2 sợi dây bất kỳ trong 3 sợi dây đó: a- Biến thiên tuần hoàn theo hàm sin với tần só góc là ω . b- Có biên độ bằng A 3 . II.Mạch RLC nối tiếp 18P - Biên độ điện áp ở 2 đầu cuộn cảm trong mạch RLC có thể lớn hơn biên độ của Sđđ của mày phát trong mạch được không? xét một mạch RLC với ξ m =10V, R=10 Ω , L=1,0H và C=1,0 µ F. Tính biên độ điện áp ở 2 đầu cuộn cảm khi cộng hưởng. 19P - Một cuộn dây có hệ số tự cảm là 88mH, có điện trở chưa biết giá trị và một tụ điện 0,94 µ F được mắc nối tiếp với một máy phát điện xoay chiều tần số 930Hz. Nếu hằng số pha giữa hiệu điện thế đặt vào đoạn mạch và dòng điện là 75 0 thì điện trở của cuộn dây bằng bao nhiêu ? 22P - Trong một mạch RLC, sđđ cực đại của máy phát là 125V và dòng điện cực đại là 3,20A: Nếu dòng điện sớm pha hơn sđđ của máy phát là 0,982 rad thì a- tổng trở của mạch. b- điện trở của mạch. bằng bao nhiêu? c- Mạch này thiên về tính cảm kháng hay dung kháng? 23P - (HSG 06-07) 25P - Một mạch điện gồm điện trở, tụ điện và cuộn cảm R 1 , C 1 , L 1 có cùng tần số cộng hưởng với mạch R 2 , C 2 , L 2 . Bây giờ mắc nối tiếp 2 mạch đó với nhau. CMR mạch mới này có cùng tần số cộng hưởng với 2 mạch riêng rẽ. 26P - Một vôn kế xoay chều tổng trở rất lớn được nối lần lượt vào 2 cực của cuộn cảm, tụ điện và điện trở trong mạch RLC nối tiếp, có sđđ xoay chiều hiệu dụng là 100V. Nó cho cùng một số đọc trên vôn kế trong từng trường hợp. Số đọc được ấy là gì ? 28P - Máy phát điện xoay chiều như trên hình vẽ bên cung cấp hiệu điện thế hiệu dụng 120V, tần số 60,0 Hz. Khi khoá S ngắt như hình vẽ, dòng điện sớm pha hơn sđđ của máy phát 20,0 0 . Nếu khoá S đóng ở vị trí 1, dòng điện trễ pha hơn sđđ của máy phát 10,0 0 . Khi khoá S đóng ở vị trí 2, cường độ dòng điện hiệu dụng là 2,00A. Tính các giá trị của RLC. ThinhLeQuoc@yahoo.com 5 1 2 3 L C C ~ 1 2 S R III.Công suất trong mạch điện xoay chiều 33E - Một mô tơ điện nối với mạng điện 120V60,0Hz sinh công với tốc độ 0,100 mã lực (1mã lực=746W). Nếu dòng điện hiệu dụng qua nó là0,650A, hãy tính điện trở hiệu dụng của nó theo quan điểm truyền năng lượng. Giá trị ấy có phải là điện trở của các cuộn dây của nó đo bằng ôm kế khi đã cắt mô tơ ra khỏi mạng điện không ? 38P - Trong một mạch RLC, R=16,0 Ω ; C=31,2 µ F; L=9,2mH và ξ = ξ m sin ω t với ξ m =45,0V và ω =3000rad/s. ở thời điểm t=0,442ms hãy tính: a- Tốc độ cung cấp năng lượng bởi máy phát điện. b- Tốc độ tồn trữ năng lượng vào tụ điện. c- Tốc độ tồn trữ năng lượng vào cuộn cảm. d- Tốc độ tiêu tán năng lượng trên điẹn trở. e- ý nghĩa của đáp số âm cho các phần a, b, c. f- Chứng tỏ rằng tổng đáp số của phần b, c và d là đáp số của phần a. 39P - Đối với hình vẽ bên trái, hãy chứng tỏ rằng tốc độ tiêu tán năng lượng trung bình trên điện trở Rlớn nhất khi R=r, trong đó r là điện trở nội của máy phát điện xoay chiều. Từ trước tới đây trong bài giảng ta vẫn giả định là r=0. 40P - Hình vẽ bên phải vẽ một máy phát điện xoay chiều nối với một hộp đen qua 2 đầu ra. Trong hộp chứa một mạch RLC, có thể có mạch gồm nhiều mắt, mà các linh kiện cũng như cách nối chúng với nhau ta còn chưa biết. Nhứng phép đo bên ngoài hộp cho thấy ξ (t) =(75,0V)sin t ω và i(t)=(1,20A)sin( t ω +42,0 0 ) a- Tính hệ số công suất. b- Dòng điện sớm pha hay trễ pha hơn sđđ ? c- Hộp đó thiên về tính điện dung hay tự cảm ? d- Mạch trong hộp có cộng hưởng không ? e- Trong mạch nhất thiết phải có tụ điện, cuộn cảm ? điện trở hay không ? f- Tính tốc độ cung cấp năng lượng trung bình từ máy phát vào họp đó. g- Vì sao bạn không cần biết tần số góc ω khi trả lời các câu hỏi trên ? 42P - Một bộ “ánh sáng mờ” điển hình thường dùng để làm tối dần các đèn trong rạp hát gồm có một cuộn cảm thay đổi được L (độ tự cảm của nó thay đổi giữa )\0 và L max ) mắc nối tiếp với một bóng đèn B như hình vẽ. Nguồn điện là 120V ở tần số 60,0Hz. Bóng đèn ghi 120V, 1000W. ThinhLeQuoc@yahoo.com 6 R R ~ i(t) (t) ~ ? L B T i n i cung ớ ơ c p n ng l ngấ ă ượ a- Tính giá trị L max cần thiết để cho tốc độ tiêu tán năng lượng trên bóng đèn có thể thay đổi được khoảng 5 lần. Cho rằng điện trở của bóng đèn độc lập với nhiệt độ. b- Có thể dùng một điện trở biến đổi (điều chỉnh từ 0 đến R max ) thay cho cuộn cảm được không? Nếu được, hãy tính giá trị R max cần thiết. Tại sao người ta không làm như vây ? 43P - Trên hình vẽ, R=15,0 Ω ; C=4,7 µ F; L=25,0mH. Máy phát cung cấp một điện áp xoay chiều hình sin giá trị hiệu dụng bằng 75,0V và tần số 550Hz. Hãy tính: a- Dòng điện hiệu dụng. b- Các điện áp hiệu dụng: V ab , V bc , V cd , V bd , V ad . c- Tính tốc độ tiêu tán năng lượng trung bình trên từng linh kiện của mạch điện. bài toán bổ sung 52 - Chứng minh rằng trong mạch RLC nối tiếp, hiệu điện thế ở 2 đầu tụ điện lớn nhất khi máy phát điện xoay chiều gây ra dao động điện với tần số góc bằng: L CR 2 1 2 0 −= ωω . trong đó 0 ω là tần số cộng hưởng của mạch. ThinhLeQuoc@yahoo.com 7 a b c d R C L ~ Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 phần mạch dao động và dao động điện từ B-Hướng dẫn giải Phần thứ nhất-Mạch dao động I.Dao động của mạch LC, khảo sát định tính. 1E - Năng lượng toàn phần W= C Q 2 2 max =⇒ C 9,14nF. 2E - Năng lượng cực đại W m = 2 1 LI 2 m suy ra I max =115mA. 3E - C Q 2 2 max = 2 1 LI 2 m suy ra I max =45,2mA. 4E - a-Năng lượng tổng cộng trong mạch là C Q 2 2 max =1,17 µ J. b-Dòng điện cực đại: I max = LC Q max =5,58mA. 5E - a-Năng lượng tổng cộng W= C Q 2 2 max Khi hoàn toàn chuyển sang thế năng thì Q=0. Thời gian chuyển từ Q max tới 0 là T/4=1,5 µ s. Vậy T=4.1,5=6 µ s. b-Tần số dao động f= 6 10.6 11 − = T =1,67.10 5 Hz ThinhLeQuoc@yahoo.com 8 c-Thời gian để I=I max (ứng với W Bmax ) tới khi I=-I max (ứng với W Bmax lần sau) là 2 T =3 µ s. 6P - a-Chu kỳ T= == 200000 11 f 5.10 -6 s=5 µ s. Cứ sau mỗi chu kỳ bản cực tụ điện lại có điện tích như cũ. Vậy A lại có điện tích dương tại các thời điểm: t A =t 0 +kT=5k µ s (k=1, 2, 3 ) b-Sau 2 1 T bản kia có điện tích dương cực đại. Vậy t B = 2 1 T+kT=(k+ 2 1 )T=5.10 -6 (k+ 2 1 )S (k=0, 1, 1, 2, 3 ) c-Cuộn cảm có từ trường cực đại khi tụ điện có điện trường bằng không, tức là khi điện tích của tụ bằng không. q=0 ứng với lúc t=T/4, 3T/4, 5T/4 =(2k+1)T/4. II.Sự tương tự điện- cơ 7E - a-Hệ số đàn hồi của lò xo là: k= 3 10.2 8 − = x F =4.10 3 N/m. Tần số góc của dao động là: 5,0 10.4 3− == m k ω =89,4 rsd/s b-Chu kỳ dao động là T= 545 22 π ω π = =0,0702s=70,2ms c-Hệ LC tương đương có chu kỳ T=2 L T CLC 2 2 4 π π =⇒ =25.10 -6 F=25 µ F 8E - a-Ta có W= 6 26 22 10.7,5.2 )10.175( 22 1 − − ==⇒ W Q C C Q mm =2,69.10 -3 F Mặt khác W= 2 1 LI m 2 suy ra I m = 25,1 10.7,5.22 6− = L W =3,02mA. Sự tương tự điện cơ: L ~ m, C 1 ~ k, q ~ x, i=q’ ~ v=x’. Vậy m=1,25kg. b- k= 3 10.69,2 11 − = C =372N/m. c-Độ dịch chuyển cực đại x max =A=Q max =175 µ m=0,175mm=0,175.10 -3 m. d-Tốc độ cực đại v max =I max =3,02mm/s. ThinhLeQuoc@yahoo.com 9 I.Dao động của mạch LC, khảo sát định lượng 9E - Ta co f= Cf L LC T 22 4 1 2 11 π π =⇒= =37,8 µ H. 10E - C= µ π 59,1 4 1 22 = Lf F. 11E - Chu kỳ dao động của mạch là T= LC π 2 =2,81ms Ta có W= 2 1 LI 2 + 2 1 C q 2 . Ta thấy khi i=i max thì q=0 và q=q max thì i=0 Thời gian t từ khi q=0 đến q=q max là 4 1 chu kỳ: t= 4 1 T=0,702ms. 13E - -Xét mạch vòng MCN ta có: U MN = C q . -Với mạch vòng MLN ta có: U MN = 2 2 )( dt qd L dt dq dt d L dt di L C −=−=−= ξ Vậy C q = 2 2 dt qd L− hay C q + 2 2 dt qd L =0 15P - a-Ta có Q=CU suy ra Q max =CU max =3.10 -9 C=3nC. b-W= 2 1 C Q 2 max = 2 1 LI 2 max suy ra I max = LC Q max =1,73mA. c-W B = 2 1 LI 2 max =4,5.10 -9 J=4,5nJ. 16P - a-Tần số góc LC 1 = ω =5,77.10 3 rad/s. Chu kỳ dao động T= ω π 2 =1,09ms b- i=q’=0. Vậy q=q max =200 µ C. ThinhLeQuoc@yahoo.com 10 M L +q C N q q max O T/4 T/2 3T/4 T [...]... điện C d- C=59 µ F 12P Giả sử bóng đèn nối với dây 1 và dây 2 thì HĐT ở 2 đầu bóng đèn là: U12=V1-V2=Asin ω t-Asin( ω t -120 0)=A{sin ω t-sin( ω t -120 0)} U12=A 3 cos( ω t-600) Vậy U12 có biên độ là A 3 và tần số góc là ω (ĐPCM) II.Mạch RLC nối tiếp 18Pa-Ta có V=V2R+(VL-VC)2 Vậy V2 > (VL-VC) ThinhLeQuoc@yahoo.com 16 Suy ra V ≥ VL − V Nfghĩa là V> VL-VC khi VL>VC hoặc V> VC-VL khi VC>VL Không có gì buộc VL... ngoài là L, 2C, R nối tiép tg ϕ 1= Z L − Z 2C L 1 = 120 π − =tg100=0,17633 R R 120 πR 2C (2) c-Khi S đóng ở vị trí 2, mạch ngoài chỉ là LC nối tiếp Tổng trở Z = Z L − Z C = 120 πL − (120 πL − Suy ra 1 ξ 120 = = = 60Ω 120 πC I 2 1 ) 2 =3600 120 πC (3) Giải hệ (1), (2), (3) ta tìm được được các nghiệm R, L, C Trừ vế với vế (2) cho (1) ta được 1 1 =tg100+tg200, 120 π 2CR suy ra RC= 240π (tg10 0 + tg 20 0 ) Từ (1):... trên vôn kế xoay chiều, đó là hiệu điện thế hiệu dụng U hd ở 2 đầu đoạn mạch đó Ta có: U=100V suy ra U2=10000=U2R+(UL-UC)2 (1) ThinhLeQuoc@yahoo.com 17 Theo bài ra, UR=UL=UC Từ (1) và (2) ta có UR=UL=UC=100V Vậy số đọc được đó là 100V (2) 28P a-Khi ngắt S, mạch ngoài là RLC nối tiếp ZL − ZC L 1 = 120 π − R R 120 πRC ξ nên ϕ 0 . L CR 2 1 2 0 −= ωω . trong đó 0 ω là tần số cộng hưởng của mạch. ThinhLeQuoc@yahoo.com 7 a b c d R C L ~ Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 phần mạch dao động và dao động điện từ B-Hướng dẫn. Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 phần mạch dao động và dao động điện từ A-Phần đề bài I.Dao động của mạch. tiép. tg ϕ 1 = CRR L R ZZ CL 2120 1 120 2 π π −= − =tg10 0 =0,17633. (2) c-Khi S đóng ở vị trí 2, mạch ngoài chỉ là LC nối tiếp. Tổng trở Z = Ω===−=− 60 2 120 120 1 120 IC LZZ CL ξ π π Suy ra (120 2 ) 120 1 C L π π − =3600
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 pdf, Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 pdf, Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn vật lý 12 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay