CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI CỦA DỰ ÁN VIE/02/016

10 269 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 08:12

VIE/02/016: Hỗ trợ việc thực hiện chương trình CCHC của Bộ NN&PTNT, Tiếp nối dự án VIE/98/004; Do Chính phủ Hà Lan và UNDP đồng tài trợ. Không phải là một dự án chuyên về giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc DỰ ÁN HỖ TRỢ CCHC TẠI BỘ NN&PTNT GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 Trần Lê Trà Điều phối viên về giới Dự án VIE/02/016 CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI CỦA DỰ ÁN VIE/02/016 1. CHỦ TRƯƠNG LỒNG GHÉP GIỚI GIỚI THIỆU  VIE/02/016: Hỗ trợ việc thực hiện chương trình CCHC của Bộ NN&PTNT  Tiếp nối dự án VIE/98/004  Do Chính phủ Hà Lan và UNDP đồng tài trợ.  Không phải là một dự án chuyên về giới. GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 1. CHỦ TRƯƠNG LỒNG GHÉP GIỚI MỤC ĐÍCH Giai đoạn 1 VIE/98/004 Bình đẳng giới không đuợc xem là một vấn đề cần được lồng ghép vào các hoạt động của dự án ngay từ đầu. Thiếu các điều kiện nhân lực, vật lực cần thiết. Công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới chưa được thực hiện sâu rộng Giai đoạn 2 VIE/02/016 Thu thập và phân tích số liệu giới. Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá kết quả thực hiện bình đẳng giới. Hỗ trợ công tác nâng cao nhận thức về giới. Chủ trương thực hiện hoà nhập giới trong trong Bộ và trong một số Sở NN&PTNT. GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 1. CHỦ TRƯƠNG LỒNG GHÉP GIỚI BIỆN PHÁP  Chủ động phân bổ kinh phí và chuẩn bị nhân lực.  Tăng cường năng lực hệ thống quản lý giới hiện hành trong Bộ và các Sở NN&PTNT.  Nghiên cứu, thu thập số liệu và tiến hành phân tích giới nhằm đánh giá hiện trạng, nhu cầu của nam và nữ trong ngành NN&PTNT.  Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về giới cho cán bộ, viên chức ngành NN&PTNT.  Mở rộng mạng lưới đối tác về giới. GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 Thống nhất chủ trương, phối hợp hành động 2. CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KINH PHÍ VÀ NHÂN LỰC  Kinh phí: Có giòng kinh phí dành riêng cho các hoạt động về giới.  Nhân lực: Cán bộ đầu mối về giới Điều phối viên về giới Tổ công tác giới: được Dự án đề xuất thành lập nhằm hỗ trợ Dự án triển khai các hoạt động CCHC có liên quan đến lồng ghép giới. GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06  Giai đoạn 1: Phân tích các giá trị văn hoá có liên quan đến giới Nghiên cứu nhu cầu nông dân (lần 1)  Giai đoạn 2: Phân tích Giới tại Bộ NN&PTNT – Nghiên cứu định tính Khảo sát hiện trạng và đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức Đánh giá nhu cầu đào tạo về công nghệ thông tin của 54 Sở NN&PTNT Nghiên cứu nhu cầu nông dân lần 2 Đánh giá tác động pháp luật. Điều tra cơ bản để xây dựng các trung tâm thông tin nông thôn kết nối mạng cấp xã. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI NGHIÊN CỨU VỀ GIỚI GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 2. CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI NÂNG CAO NHẬN THỨC TA-4452 VIE/02/016 Công đoàn ngành Cán bộ Đoàn TN Cán bộ đầu mối về giới Ban VSTBPN Bộ Công đoàn viên toàn ngành GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 Tăng cường năng lực Nâng cao nhận thức 2. CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI LỒNG GHÉP GiỚI VÀO KHHĐ CCHC GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 Tăng cường sự tham gia và sự minh bạch trong q.trình ra quyết định Không phân biệt đối xử Tạo quyền đi đôi với tăng cường năng lực Trách nhiệm Cải cách thể chế Cải cách tổ chức Nâng cao năng lực cán bộ Cải cách tài chính công Hiện đại hóa nền hành chính 1 2 4 5 3 LĨNH VỰC YÊU CẦU 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM  Mở rộng mạng lưới đối tác.  Các yếu tố nhân lực, vật lực, kinh phí cần được chuẩn bị chu đáo.  Năng lực của các cán bộ đầu mối về giới cần được nâng cao, đặc biệt là năng lực của cán bộ thừa hành.  Các mục tiêu, kế hoạch hành động giới phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng bình đẳng giới.  Cam kết của lãnh đạo cấp cao nhất có vai trò quyết định. GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 XIN CẢM ƠN! . quốc DỰ ÁN HỖ TRỢ CCHC TẠI BỘ NN&PTNT GAP Meeting – Ha Noi, 12/10/06 Trần Lê Trà Điều phối viên về giới Dự án VIE/02/016 CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI CỦA. TRƯƠNG LỒNG GHÉP GIỚI MỤC ĐÍCH Giai đoạn 1 VIE/98/004 Bình đẳng giới không đuợc xem là một vấn đề cần được lồng ghép vào các hoạt động của dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI CỦA DỰ ÁN VIE/02/016, CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI CỦA DỰ ÁN VIE/02/016, CÁC HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI CỦA DỰ ÁN VIE/02/016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay