Chuyên đề 3 chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy học của trường trung học

38 594 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 08:08

Chuyên đề 3 chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy học của trường trung học CHUYÊN ĐỀ 3 CHUYÊN ĐỀ 3 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VỚI CÔNG TÁC QUẢNVỚI CÔNG TÁC QUẢNHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC Mục tiêu chung Mục tiêu chung - Khái quát những hiểu biết về hoạt động DH, CTGD PT và HĐ QL DH trong trường THCS. -TTCM biết và có khả năng triển khai nhiệm vụ, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả đổi mới CTGD và trao đổi với đồng nghiệp những vấn đề liên quan đến QL DH trong trườngTHCS. Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể - - Củng cố hiểu biết về hoạt động DH, về Củng cố hiểu biết về hoạt động DH, về CTGDPT. CTGDPT. - Biết công việc của TTCM trong quản lý DH Biết công việc của TTCM trong quản lý DH (gắn với CTGDPT, với việc học của các (gắn với CTGDPT, với việc học của các đối tượng HS khác nhau; quản lý hồ sơ đối tượng HS khác nhau; quản lý hồ sơ TCM,…) TCM,…) - Tăng cường kỹ năng quản lý DH với tư Tăng cường kỹ năng quản lý DH với tư cách TTCM. cách TTCM. - Có khả năng tập huấn lại cho TTCM trong Có khả năng tập huấn lại cho TTCM trong các trường THCS, tại địa phương các trường THCS, tại địa phương . . 1. 1. Hoạt động dạy học và chương Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông trình giáo dục phổ thông 1. 1. 2. Tổng quan về CTGDPT 2. Tổng quan về CTGDPT -Thực hiện theo NQ 40/2000/QH về đổi -Thực hiện theo NQ 40/2000/QH về đổi mới CTGDPT, Bộ GD triển khai từ NH mới CTGDPT, Bộ GD triển khai từ NH 2002-2003.CT gồm: 2002-2003.CT gồm: +CTGDPT theo môn học: với CT của 23 +CTGDPT theo môn học: với CT của 23 môn họchọat động GD. môn họchọat động GD. +CTGDPT theo cấp học: +CTGDPT theo cấp học: Mục tiêu GD, mức độ kiến thức, thái độ Mục tiêu GD, mức độ kiến thức, thái độ của HS cần đạt khi kết thúc từng cấp của HS cần đạt khi kết thúc từng cấp học. học. +CT tự chọn: +CT tự chọn: *DH tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu đa *DH tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phát huy sở trường, hứng thú học dạng, phát huy sở trường, hứng thú học tập của HS; tăng cường rèn luye65nca1c tập của HS; tăng cường rèn luye65nca1c kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề của HS. kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề của HS. *HS được chọn một số trong các chủ đề của *HS được chọn một số trong các chủ đề của CT tự chọn và được nhà trường bố trí DH CT tự chọn và được nhà trường bố trí DH trong khuôn khổ của KH dạyhọc theo trong khuôn khổ của KH dạyhọc theo khả năng từng nhà trường khả năng từng nhà trường * Nội dung dạy-học tự chọn tập trung vào 3 * Nội dung dạy-học tự chọn tập trung vào 3 lọai chủ đề; riêng CT nâng cao cho 8 môn. lọai chủ đề; riêng CT nâng cao cho 8 môn. 1. 1. Hoạt động dạy học và chương Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông trình giáo dục phổ thông 1.3. Vai trò chương trình giáo dục phổ thông 1.3. Vai trò chương trình giáo dục phổ thông với hoạt động dạy họctrường THCS với hoạt động dạy họctrường THCS - Căn cứ để GV xây dựng kế hoạch bài dạy, - Căn cứ để GV xây dựng kế hoạch bài dạy, - Căn cứ để GV soạn đề kiểm tra đánh giá kết quả - Căn cứ để GV soạn đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, học tập của HS, - Căn cứ để GV xây dựng kế hoạch công tác năm, - Căn cứ để GV xây dựng kế hoạch công tác năm, - - Căn cứ để cán bộ quản lý nhận xét, Căn cứ để cán bộ quản lý nhận xét, đánh giá về đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên môn, nghiệp vụ của GV (qua giáo án, các đề kiểm tra, thi; GV (qua giáo án, các đề kiểm tra, thi; dự giờ lên lớp, . dự giờ lên lớp, . ). ). 2. 2. Tổ trưởng chuyên môn với công Tổ trưởng chuyên môn với công tác quảndạy học tác quảndạy học 2.1. 2.1. Nội dung công tác quản lý: Nội dung công tác quản lý: HĐ QL theo 4 chức năng của công tác HĐ QL theo 4 chức năng của công tác QL: QL: -QL việc lập KH thực hiện chương trình -QL việc lập KH thực hiện chương trình theo PPCT.( Bước lập KH) theo PPCT.( Bước lập KH) -QL việc triển khai thực hiện CT.( Bước -QL việc triển khai thực hiện CT.( Bước TC thực hiện KH) TC thực hiện KH) -Giám sát việc thực hiện CT.( Bước KT) -Giám sát việc thực hiện CT.( Bước KT) -Đánh giá việc thực hiện CT.( bước -Đánh giá việc thực hiện CT.( bước 2. 2. Tổ trưởng chuyên môn với công Tổ trưởng chuyên môn với công tác quảndạy học tác quảndạy học 2.1. 2.1. Nội dung công tác QL:TTCM: LĐ-QL Nội dung công tác QL:TTCM: LĐ-QL HĐ QL theo 4 chức năng của công tác HĐ QL theo 4 chức năng của công tác QL: QL: -QL việc lập KH thực hiện chương trình -QL việc lập KH thực hiện chương trình theo PPCT.( Bước lập KH) theo PPCT.( Bước lập KH) -QL việc triển khai thực hiện CT.( Bước -QL việc triển khai thực hiện CT.( Bước TC thực hiện KH) TC thực hiện KH) -Giám sát việc thực hiện CT.( Bước KT) -Giám sát việc thực hiện CT.( Bước KT) -Đánh giá việc thực hiện CT.( Bước ĐG) -Đánh giá việc thực hiện CT.( Bước ĐG) Nội dung công tác quản lý Nội dung công tác quản lý Nội dung QLDH 1. QL thực hiện CT 4. QL hồ sơ CM 5…… 3. QL DH theo chuyên đề 2. QLDH theo đối tượng Nội dung quảndạy học Nội dung quảndạy học 2.1.1 2.1.1 Quản lý thực hiện CT: (chức năng QL) Quản lý thực hiện CT: (chức năng QL) (i) (i) Lập kế hoạch: Lập kế hoạch: thông qua văn bản, thông tư, thông qua văn bản, thông tư, chỉ thị của cấp trên; qua nắm bắt về tổ viên; chỉ thị của cấp trên; qua nắm bắt về tổ viên; CSVC KH cá nhân, KH TCM CSVC KH cá nhân, KH TCM (ii) Thực hiện CT: (ii) Thực hiện CT: triển khai KH theo phân phối triển khai KH theo phân phối CT, chuẩn KT- KN; chủ trương đổi mới CT, đổi CT, chuẩn KT- KN; chủ trương đổi mới CT, đổi mới PPDH- kiểm tra, ĐG; DH phù hợp đối mới PPDH- kiểm tra, ĐG; DH phù hợp đối tượng; ôn tập KT, GV viết sáng kiến- kinh tượng; ôn tập KT, GV viết sáng kiến- kinh nghiệm nghiệm (iii) Giám sát: (iii) Giám sát: Ra soát, xem xét hoạt động thực Ra soát, xem xét hoạt động thực hiện CT của GV (phát hiện vấn đề, điều chỉnh hiện CT của GV (phát hiện vấn đề, điều chỉnh KH) KH) (iv) ĐG (iv) ĐG : đối với GV: qua sản phẩm của GV (hồ sơ, : đối với GV: qua sản phẩm của GV (hồ sơ, kết quả DH); đối với HS: kết quả học tập, tu kết quả DH); đối với HS: kết quả học tập, tu dưỡng đạo đức dưỡng đạo đức ,… ,… [...]... 3 Biện pháp quảnhoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Trường THCS/ THPT: Tổ chuyên môn: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ - HỌC KỲ I/II CUỐI NĂM HỌC 1 Tình hình nhân sự của tổ: Số người, trình độ, đặc điểm, khó khăn/ thuận lợi của cá nhân GV BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 1 - - - Kết quả thực hiện về quản lý DH: Việc thực hiện CT môn học Số môn và lớp do GV trong tổ phụ trách Việc dạy. .. Bình diện trung gian QUAN ĐIỂM DẠY HỌC 1 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PP vĩ mô PP Cụ thể (theo nghĩa hẹp) Bình diện vi mô KỸ THUẬT DẠY HỌC PP vi mô Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học Một số phương pháp dạy học tích cực 1 Phương pháp dạy học nhóm Dạy học nhóm: (Dạy học hợp tác, Dạy học theo nhóm... pháp quảnhoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn 1 Sinh hoạt tổ chuyên môn một số nội dung sinh hoạt TCM (Trg 1 13) : - Một số VĐ mới, khó; Chuẩn KT KN; BD HSG; phụ đạo HS yếu, kém; thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT; Trao đổi chuyên đề, SKKN ?.2 Từ kinh nghiệm quảncủa mình, bạn hãy nhận xét (hiện trạng, hiệu quả, ) và đề xuất cách thức để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt TCM? Sinh hoạt. .. Kết quả học tập của HS (xếp loại HS từng lớp, tổng số-%) Nhận xét năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (chủ yếu qua dự giờ) Việc quản lý hồ sơ ……… BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 3 Các vấn đề được phát hiện (liên quan đến kết quả dạy học) 4 Các kiến nghị của tổ chuyên môn , ngày tháng năm Tổ trưởng chuyên môn Chân thành cám ơn sự chú ý của các bạn Chúc các bạn sức khỏe và thành công MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH... Biện pháp quảnhoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn 1 Áp dụng -> thực hành Sinh hoạt tổ chuyên môn phong phú bằng nhiều hình thức đa dạng Hình thức sinh hoạt TCM cần được TTCM có kế họach XD tình huống tổ chức 1 nội dung sinh hoạt TCM có chất lượng: (có thể tham khảo 4 phương án gợi ý đã trình bày ở trên) 3. 1.Sinh hoạt tổ chuyên môn Thực hành tổ chức sinh hoạt TCM Nhó m 1 3 2 4 3 6 TT Bước... đưa ra thảo luận, đề xuất Nên tổ chức mỗi năm -2 -3 lần Việc lựa chọn cần được đưa ra bàn bạc, thống nhất trình BGH Lưa chọn thời điểm phù hợp Nội dung tọa đàm cần phát huy tính dân chủ,mọi người đều có ý kiến tham gia Người chủ trì nên là Phó HT CM 3 Biện pháp quảnhoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn 3. 4 Báo cáo Ban giám hiệu việc thực hiện quảndạy học của tổ chuyên môn - HĐ TCM dưới... quảndạy học 2.1.2 Quản lý DH cho các đối tượng: (phân hóa) (i) Dựa vào kết quả học lực của HS để phân loại (ii) Phân công GV dạy hợp lý (iii) Tổ chức xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung DH cho các đối tượng (iv) Triển khai, giám sát (v) Đánh giá Nội dung quảndạy học 2.1 .3. Quản lý DH theo chuyên đề: - Mục tiêu: Củng cố KT cho HS yếu kém, nâng cao, mở rộng cho HS khá, giỏi, - Nội dung hoạt động: ... nghiệm giải quyết của bạn -Mục đích; PP tiến hành trong quá trình DG; bước trao đổi góp ý như thế nào có tính hiệu quả, cách xếp loại giờ dự Khi nào thì tiến hành góp ý, trình tự góp ý VD: Bạn là TT( trưởng đoàn 5 người 3 xếp khá( có GV dạy) 02 xếp đạt, bạn sẽ quyết định xếp loại giờ dạy gì? 3 Biện pháp quảnhoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn 3. 3 Tổ chức tọa đàm, trao đổi liên bộ môn về thực... quản lý dạy học của tổ chuyên môn - HĐ TCM dưới sự chỉ đạo chung của nhà trường chịu sự QL trực tiếp-> BC các HĐ, cách thức tổ chức các HĐ cho LĐ trường - Các BC cần lưu hồ sơ CM nhiều năm Phục vụ công tác QL nhà trường, công tác theo dõi CL KĐCL, thi đua khen thưởng… 3. 4.Báo cáo Ban giám hiệu việc thực hiện quản lý dạy học của tổ chuyên môn Trong quá trình QL, bạn đã: -Thường xuyên viết BC trình BGH?... 1 3 2 4 3 6 TT Bước tổ chức Chọn vấn đề cần sinh hoạt( TT có KH) - Mục tiêu cần đạt của buổi SH - Tìm nguồn (người, tài liệu-TTCM) - Xác định nội dung, PP sinh họat có chất lượng - Các bước triển khai( TT+ TP + 1 số thành viên của tổ ) - Trao đổi, góp ý - Kết luận - 3 Biện pháp quảnhoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn 3. 2 Dự giờ thăm lớp ?1 Hãy chia sẻ với đồng nghiệp một số tình huống mà . CHUYÊN ĐỀ 3 CHUYÊN ĐỀ 3 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. giờ dạy gì? 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn 3. 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 3 chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy học của trường trung học, Chuyên đề 3 chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy học của trường trung học, Chuyên đề 3 chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy học của trường trung học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay