Chiến lược tổ chức của tập đoàn CN cao su Việt Nam và công ty cổ phần ABY

13 397 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 08:07

Chiến lược tổ chức của tập đoàn CN cao su Việt Nam và công ty cổ phần ABY . Diện II. CÔNG TY CỔ PHẦN ABY.  Công ty ABY áp dụng hình thức tổ chức theo phòng ban chức năng của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.  Tuy nhiên. những mục tiêu và nhiệm vụ chung của công ty. I. TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM. I. TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM. Ưu điểm: +
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược tổ chức của tập đoàn CN cao su Việt Nam và công ty cổ phần ABY, Chiến lược tổ chức của tập đoàn CN cao su Việt Nam và công ty cổ phần ABY, Chiến lược tổ chức của tập đoàn CN cao su Việt Nam và công ty cổ phần ABY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn