Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Chặn trên Segre cho chỉ số chính quy của s+2 điểm béo không nằm trên một (s-1) phẳng trong P n , s pdf

6 218 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 00:21

. n m tr n một (s − 1) -phẳng trong P n , s ≤ n: Định lý. Cho s ≤ n và P 1 , . . . , P s+ 2 là các điểm không n m tr n cùng một (s − 1)- phẳng trong P n . Cho m 1 , . . . , m s+ 2 là các s nguy n. T P CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HU , S 50-2009 CH N TR N SEGRE CHO CHỈ S CHÍNH QUI CỦA s + 2 ĐIỂM BÉO KHÔNG N M TR N MỘT (s − 1)−PHẲNG TRONG P n , s ≤ n Phan V n Thi n, Đậu V n Lương Trường Đại. S phạm Hu , Đại học Huế Tóm tắt: Chúng tôi s chứng minh dự đo n của N. V. Trung về ch n tr n cho chỉ s chính qui của t p điểm béo là đúng cho t p s + 2 điểm béo không n m tr n một (s − 1)−phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Chặn trên Segre cho chỉ số chính quy của s+2 điểm béo không nằm trên một (s-1) phẳng trong P n , s pdf, Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Chặn trên Segre cho chỉ số chính quy của s+2 điểm béo không nằm trên một (s-1) phẳng trong P n , s pdf, Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Chặn trên Segre cho chỉ số chính quy của s+2 điểm béo không nằm trên một (s-1) phẳng trong P n , s pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn