Đề tài: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới ppsx

62 451 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 00:20

 GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 1  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh MỤC LỤC BÁO CÁO T T NGHI PỐ Ệ 1 ê taì ̀Đ 1 Phân tích c u trúc v n và chi phí s d ng v n t i Công ty C Ph n Qu ng Cáo Sao Th Gi iấ ố ử ụ ố ạ ổ ầ ả ế ớ 1 M C L CỤ Ụ 2 Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 2  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh LỜI NÓI ĐẦU Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh và thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một công ty cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông, công ty có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm đến cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới " Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Tiến Sỹ Lê Thị Lanh cùng ban lãnh đạo Công ty nhưng do thời gian và trình độ nhân thức còn có hạn, chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn ! Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 3 GVHD T.S Leõ Thũ Lanh SVTH : M Duy Huynh NHAN XET CUA ẹễN Về THệẽC TAP Chuyờn thc tp cui khúa Trang 4  GVHD T.S Lê Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh Ngày tháng năm 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng năm 2009 Chun đề thực tập cuối khóa Trang 5  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh MỤC LỤC Noäi dung Trang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I-KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 8 1.Khái niệm về cấu trúc vốn 8 1.1-Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn 9 1.2-Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn: 10 1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính 11 2.Chi phí sử dụng vốn 11 2.1 Khái niệm 11 2.2 chi phí sử dụng vốn vay: 12 2.2.1. chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn 12 2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: 12 2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(r p ) 12 2.3.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 13 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC): 13 2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư 14 II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU 15 Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 6  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh 1.Cấu trúc vốn tối ưu 15 2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu 15 III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO 16 1.Khái niệm và phân lọai rủi ro 16 1.1.Khái niệm rủi ro 16 1.2.Phân lọai rủi ro 16 1.2.1.Rủi ro kinh doanh 16 1.2.2.Rủi ro tài chính 17 2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp 17 2.1.Đòn bẩy kinh doanh 18 2.1.1.Khái niệm 18 2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh 18 2.1.3.Phân tích hòa vốn 18 2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL) 20 2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL) 21 2.2.1. Khái niệm 21 2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính 21 2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp 22 2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính 23 2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác 24 2.3 Đòn bẩy tổng hợp 24 2.3.1.Khái niệm 24 2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp 24 IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 25 Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 7  GVHD T.S Lê Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh 1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT 25 1.1.Khái niệm 25 1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT 25 2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thơng việc sử dụng phân tích EBIT – EPS 27 2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu 27 2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường ) 27 3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khốn nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 29 I. GIỚI THIỆU KHÁC QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 29 1. Lịch sử hình thành của cơng ty 29 2.Sơ đồ tổ chức bộ máy 32 3.Chức năng của tùng bộ phận 32 II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008 36 1.Phân tích cấu trúc vốn của Cơng ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới 36 2.Phân tích khả năng thanh tốn của cơng ty 39 III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 42 1. Phân tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu 42 2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn 42 3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn 46 Chun đề thực tập cuối khóa Trang 8  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh 4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần 48 5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC) 49 IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 50 1.Tình hình doanh thu của công ty qua hai năm 2007 -2008 50 2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT 50 3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL 53 V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY 54 1.Chính sách nợ và giá trị của lá chắn thuế 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP 56 CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN 57 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 9  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp có thể ra đời và hoạt động. Mỗi một loại nguồn vốn đều có chi phí và sử dụng nhất định. Do vậy, để có thể huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cơ cấu hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp 1. Khái niệm về cấu trúc vốn. Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu tư của một doanh ngiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của cổ đông thay đổi hay không? Mục tiêu của bài này là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp và thu nhập của cổ đông. Một Công ty có thể có một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp. Như vậy Công ty có thể hạ thấp chi phí sử dụng vốn thông qua việc gia tăng sử dụng nợ (vì khi sử dụng nợ Công ty sẽ được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế). Tuy nhiên khi tỷ lệ nợ gia tăng thì rủi ro cũng gia tăng do đó nhà đầu tư sẽ gia tăng tỷ lệ lợi nhuận đòi hỏi r E . Mặc dù sự gia tăng r E lúc đầu cũng không hoàn toàn xóa sạch lợi ích của việc sử dụng nợ như là một nguồn vốn rẻ hơn cho đến khi nào nhà đầu tư tiếp tục gia tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích của việc sử dụng nợ không còn nữa. Chi phí sử dụng vốn là một cái gì mà doanh nghiệp phải trả cho nguồn tài trợ, đó là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường và doanh nghiệp sủ dụng Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 10 [...]... THỰC TRẠNG VỀ VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI I GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 1/ Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty CP Quảng Cáo Sao Thế Giới 1 Lịch sử hình thành Năm 2003: Thành lập Cơng ty TNHH Quảng cáo Sao Thế Giới Năm 2005: Đa dạng và chun nghiệp hóa sản phẩm và dịch vụ Định hướng là cơng ty truyền thơng... ln sử dụng nhiều nguồn vốn với nhau sao cho chi phí sử dụng vốn thấp nhất nhưng đạt được lợi nhuận cao nhất II CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU 1 Cấu trúc vốn tối ưu: Cấu trúc vốn tối ưu là sự kết hợp giữa nợ dài hạn ,cổ phần ưu đãi ,cổ phần thường được sử dụng để tài trợ cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp Cấu trúc vốn tối ưu xảy ra ở thời điểm mà tại đó tối thiểu hóa chi. .. nguồn vốn và với nguồn vốn này doanh nghiệp còn sử dụng nguồn vốn tự bổ sung, trong trường hợp này chi phí sử dụng vốn là chi phí cơ hội.Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn liên doanh liên kết hoặc vốn cổ phần thì phải trả lãi cho người góp vốn và trả lợi tức cổ phần cho cổ đơng Chi phí sử dụng nợ phải trả: Nếu sử dụng vốn vay ngân hàng thì phải trả lãi vay,nếu sử dụng nợ do phát hành trái phiếu thì phải trả... phần ưu đãi 2.3.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Là tỷ suất sinh lợi trên mỗi cổ phần do các nhà đầu tư trên thị trường vốn kỳ vọng re = D1 +g D1 rre = P0 +g P0(1-T) Trong đó: P0: giá cổ phần thường D1: Cổ tức dự kiến vào cuối năm 1 re: Tỷ suất sinh lợi cần thiết của cổ phần thường r ne : Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do phát hành cổ phiếu mới g: Tỷ lệ... trong một cấu trúc vốn kỳ vọng của doanh nghiệp 2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư: Chun đề thực tập cuối khóa Trang 16  GVHD T.S Lê Thò Lanh Huynh SVTH : Mỵ Duy Chi phí sử dụng vốn biên tế(WMCC): Là chi phí sử dụng vốn bình qn của một doanh nghiệp gắn liền với một đồng tài trợ tăng thêm Qui mơ tăng thì chi phí sử dụng vốn bình qn cũng tăng Để tính tóan chi phí sử dụng vốn biên... Kết luận: Cấu trúc vốn được được định nghĩa như số lượng tương đối của nợ ngắn hạn thường xun, nợ dài hạn ,cổ phần ưu đãi ,cổ phần thường để dùng tài trợ cho doanh nghiệp Quyết định về cấu trúc vốn có vai trò rất quan trọng cho một doanh nghiệp, vì thực tế có hiện diện một cấu trúc vốn tại đó chi phí sử dụng vốn được tối thiểu hóa .Cấu trúc vốn có chi phí tối thiểu là cấu trúc vốn tối ưu vì tại đây giá... tóan và quản lý các chi phí này,bởi vì nó phụ thuộc vào q nhiều các yếu tố:Như tính mạo hiểm của việc sử dụng vốn, lãi suất của các khỏan nợ phải trả ,cấu trúc tài chính của doanh nghiệp,chính sách phân phối lợi nhuận cho vốn góp.Vì vậy khi tính tốn chi phí sử dụng vốn phải chấp nhận một tầm nhìn xa và phải lượng hóa chi phí bình qn của các nguồn tài trợ 2.2 Chi phí sử dụng vốn vay: 2.2.1 Chi phí sử dụng. .. mình Chi phí sử dụng vốn bao gồm chi phí trả cho việc sử dụng nợ vay và chi phí trả cho việc đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu dưới các hình thức bổ sung bằng các lợi nhuận chưa phân phối hoặc bổ sung bằng các quỹ chun dùng của doanh nghiệp Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu bao gồm :Doanh nghiệp nhà nước thường sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp chi m tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn và với nguồn vốn. .. trình tự thanh khoản, vốn chủ sở hữu nằm ở vị trí sau cùng, khoản nợ vay được ưu tiên nhận trước Trong doanh nghiệp ln ln sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau Vì vậy,cần phải xác định chi phí sử dụng vốn bình qn của tất cả các nguồn vốn đó Chi phí sử dụng vốn bình qn của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc vốn của doanh nghiệp, cấu trúc vốn mà thay đổi thì chi phí sử dụng vốn bình qn cũng thay... đó: rre :Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do lợi nhuận giữ lại P0: Giá cổ phần thường g: Tỷ lệ tăng trưởng lợ tức cổ phần D1: Lợi tức cổ phần năm 1 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình qn (WACC): Vốn của một Cơng ty hay của một dự án được huy động từ hai nguồn: Vốn chủ sở hữu và vốn đi vay Mỗi một nguồn vốn đòi hỏi một tỷ suất sinh lời khác nhau Đối với nhà cho vay thì u cầu của họ là lãi suất, đối với vốn chủ . ty 39 III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 42 1. Phân tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu 42 2 Phân tích chi phí sử dụng. 32 II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008 36 1 .Phân tích cấu trúc vốn của Cơng ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới 36 2 .Phân tích. 12 2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: 12 2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(r p ) 12 2.3.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 13 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC): 13 2.5 Chi phí sửa dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới ppsx, Đề tài: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới ppsx, Đề tài: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay