Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp  (2)

27 565 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 15:18

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp (2) Lời mở đầu Trong những năm gần đây nền kinh tế nớc ta đã liên tục phát triển để hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế đất nớc phát triển là nhờ có đờng lối đúng đắn của Đảng nhà nớc vận hành nền kinh tế vĩ mô đồng thời là sự tính nhạy bén, năng động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế đó. Trong nền kinh tế thị trờng nh hiện nay để có thể đứng vững phát triển đợc đòi hỏi doanh nghiệp phải phối hợp nhịp nhàng giữa sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất có tính chất quyết định sự thành, bại của doanh nghiệp là tiêu thụ sản phẩm bởi: - Công tác tiêu thụ sản phẩm phản ánh uy tín chất lợng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đối với khách hàng. - Công tác tiêu thụ sản phẩm tốt mới giúp cho đồng vốn đợc quay vòng tốt, tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn cho doanh nghiệp - Công tác tiêu thụ sản phẩm tốt sẽ tạo đà cho sản xuất phát triển. - Nếu công tác này không tốt thì đồng vốn của doanh ngiệp sẽ bị tồn đọng, sản xuất sẽ bị ngừng trệ, doanh nghiệp sẽ đi vào bế tắc có thể bị phá sản. Trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hoạt đông tiêu thụ sản phẩm nói riêng thì các công cụ quản lý nh quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý sản xuất, . Công cụ quản lý tài chính kế toán là một công cụ quan trọng giúp cho doanh nghiệp kiểm soát đợc các hoạt động tài chính của doanh nghiệp đặc biệt là hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Công cụ kế toán giúp cho việc công tác tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, nó còn giúp cho ngời quản lý thấy đợc kết quả của công tác tiêu thụ sản phẩm để từ đó có các chính sách điều chỉnh phù hợp. Với ý nghĩa thực tế trên, em quyết định chọn đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp" Bài viết chia làm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh Phần II: Nội dung hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 1 Phần I Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh. I/ Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm. 1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất để thực hiện giá trị sản phẩm, hàng hoá lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp phải đợc chuyển giao hàng hoá sản phẩm, hoặc cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, đợc khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán, quá trình này đợc gọi là quá trình tiêu thụ. Các nghiệp vụ cần đợc hạch toán ở giai đoạn này là xuất sản phẩm để bán thanh toán với ngời mua, tính chính xác các khoản doanh thu bán hàng, trừ các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, các khoản thuế doanh thu các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt để xác định doanh thu thuần cuối cùng xác định lãi lỗ về tiêu thụ sản phẩm. Do vậy quá trình tiêu thụ kết thúc khi cả hai điều kiện sau đợc đảm bảo: + Doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm quyền sở hữu cho ngời mua. + Đơn vị mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Điều đó có nghĩa là trong quá trình tiêu thụ phải có sự thay đổi thoả thuận giữa hai bên mua bán, phải có sự thay đổi về quyền sở hữu sản phẩm cả hai bên đều thực hiện quá trình chuyển đổi giữa hàng tiền. Kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá trị vốn của hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận là 3 chỉ tiêu cơ bản mà mỗi doanh nghiệp quan tâm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có thể khái quát mối quan hệ chặt chẽ giữa doanh thu chi phí kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sơ đồ sau đây: 2 Lãi thuần Thuế lợi tức L i trã ớc thuế CPQL CPBH L i gộpã Giá vốn hàng bán Doanh thu thuần bán hàng - Chiết khấu bán hàng - Giảm giá, trả lại - Thuế doanh thu Doanh thu bán hàng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nó phụ thuộc vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp tác động trở lại quá trình này. Còn hoạt động tiêu thụ sản phẩm với vị trí là khu cuối cùng của sản xuất kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với kết quả kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm còn là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh, là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đa ra quyết định về tiêu thụ sản phẩm. Có thể khẳng định rằng kết quả kinh doanh là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp còn tiêu thụ sản phẩm là Phơng tiện trực tiếp để thực hiện mục tiêu đó. 1.2. ý nghĩa của công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm: Một doanh nghiệp sản xuất thành công đó là doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đợc chấp nhận trên thị trờng thu đợc lợi nhuận cao. Điều đó chỉ có thể thực hiện đợc thông qua tiêu thụ chỉ có tiêu thụ mới đánh giá đợc chất lợng sản phẩm. Chính vì vậy việc tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp cả nền kinh tế quốc dân. + Đối với doanh nghiệp : -Tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá tốt sẽ đảm bảo thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ quay vòng của vốn, tiết kiệm vốn lu động vốn bổ sung nguồn cho việc mở rộng hiện đại hoá sản xuất. - Quá trình tiêu thụ sản phẩm tốt không những làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt mà còn tác động trực tiếp đến từng thành viên, thu nhập cao sẽ là động lực thúc đẩy mọi ngời làm việc tốt hơn. Nh vậy, tiêu thụ sản phẩm có vai trò to lớn đối với sự tồn tại, phát triển sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng. + Đối với nền kinh tế quốc dân, tiêu thụ sản phẩm là tiền đề cho cân đối sản xuất tiêu dùng, cân đối tiền hàng trong lu thông cũng nh cân đối giữa các ngành, các khu vực trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau , sản phẩm của ngành này có thể là t liệu sản xuất của ngành kia. Do vậy tiêu thụ sản 3 phẩm có ảnh hởng trực tiếp tới sự cân đối sản xuất giữa các ngành, các đơn vị trong nền kinh tế quốc dân tác động quan hệ cung cầủ trên thị trờng. Xuất phát từ ý nghĩa của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với kết quả sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp thì nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ sản phẩm đợc thể hiện. 1.3. Các phơng thức tiêu thụ các phơng thức thanh toán chủ yếu hiện nay. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Để thực hiện giá trị sản phẩm, hàng hoá lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp phải chuyển giao giao hàng hoá sản phẩm, hoặc cung cấp lao vụ,dịch vụ cho khách hàng, đợc khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán, quá trình này đợc gọi là quá trình tiêu thụ. Thông thờng doanh nghiệp áp dụng các hình thức tiêu thụ chủ yếu: - Trực tiếp: Theo phơng thức này bên mua hàng uỷ quyền cho cán bộ nghiệp vụ đến nhận hàng tại kho, quầy, tại nơi sản xuất của doanh nghiệp bán. Ngời nhận hàng sau khi ký vào các chứng từ bán thì sản phẩm của doanh nghiệp đợc xác địnhtiêu thụ. Sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ trực tiếp là sản phẩm hàng hoá xuất kho đợc coi là tiêu thụ ngay tức là đợc khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Hàng đã chuyển giao quyền sở hữu cho ngời mua. Để phản ánh tình hình tiêu thụ theo phơng thức này kế toán sử dụng Tk 632-Giá vốn hàng bán biểu hiện giá trị sản phẩm xuất kho bán trực tiếp. - Chuyển hàng theo hợp đồng là phơng thức mà sản phẩm hàng hoá xuất kho cha đợc coi là tiêu thụ ngay tức là cha đợc ngời mua chấp nhận thanh toán hoặc cha thanh toán, hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của ngời bán. Hàng gửi bán gọi là hàng chờ chấp nhận. Kế toán sử dụng Tk 157- Hàng gửi bán để phản ánh giá trị sản phẩm , Hàng hoá đem đi gửi bán. Khi bán đựơc hàng thì từ Tk 157 kết chuyển sang Tk 632. - Giao hàng cho đại lý, ký gửi: Hàng giao đại lý là hàng gửi bán khi đơn vị nhận làm đại lý bán đợc hàng thì đơn vị giao đại lý phải trả cho họ một số tiền hoa hồng nhất định. - Trả góp: là phơng thức bán hàng mà ngời mua trả ngay lần đầu một phần tiền hàng, phần còn lại sẽ trả dần do đó phải chịu một khoản lãi do trả chậm. - Hàng đổi hàng: là phơng thức bán hàng không nhận bằng tiền mà nhận bằng hàng. - Hàng tiêu dùng nội bộ : dùng để tặng biếu, hoặc dùng hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, hoặc dùng hàng trả lơng cho công nhân viên. * Bên cạnh các hình thức tiêu thụcác phơng thức thanh toán tiền hàng sau: 4 - Thanh toán ngay: Khách hàng thanh toán tiền hàng ngay sau khi doanh nghiệp giao hàng. - Thanh toán chậm: Sau khi giao hàng doanh nghiệp chỉ chấp nhận thanh toán. - Thanh toán trớc: Khách hàng trả tiền trớc khi doanh nghiệp giao hàng. - Thanh toán trả góp: Khách hàng trả dần theo thời hạn do doanh nghiệp qui định phải trả phần lãi trả góp. - Thanh toán đổi hàng: Khách hàng dùng sản phẩm của mình để thanh toán cho số lô hàng mua của doanh nghiệp với sự thoả thuận giá cả giữa hai bên. Với mỗi hình thức kế toán phản ánh lên tài khoản khác nhau sử dụng phơng pháp hoạch toán khác nhau : Thanh toán ngay, kế toán đã thu tiền phản ánh số tiền thu đợc lên Tk 111, Tk 112 . Nếu thanh toán chậm kế toán sử dụng Tk 131 để ghi số tiền phải thu của khách hàng. PhầnII 5 Hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 2.1. Kế toán xuất kho sản phẩm xác định giá vốn hàng bán: 2.1.1. Kế toán xuất kho sản phẩm: Sản phẩm là đối tợng quan trọng của quá trình tiêu thụ, do vậy tổ chức hạch toán tiêu thụ phải bắt đầu từ việc hạch toán sản phẩm . Cụ thể phải ghi chép chính xác số lợng, chủng loại sản phẩm xuất kho để bán. Để thuận lợi cho công tác quản lý hạch toán sản phẩm doanh nghiệp phải phân loại sản phẩm thành từng thứ, từng loại, từng nhóm căn cứ vào công dụng, chất lợng, trọng lợng hay kích cỡ của chúng. Hạch toán sản phẩm phải tuân thủ nguyên tắc giá vốn thực tế. Sản phẩm nhập kho, xuất kho phải phản ánh theo giá vốn thực tế. Đối với sản phẩm xuất kho do mỗi lần nhập kho sản phẩm có giá trị thực tế khác nhau nên khi xuất kho phải tính giá xuất kho theo các phơng pháp sau: + Phơng pháp tính giá thực tế đích danh + Phơng pháp tính giá thực tế tồn đầu kỳ + Phơng pháp tính giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập + Phơng pháp tính giá thực tế bình quân cả kỳ dự trữ + Phơng pháp tính giá thực tế nhập trớc xuất trớc + Phơng pháp tính giá thực tế nhập sau xuất trớc + Phơng pháp hệ số giá: Trờng hợp doanh nghiệp áp dụng giá hoạch toán thì khi xuất kho doanh nghiệp phải tính giá thực tế sản phẩm xuất Trị giá thực tế sản phẩm = Trị giá hạch toán sản phẩm x Hệ số giá. xuất dùng trong kỳ xuất dùng trong kỳ Để phản ánh tình hình việc xuất kho sản phẩm về số lợng trị giá, kế toán sử dụng Tk 155- Sản phẩm hay Tk 632- Giá vốn hàng bán. Tuỳ theo doanh nghiệp áp dụng phơng pháp hạch toán hàng tồn kho là khai thỡng xuyên hay kiểm định kỳ. 6 Hệ số giá Trị giá thực tế TP tồn ĐK Trị giá thực tế TP nhập trong kỳ Trị giá hạch toán TP nhập trong kỳ Trị giá hạch toán TP tồn ĐK = + + - Phơng pháp khai thờng xuyên: là phơng pháp hạch toáncác nghiệp vụ nhập xuất kho đợc thể hiện một cách thờng xuyên, liên tục có hệ thống theo chứng từ nhập, xuất. Phơng pháp này thờng đợc áp dụng ở các doanh nghiệp thực hiện cân, đo, đong, đếm một cách chính xác số lợng sản phẩm trong từng nghiệp vụ nhập, xuất kho. Để hạch toán tổng hợp luân chuyển sản phẩm theo phơng pháp KKTX kế toán sử dụng các Tk: Tk 155-Sản phẩm, Tk 157- Hàng gửi bán, Tk 632-Giá vốn hàng bán. - Phơng pháp Kiểm định kỳ: là phơng pháp hạch toán mà mỗi nghiệp vụ xuất kho sản phẩm không đợc ghi ngay vào tài khoản mà đến cuối kỳ hạch toán mới tiến hành kiểm số sản phẩm tồn kho để tính ra số đã xuất trong kỳ ghi một lần vào Tk 632- Giá vốn hàng bán. Phơng pháp này đợc áp dụng đối với những doanh nghiệp không có điều kiện đong, đo, cân, đếm một cách chính xác khối lợng sản phẩm nhập, xuất trong kỳ. 2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là giá thực tế hay toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có đợc sản phẩm, hàng hoá đem bán. Giá vốn có thể xác định bằng các cách khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm hoàn thành sự vận động của hàng bán trong từng doanh nghiệp việc đăng ký phơng pháp tính giá hàng xuất kho của doanh nghiệp. - Nếu sản phẩm sản xuất ra không qua nhập kho mà bán ngay thì giá vốn sản phẩm xuất kho chính là giá sản phẩm sản xuất thực tế của sản phẩm đó. - Nếu xuất kho sản phẩm để bán thì giá vốn lại là giá thực tế sản phẩm xuất kho đ- ợc tính theo một trong các phơng pháp đề cập ở trên. Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán sản phẩm theo phơng pháp kiểm định kỳ thì trị giá vốn hàng xuất kho đợc xác định : Trị giá vốn thực tế = Trị giá vốn thực tế + Trị giá vốn thực tế - Trị giá vốn thực tế TP xuất bán trong kỳ TP tồn đầu kỳ TP nhập trong kỳ Tp tồn cuối kỳ Kế toán sử dụng Tk 632 để tập hợp giá vốn hàng xuất bán trong kỳ, sau đó kết chuyển sang Tk 911 để xác định kết quả kinh doanh. Hạch toán sản phẩm xuất kho để bán cũng cần phải tổ chức kế toán chi tiết, kết hợp ghi chép giữa thủ kho phòng kế toán về tình hình xuất kho sản phẩm dựa trên chứng từ xuất kho luân chuyển giữa kho kế toán. Các chứng từ liên quan đến xuất kho thông thờng bao gồm: - Phiếu xuất kho 7 - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. - Hoá đơn giá trị gia tăng. - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho. Kế toán có thể hạch toán chi tiết sản phẩm theo các phơng pháp sau: - Phơng pháp ghi thẻ song song. - Phơng pháp đối chiếu luân chuyển. - Phơng pháp sổ số d. Phơng pháp hạch toán sản phẩm giá vốn theo hai hình thức bán hàng: - khai thờng xuyên.: - Phơng pháp kiểm định kỳ : 2.2. Kế toán doanh thu bán hàng: 8 Tk 154 Tk 155 Tk 632 Tk 911 Nhập kho Xuất sp tại kho bán K/c giá vốn hàng đã tiêu thụ trong kỳ Tk 157 Xuất sp từ phân xưởng gửi bán Xuất sp gửi bán Xuất bán không qua kho Hàng gửi bán được xác nhận là tiêu thụ K/c giá vốn hàng đã tiêu thụ Tk 157,155 Tk 632 Tk 911 K/c cuối kỳ giá vốn hàng tồn kho gửi bán K/c đầu kỳ trị giá vốn TP tồn kho hàng gửi bán Tk 631 Nhập sản xuất Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ ( Kể cả phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán- nếu có) mà doanh nghiệp đợc thừa hởng. Theo qui định của Bộ Tài chính ban hành về luật thuế GTGT thì doanh thu bán hàng đợc tính nh sau: - Theo phơng pháp khấu trừ: Doanh thu bán hàng cung cấp lao vụ, dịch vụ là toàn bộ số tiền bán hàng hoá cung cấp lao vụ, dịch vụ cha có thuế GTGT bao gồm cả phần phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán ( nếu có) - Theo phơng pháp trực tiếp: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, lao vụ là tổng số tiền bán hàng hoá mà đơn vị đợc hởng ( tổng giá thanh toán kể cả thuế GTGT ) bao gồm cả phần phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán ( nếu có). Hạch toán doanh thu phải đảm bảo tính đúng đắn kỳ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu chi phí bỏ ra. Doanh thu thuần là tổng số doanh thu bán hàng sau khi trừ các khoản giảm giá, chiết khấu bán hàng, doanh thu của số hàng bán bị trả lại , thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. * Một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến bán hàng kết quả bán hàng theo các ph- ơng thức bán hàng hình thức thanh toán: 9 Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phơng thức bán hàng trực tiếp TK 111, 112, 131 TK 155, 156 Xuất kho TP TK 111, 112 CPBH, CP QLDN phát sinh trong kỳ TK 632 K/c giá vốn hàng bán TK 641, 642 K/c CPBH, CP QLDN K TK 911 TK 511 K/c DTBH Thuế tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu TK 3332, 3333 TK 811, 531, 532 Chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ Chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị tr lại Doanh thu bán hàng Thuế giá trị gia tăng TK 333.1 Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phơng thức bán hàng trả góp 2.2.1. Kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 10 TK 111, 112 Xuất kho TP CPBH, CP QLDN phát sinh trong kỳ TK 632 K/c giá vốn hàng bán TK 641, 642 K/c CPBH, CP QLDN TK 911 TK 511 K/c DTBH Thuế tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu TK 3332, 3333 TK 811, 531, 532 Chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ Chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại Doanh thu bán hàng Thuế giá trị gia tăng TK 333.1 TK 155 TK 111, 112 TK 711 Chênh lệch do trả chậm TK 155 Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phơng thức bán hàng gửi bán TK 111, 112 TK 111, 112 Xuất kho TP gửi bán CPBH, CP QLDN phát sinh TK 632 K/c GVHB TK 641, 642 K/c CPBH, CP QLDN TK 911 TK 511 K/c DTBH Thuế tiêu thụ đặc biệt, XK TK 3332, 3333 TK 811, 531, 532 Chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ K/c chiết khấu, GG, BH bị trả lại Doanh thu BH Thuế giá trị gia tăng TK 333.1 TK 157 GVHB [...]... sản phẩm tiêu thụ thì cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ hoặc một phần chi phí QLDN sang theo dõi ở loại Chi phí kết chuyển để đến kỳ sau kết chuyển tiếp Trình tự hoạch toán (trang sau) 2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh : Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính hoạt động kinh doanh phụ của doanh nghiệp là kết quả của hoạt động về tiêu thụ sản phẩm , hàng hoá, dịch vụ Kết quả đó đợc tách... của các thầy cô toàn thể các bạn 25 Mục lục Phần 1 Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác địh kết quả kinh doanh Trang 2 I Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm Trang 2 1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Trang 2 1.2 ý nghĩa của công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm Trang 3 1.3 Các phơng thức tiêu thụ các phơng thức thanh toán chủ yếu hiện nay Trang 4 Phần 1I Hạch toán tiêu thụ xác. .. 2.2.3.1 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu Trang 11 2.2.3.2 Kế toán thuế GTGT đầu ra Trang 11 2.3 Kế toán chi phí bán hàng Trang 11 2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 12 2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh Trang 13 Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất Trang 19 3.1 ý kiến 1: Chi phí quản... thụ xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Trang 6 2.1 Kế toán xuất kho sản phẩm xác định giá vốn hàng bán Trang 6 2.1.1 Kế toán xuất kho sản phẩm Trang 6 2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán Trang 7 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng Trang 9 2.2.1 Kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ sản phẩm Trang 9 2.2.2 Kế toán tổng hợp doanh thu Trang 10 2.2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu thuế GTGT... về tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá Kết chuyển giá vốn hàng bán TK 641, 642 Kết chuyển chi phí bán hàng TK 421 TK 142 Kết chuyển lỗ Kết chuyển chi phí chờ kết chuyển Kết chuyển lãi 2.7 Phơng pháp kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 2.7.1 Phơng pháp khai thờng xuyên Phơng pháp hạch toán (phần trên) Ưu điểm: thờng xuyên cập nhật đợc số lợng tồn, xuất một cách... tách bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần một bên là giá vốn hàng tiêu thụ chi phí bán hàng, chi phí QLDN đợc biểu hiện qua lợi nhuận (hoặc lỗ) về tiêu thụ Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng Tk 911 -Xác định kết quả kinh doanh Bên Nợ: tập hợp toàn bộ chi phí bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí QLDN Bên Có: Kết chuyển doanh thu thuần Kết quả kinh doanh. .. hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp : Cùng với sự phát triển của đất nớc trong nền kinh tế thị trờng, mục tiêu tăng trởng nhanh là mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp cùng với sự thay đổi của công tác quản lý kinh tế, sự thay đổi của chế độ kế toán, doanh nghiệp không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ Mặt khác do hệ thống kế toán Việt... đích khác nhau Thực hiện quá trình tiêu thụ sẽ đồng nghĩa với sự tồn tại phát triển doanh nghiệp, nhất là trong việc chuyển đổi môi trờng kinh tế, tiêu thụ hàng hoá trở thành mối quan tâm hàng đầu, do đó, việc tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi ngày càng đợc hoàn thiện Bởi vậy, kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ có ý nghĩa to lớn quan trọng, nó là vấn đề vừa... trong quá trình hoàn thiện nên giữa thực tế chế độ còn nhiều điều cha phù hợp Vậy tôi xin đa ra một số ý kiến đóng góp với mong muốn đợc hoàn thiện công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất 3.1 ý kiến 1: Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp đợc tập hợp vào tk 642, cuối kỳ kêt chuyển sang Tk 911, chứ không phân bổ vào giá thành... cao Vì vậy, trong mọi doanh nghiệp thì công tác hạch toán này là vô cùng quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp nắm bắt đợc thông tin một cách nhanh chóng chính xác về tình hình tiêu thụ kết quả tiêu thụ của mình, để từ đó có thể đa ra những kết quả đúng đắn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra Với thời gian có hạn trình độ chuyên môn . hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh Phần II: Nội dung hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh. hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh. I/ Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm. 1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp  (2), Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp  (2), Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp  (2), ý nghĩa của công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm:, Kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ sản phẩm:, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn