Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 3 ppsx

10 345 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 21:22

. hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 33 1 đến TK 33 7). Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu. căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán. 3- Tài khoản 33 7 phải được theo dõi chi tiết theo từng hợp đồng xây dựng. p KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 33 7 - THANH TOÁN THEO. 131 - Phải thu của khách hàng. TÀI KHOẢN 33 8 PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC Nội dung và phạm vi phản ánh. Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 3 ppsx, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 3 ppsx, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 3 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn