Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 5 pot

10 302 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 21:22

. 33 85 - Phải trả về cổ phần hoá Có các TK 111, 112,. . . TÀI KHOẢN 341 VAY DÀI HẠN Một số nguyên tắc hạch toán. Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản. dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản tiền vay dài hạn của doanh nghiệp. Vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trả trên một năm. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN. 33 85 - Phải trả về cổ phần hoá. Đồng thời hạch toán vào bên Có TK 002 “Vật tư, hành hoá nhận giữ hộ, nhận gia công” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán) giá trị về vật tư, hàng hoá, tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 5 pot, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 5 pot, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 5 pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn