Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 6 docx

10 351 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 21:22

. 4132). TÀI KHOẢN 342 NỢ DÀI HẠN Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn như nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ. kinh tế để ghi vào tài khoản này. Khi trả nợ bằng ngoại tệ thì bên Nợ Tài khoản 342 được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán của tài khoản này. p KẾT CẤU VÀ NỘI. CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 342 - NỢ DÀI HẠN Bên Nợ: - Trả nợ dài hạn do thanh toán trước hạn; - Kết chuyển các khoản nợ dài hạn đến hạn trả sang Tài khoản 315; - Số giảm nợ do
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 6 docx, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 6 docx, Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hạch toán tài khoản để quản lý tài khoản an toàn và tiết kiệm phần 6 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn