Hóa học dầu mỏ và khí

3 475 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 14:05

Hóa học dầu mỏ và khí BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO     : Hóa Lý Polymer Physical Chemistry of Polymer - Mã số: TN337 - Số Tín chỉ: 2 + Giờ lý thuyết: 30 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án/…: …… 1. Thông  Tên giảng viên:  Tên người cùng tham gia giảng dạy:  Đơn vị: BM Công nghệ Hóa học – Khoa Công nghệ Điện thoại: 831530 Ext. 8337 E-mail: tlqngoc@ctu.edu.vn, dttmai@ctu.edu.vn Hóa Hữu Cơ 3 3.1.  Môn học giới thiệu một trong những chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực Hóa học. Sinh viên biết từ cơ bản về polymer (các khái niệm, tính chất chung về hóa học-hóa lý) đến những ứng dụng của polymer trong công nghiệp. 3.2. : Lý thuyết 3.3. : - Kiểm tra giữa kỳ: 30% - Thi kết thúc 70% 4 ôn hc Môn học chia làm 11 chương như sau Chương 1: giới thiệu tổng quan về vật liệu polymer Chương 2, 3, 4, 5, 6, 7: bao gồm các phản ứng tổng hợp biến tính polymer. Chương 8, 9, 10: bao gồm cơ sở lý thuyết, trạng thái vật lý, cơ lý của polymer-cấu trúc polymer. Chương 11: giới thiệu các phương pháp hóa lý nghiên cứu để phân tích polymer. 2.       2 - Khái niệm - Phân loại các phản ứng tổng hợp các hợp chất cao phân tử - Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của hợp chất cao phân tử - Sơ lược lịch sử phát triển thị trường polymer   2 - Tổng quan - Trùng hợp gốc - Trùng hợp ion - Các phương pháp trùng hợp polymer  2 - Khái niệm - Nhiệt động học các quá trình chuyển hóa tương hổ của vòng polymer mạch thẳng - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng vòng - polymer - Động học của quá trình chuyển hóa vòng  2 - Tổng hợp copolymer - Động học đồng trùng hợp  4 - Khái niệm - Đặc điểm của trùng ngưng polymer - Trùng ngưng mạch thẳng - Trùng ngưng ba chiều - Các phương pháp trùng ngưng   polymer 4 - Khái niệm - Đặc điểm phản ứng của polymer - Các nhóm chính biến về biến tính cao phân tử - Hoạt tính của các nhóm chức trên polymer - Phân loại - Các kỹ thuật biến tính - Ứng dụng   2 - Tổng quan - Đồng phân - Cấu hình cấu dạng của mạch polyme - Độ mềm của mạch polyme - Các yếu tố ảnh hưởng đến độ mềm dẻo của mạch - Phân loại theo tính chất - Khối lượng phân tử polyme - Các phương pháp xác định khối lượng phân tử của polyme  8 :  4 - Các trạng thái pha sự chuyển trạng thái pha - Các trạng thái của polyme - Cấu trúc polyme   2 - Khái niệm - Trạng thái đàn hồi cao - Trạng thái chảy nhớt - Vật liệu polymer thí nghiệm tuần hoàn   4 - Khái niệm về hệ polymer - chất lỏng thấp phân tử - Lý thuyết dung dịch polymer - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trương hòa tan của polymer - Hóa dẻo polymer   polymer 2 - Phương pháp phân tích quang phổ - Phương pháp phân tích nhiệt - Phương pháp đi từ dung dịch 5. T 1. Hóa học hóa lý Polymer - TS.Phan Thanh Bình-Đại học Bách Khoa TP.HCM 2. Cơ sở của hóa học các hợp chất cao phân tử - A.A.Strêpikheep- V.A.Đêrêviskala - G.L. Slônhimxki. 3. Polymer Chemistry - Malcolm P. Stevens- University of Hartford- New York Oxford-1999. 4. Fundamentals of Polymers- Ani Kumar, Rakesk.Gupta - McGraw-Hill Ngày 24 tháng 09 năm 2007    . 5. T 1. Hóa học hóa lý Polymer - TS.Phan Thanh Bình-Đại học Bách Khoa TP.HCM 2. Cơ sở của hóa học các hợp chất cao phân tử -. động học các quá trình chuyển hóa tương hổ của vòng và polymer mạch thẳng - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng vòng - polymer - Động học của
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học dầu mỏ và khí, Hóa học dầu mỏ và khí, Hóa học dầu mỏ và khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn