An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học

2 1,688 27
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 14:05

An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      :        SAFE IN CHEMISTRY LABORATORY - Mã số: TN307 - Số Tín chỉ: 1 + Giờ lý thuyết: 15 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án/…: 0  Tên giảng viên:  (Thạc sĩ) Tên ngƣời cùng tham gia giảng dạy: …………………(ghi rõ học vị, học hàm) Đơn vị: bộ môn Hóa – Khoa Khoa học – trƣờng đại học Cần Thơ Điện thoại: 0979198413 E-mail: ntahong@ctu.edu.vn  3 3.1. Sinh viên sẽ nắm đƣợc các nguyên tắc khi vào phòng thí nghiệm hóa học, biết cách xử lý khi xảy ra tai nạn, biết các ký hiệu trên nhãn mác hóa chất. Mặt khác sinh viên mới vào phòng thí nghiệm hóa học còn biết đƣợc các dụng cụ đơn giản và những thao tác cơ bản khi thực hành. 3.2.    : (tình huống: xem những đoạn phim trong phòng thí nghiệm) 3.3. : mỗi học phần gồm tối thiểu 2 phần đánh giá trong các phần: phần thực hành, đánh giá nhận thức, thảo luận, chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, đồ án, thi kết thúc. Phần thi kết thúc là bắt buộc phải có và chiếm tỷ lệ không dưới 50%. - Chuyên cần 30% - Thi kết thúc 70% (tỷ lệ không dƣới 50%) 4(nêu những vấn đề chính học viên sẽ đƣợc học tập và trao đổi)         I. TRƢỚC KHI BẮT ĐẦU THỰC HÀNH II. KHI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM III. PHÚC TRÌNH KẾT QUẢ IV. MỘT VÀI LỜI KHUYÊN KHI SINH VIÊN THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HỮU CƠ   I. KHI BỊ NGUY HIỂM DO LỬA II. KHI BỊ PHỎNG III. KHI BỊ THƢƠNG GÂY RA VẾT ĐỨT IV. KHI HÓA CHẤT VĂNG VÀO MẮT 5t V. KHI BỊ NGỘ ĐỘC    I. CÁC PHƢƠNG PHÁP LƢU TRỮ II. CÁCH PHÂN LOẠI HÓA CHẤT III. CÁC KÝ HIỆU THƢỜNG GẶP 1. Ký hiệu hình vẽ 2. Qui ƣớc về màu sắc IV. NGUYÊN TẮC KHI DI DỜI HÓA CHẤT    I. DỤNG CỤ ĐƠN GIẢN – KỸ THUẬT SỬ DỤNG 1. Dụng cụ đo thể tích chất lỏng 2. Dụng cụ cân 3. Dụng cụ đốt 4. Các dụng cụ khác II. RỬA DỤNG CỤ III. LÀM KHÔ DỤNG CỤ    I. KỸ THUẬT ĐUN: 1. Đun trực tiếp trên ngọn lửa 2. Đun cách thủy 3. Đun hoàn lƣu II. KỸ THUẬT LỌC III. KỸ THUẬT TÁCH – CHIẾT HÓA CHẤT 5. T Ngày 20 tháng 12 năm 2007   Nguyn Th Ánh Hng . vào phòng thí nghiệm hóa học, biết cách xử lý khi xảy ra tai nạn, biết các ký hiệu trên nhãn mác hóa chất. Mặt khác sinh viên mới vào phòng thí nghiệm hóa. ngƣời cùng tham gia giảng dạy: …………………(ghi rõ học vị, học hàm) Đơn vị: bộ môn Hóa – Khoa Khoa học – trƣờng đại học Cần Thơ Điện thoại: 0979198413 E-mail:
- Xem thêm -

Xem thêm: An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học, An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học, An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay