Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP

106 469 2
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 11:55

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP . 1: Chất lƣợng dịch vụ trong mạng Viễn thông. Chƣơng 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch vụ trong mạng IP. Chƣơng 3: Chất lƣợng dịch vụ trong. văn với đề tài Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về chất lƣợng dịch vụ trong mạng IP. Sau một
- Xem thêm -

Xem thêm: Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Khái niệm về chất lƣợng dịch vụ, Các thông số QoS, Yêu cầu QoS đối với các dịch vụ khác nhau, Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lƣợng dịch vụ, Kỹ thuật đo lƣu lƣợng và mầu hóa lƣu lƣợng, Kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực, Lập lịch gói, Các dịch vụ tích hợp Giao thức dành riêng tài nguyên RSVP, Các dịch vụ phân biệt, Nền tảng về ATM, Giao thức ATM, Các kiểu AAL Các dịch vụ ATM đƣợc hỗ trợ bởi lớp AAL nhƣ sau:, Cơ sở lý thuyết của MPLS, Ánh xạ FEC tới NHLFE FTN Sự tráo đổi nhãn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay