Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p2 docx

5 295 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 03:20

Giaùo aùn Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 6 trong õoù : H v max - õọỹ baợo hoaỡ nổồùc theo thóứ tờch r - õọỹ rọựng cuớa vỏỷt lióỷu 3. Caùc mHg - Phổồng phaùp ngỏm trong nổồùc nhióỷt õọỹ 100 o C ớnh hổồớng õóỳn õọỹ baợo hoaỡ nổồùc vaỡ yù nghộa: 1. Kha - Tờnh thỏỳm laỡ tờnh chỏỳt cuớa vỏỷt lióỷu cho nổồùc thỏỳm qua chióửu daỡy cuớa noù khi giổợa bóử ỳng g cho nổồùc thỏỳm qua chióửu aỡy cu noù khi giổợa ónh lóỷch vóử aùp suỏỳt thuyớ tộnh. h xaùc õởnh: - Phổồng phaùp ngỏm mỏựu trong õióửu kióỷn aùp suỏỳt khọng khờ laỡ 20m 4. Caùc yóỳu tọỳ a - ọỹ huùt nổồùc phuỷ thuọỹc vaỡo cỏỳu taỷo baớn thỏn vỏỷt lióỷu (õọỹ õỷc, õọỹ rọựng, tờnh chỏỳt lọứ rọựng), baớn chỏỳt ổa nổồùc hay kyủ nổồùc cuớa vỏt lióỷu. - Khi vỏỷt lióỷu bở baợo hoaỡ nổồùc thỗ mọỹt sọỳ tờnh chỏỳt cuớa vỏỷt lióỷu cuợng thay õọứi theo nhổ: cổồỡng õọỹ giaớm, khaớ nng dỏựn nhióỷt vaỡ dỏựn õióỷn tng, thóứ tờch tng VII. TấNH THM NặẽC: ùi nióỷm: hai mỷt õọỳi xổùng coù sổỷ chónh lóỷch vóử aùp suỏỳt thuyớ tộnh. - Tờnh chọ thỏỳm laỡ khaớ nng cuớa vỏỷt lióỷu ngn khọn d ớa hai bóử mỷt õọỳi xổùng coù sổỷ ch 2. Caùch xaùc õởnh vaỡ cọng thổùc xaùc õởnh: a. Tờnh thỏỳm: óứ õaùnh giaù tờnh thỏỳm ta duỡng hóỷ sọỳ thỏỳm nổồùc K tn )( 21 ppF aV K n tn = ùc thỏỳm qua mỏựu vỏỷt lióỷu; m 3 ỳt thuyớ tộnh giổợa hai bóử mỷt õọỳi xổùng; m cọỹt nổồùc ựu vỏỷt lióỷu coù chióửu daỡy 1m , tióỳt tộnh ồ ai bóử mỷt õọỳi xổùng laỡ 1m ngổồỡi ta duỡng maùc chọỳng thỏỳm. Maùc chọỳng thỏỳm õ où nổồ chổa thỏỳm qua õổồỹc mỏựu n quy õởnh. ỷng hỗnh truỷ, khọỳi: caùc dióỷn rón dổồùi õóứ trọỳng. Aùp lổỷc nổồùc ban õỏử u p o , sau t giồỡ tng thóm p nổợa cho õóỳn khi xuỏỳt hióỷn vóỳt thỏỳm. trong õoù : V n - thóứ tờch nổồ a - chióửu daỡy thỏỳm cuớa mỏựu vỏỷt lióỷu; m F - tióỳt dióỷn chởu thỏỳm; m 2 - thồỡi gian thỏỳm; h (p 1 - p 2 ) - chónh lóỷch aùp suỏ * Hóỷ sọỳ thỏỳm nổồùc laỡ thóứ tờch nổồùc thỏỳm qua mỏ dióỷn 1m 2 trong thồỡi gian 1h khi chónh lóỷch aùp suỏỳt thuyớ cọỹt nổồùc. b.Tờnh chọỳng thỏỳm: ớ h óứ õaùnh giaù mổùc õọỹ thỏỳm cuớa vỏỷt lióỷu ổồỹc õaùnh giaù bũng aùp lổỷc nổồùc lồùn nhỏỳt maỡ khi õ vỏỷt lióỷu coù kờch thổồùc quy õởnh trong mọỹt khoaớng thồỡi gia * Vỏỷt lióỷu laỡm vióỷc ồớ daỷng khọỳi: Mỏựu thờ nghióỷm coù da ùc Bồm nổồùc mỏựu tờch mỷt bón cuớa mỏựu õổồỹc boỹc vỏỷt lióỷu caùch nổồùc, t . Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 7 má ù u * Váût liãûu lm viãûc åí dảng bn mng: Máùu thê nghiãûm hçnh trn cọ chiãưu dy bàòng chiãưu dy lm viãûc. Mỉïc nỉåïc ban âáưu l 100mm giỉỵ trong 5 âãún kh Mỉïc âäü tháúm hồûc kh nàng chäúng tháúm ca váût liãûu phủ thüc vo cáúu tảo bn thán váût liãûu ( ỉåïc ca vát úm cn phủ thüc vo ạp lỉûc nỉåïc tạc dung lãn váût liãûu v thåìi gian tháúm. phụt, sau âọ cỉï t phụt tàng thãm ∆h nỉåïc cho i xút hiãûn vãút tháúm. 4. Cạc úu täú nh hỉåíng âãún tênh tháúm v nghéa: - âäü âàûc, âäü räùng, tênh cháút läø räùng), bn cháút ỉa nỉåïc hay k n liãûu. - Sỉû thá - Tênh tháúm âàûc biãût quan trng âäúi våïi váût liãûu lm viãûc trong mäi trỉåìng chëu nh hỉåíng ca mỉa giọ, thỉåìng xun áøm ỉåït hồûc trong nỉåïc. * Nhọm cạc tênh cháút liãn quan âãún mäi trỉåìng nhiãût IX. TÊNH TRUƯN NHIÃÛT: 1. Khại niãûm: Tênh truưn nhiãût l kh nàng ca váût liãûu âãø nhiãût truưn qua chiãưu dy khäúi váût liãûu tỉì ãư phêa co n. 2. Cän Tênh uưn û säú truưn nhiãût λ. Hãû säú truưn nhiãût l lỉåüng nhiãût truưn q m, tiãút diãûn 1m 2 trong thåìi gian 1h khi nhiãût âäü chã phêa cọ nhiãût âäü cao v ï nhiãût âäü tháúp hå g thỉïc tênh: - tr nhiãût âỉåüc âạnh giạ bàòng hã ua váût liãûu cọ chiãưu dy 1 nh lãûch giỉỵa hai bãư màût l 1 o C. τ λ Qa = ; Kcal/m.h. tF∆ C út 2 ût âäü giỉỵa 2 bãư màût âäúi xỉïng; o C áúu tảo bn thán váût liãûu: Âäúi våïi nhỉỵng váût liãûu khä trong khäng äng thỉïc kinh nghiãûm sau: o trong âọ : Q - lỉåüng nhiãût truưn qua máùu váût liãûu; Kcal a - bãư dy máùu váût liãûu; m F - tiã diãûn máùu; m ∆t - chãnh lãûch nhiã τ - thåìi gian truưn nhiãût; h 3. Cạc úu täú nh hỉåíng: a) nh hỉåíng ca c khê (W=1 ÷ 7%) cọ thãø tênh λ theo γ o bàòng c 14,022,00196,0 −+= o γλ ; Kcal/m.h. 2 o C ü bçnh qn ca váût liãûu: Khi nhiãût âäü t = 40 ÷ 70 o C ta s u : b) nh hỉåíng ca nhiãût âä tênh λ theo t bàòng cäng thỉïc a ( ) t ot 002,01 + = λ λ trong âọ : λ t - hãû säú truưn nhiãût åí t o C o C ía máùu váût liãûu; o C λ o - hãû säú truưn nhiãût åí 0 t - nhiãût âäü bçnh qn cu . Giaùo aùn Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 8 c) Anh hổồớng cuớa õọỹ ỏứm: W kW + = trong õoù : W - hóỷ sọỳ truyóửn nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu ồớ traỷng thaùi ỏứm - gia sọỳ truyóửn nhióỷt õổồỹc sau khi õun noùng. Kyù hióỷu Q. yớ nhióỷt laỡ óỷu õóứ noù tng lón 1 o C. Kyù hió 2. Cọn k - hóỷ sọỳ truyóửn nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu ồớ traỷng thaùi khọ W - õọỹ ỏứm cuớa vỏỷt lióỷu X. NHIT DUNG, TY NHIT: 1. Khaùi nióỷm: Nhióỷt dung laỡ nhióỷt lổồỹng maỡ vỏỷt lióỷu thu T nhióỷt lổồỹng cỏửn cung cỏỳp cho 1kg vỏỷt li ỷu C. g thổùc tờnh: Nhióỷt dung õổồỹc tờnh theo cọng thổùc sau: ( ) 12 ttCGQ = ; Kcal Tyớ nhióỷt cuớa mọỹt loaỷi vỏỷt lióỷu õổồỹc tờnh theo cọng thổùc sau : ) trong õoù : C - tyớ nhióỷt, Kcal/kg. o C G - khọỳi lổồỹng vỏỷt lióỷu õổồỹc õun noùng; kg t 1 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu sau khi õun noùng; o C t 2 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu trổồùc khi õun noùng; o C ( 12 ttG Q C = ; Kcal/kg. o C ỷt lổồỹng vỏỷt lióỷu thu õổồỹc sau khi õung noùng; Kcal ọỳi lổồỹng vỏỷt lióỷu õổồỹc õun noùng; kg ; o C õun noùng; o C 3. Caùc yóỳu tọỳ aớnh hổ trong õoù : Q - nhió G - kh t 1 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu sau khi õun noùng t 2 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu trổồùc khi ồớng õóỳn tyớ nhiỷót: * Anh hổồớng cuớa õọỹ ỏứm: W WCC C nk 01,0 W 01,01+ + = trong õoù : C W - tyớ nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu ồớ õọỹ ỏứm W C k - tyớ nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu khọ C n - tyớ nhióỷt cuớa nổồùc W - õọỹ ỏứm cuớa vỏỷt lióỷu (%) ỡng hồỹp vỏỷt lióỷu họựn hồỹp do nhióửu thaỡnh tyớ nhióỷt cuớa noù tờnh theo cọng thổùc: *Anh hổồớng cuớa thaỡnh phỏửn cỏỳu taỷo: trổồ phỏửn cỏỳu taỷo nón thỗ n nn hh GGG CGCGCG C +++ +++ = 21 2211 trong õoù : C hh - tyớ nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu họỳn hồỹp . Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 9 thnh pháưn pháưn XI. TÊNH CHÄÚ NHIÃÛT: : + Váût liãûu dãù chạy 2 - Tênh chëu nhiãût l kh nàng ca váût liãûu chëu tạc âäüng ca nhiãût âäü cao trong mäüt ng bë phạ hoải (thỉåìng l bë chy). ỉï vo kh nàng chëu nhiãût, váût liãûu xáy dỉûng âỉåüc chia thnh 3 nhọm : khọ chy: chëu âỉåüc tạc dủng ca nhiãût âäü tỉì 1350 ÷ 1580 C. ÁÚT CÅ HC CH ÚU CA VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛNG ûng l tênh cháút ca váût liãûu bë thay âäøi hçnh dạng v kêch thỉåïc dỉåïi . Phá ung. ênh cháút häưi phủc vãư hçnh dạng v kêch thỉåïc ban âáưu ca váût liãûu sau khi b ngoải lỉûc ỉåïc ban âáưu ca váût liãûu C 1 , , C n - t nhiãût ca tỉìng váût liãûu G 1 , , G n - khäúi lỉåüng ca tỉìng váût liãûu thnh NG CHẠY, TÊNH CHËU 1. Tênh chäúng chạy: - Tênh chäúng chạy l kh nàng ca váût liãûu chëu âỉåüc tạc dủng trỉûc tiãúp ca ngn lỉía trong mäüt thåìi gian nháút âënh m khäng bë phạ hoải. - Càn cỉï vo kh nàng chäúng chạy, váût liãûu xáy dỉûng âỉåüc chia thnh 4 nhọm + Váût liãûu khäng chạy,khäng bë biãún dảng + Váût liãûu khäng chạy nhỉng cọ thãø biãún dảng nhiãưu + Váût liãûu khọ chạy . Tênh chëu nhiãût: thåìi gian di m khä - Càn c + Váût liãûu chëu nhiãût: chëu âỉåüc tạc dủng ca nhiãût âäü låïn hån 1580 o C + Váût liãûu o + Váût liãûu dãù chy: chëu âỉåüc tạc dủng ca nhiãût âäü dỉåïi 1350 o C. §2. CẠC TÊNH CH I. TÊNH BIÃÚN DẢNG: 1. Khại niãûm: - Tênh biãún da tạc dủng ca ti trng. - Thỉûc cháút ca biãún dảng l khi chëu tạc dủng ca ngoải lỉûc cạc phán tỉí s thay âäøi vë trê cán bàòng v cọ chuøn vë tỉång âäúi. 2 n loải biãún dảng: a. Càn cỉï vo kh nàng phủc häưi biãún dảng: * Biãún dảng ân häưi: l biãún dảng bë triãût tiãu hon ton khi b ngoải lỉûc tạc d T gi l tênh ân häưi. * Biãún dảng do (biãún dảng dỉ): l biãún dảng khäng bë triãût tiãu hon ton khi b ngoải lỉûc tạc dủng. Tênh cháút khäng häưi phủc âỉåüc hçnh dạng v kêch th sau khi b ngoải lỉûc tạc dủng gi l tênh do. b. Càn cỉï vo thåìi âiãøm xút hiãûn biãún dảng: * Biãún dảng tỉïc thåìi: biãún dảng xú t hiãûn ngay sau khi âàût lỉûc. * Biãún dảng theo thåìi gian : biãún dảng chè xút hiãûn sau mäüt thåìi gian âàût lỉûc. . Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 10 3. Phán loải váût liãûu theo biãún dảng: - Càn cỉï vo quan hãû giỉỵa ỉïng sút v biãún dảng, hay nọi cạch khạc càn cỉï vo iãûn tỉ g do ráút r rng. VD: thẹp êt cacbon, bitum tỉì khi âàût lỉûc cho âãún trỉåïc khi bë phạ hoải mäüt cạch r rng. VD: gang, âạ thiãn nhiãn, gảch âáút sẹt nung ûu cọ tênh ân häưi: l váût liãûu m kh nàng biãún dảng ân häưi låïn hån kh 4. Cạc ûng: åüng biãún dảng tàng dáưn theo thåìi gian khi ti trong tạc dủng khäng íng. Màût khạc, do bn thán cáúu tảo ca váût liãûu cọ mäüt säú thiãúu sọt, khuút táût vãư màût cáúu trục hồûc do váût liãûu thay âäøi cáúu trục ãn dỉåïi tạc dủng láu di ca ngoải lỉûc nọ bë chy nhåït ra . üng chng ỉïng sút: nhán: do dỉåïi tạc dủng láu di ca ti trng, mäüt pháưn nàng lỉåüng gáy âäü: l kh nàng låïn nháút ca váût liãûu chäúng lải sỉû phạ hoải dỉåïi tạc dủng a ti ía váût liãûu khi máùu cọ hçnh dạng kêch thỉåïc høn, ì cỉåìng âäü l chè tiãu quan trng nháút âãø âạnh g thỉï ngun do Nh nỉåïc quy âënh càn cỉï vo cỉåìng âäü tiãu chøn. h åüng biãún dảng tåïi trỉåïc khi bë phạ hoải, chia váût liãûu thnh: - Váût liãûu cọ tênh do: l váûtû liãûu m tỉì khi âàût lỉûc cho âãún trỉåïc khi bë phạ hoải quan sạt âỉåüc biãún dản - Váût liãûu cọ tênh gin: l váûtû liãûu m khäng quan sạt tháúy biãún dảng - Váût liã nàng biãún dảng do. - Tênh do hay tênh gin ca váût liãûu cọ thãø thay âäøi ty theo cạc úu täú: nhiãût âäü , âäü áøm, täúc âäü gia ti VD: bitum khi kẹo åí nhiãût âäü cao l váût liãûu do, khi kẹo åí nhiãût âäü tháúp l váût liãûu gin hiãûn tỉåüng liãn quan âãún biãún da a. Hiãûn tỉåüng tỉì biãún: - Tỉì biãún l hiãûn tỉ âäøi. - Ngun nhán ca hiãûn tỉåüng tỉì biãún l do trong váût liãûu ràõn cọ mäüt säú bäü pháûn phi tinh thãø cọ tênh chy nhåït gáưn giäúng nhỉ thãø lo theo thåìi gian n b. Hiãûn tỉå - Chng ỉïng sút l hiãûn tỉåüng ỉïng sút ân häưi gim dáưn theo thåìi gian khi giỉỵ cho biãún dảng khäng âäøi. - Ngun biãún dảng ân häưi bë máút âi dỉåïi dảng phán tạn nhiãût lm cho mäüt bäü pháûn váût liãûu cọ biãún dảng ân häưi dáưn dáưn chuøn sang biãún dảng do. II. CỈÅÌNG ÂÄÜ: 1. Khại niãûm: - Cỉåìng c trng v âỉåüc xạc âënh bàòng ỉïng sút tåïi hản tỉång ỉïng våïi ti trng gáy phạ hoải máùu. K hiãûu R. - Cỉåìng âäü tiãu chøn: l cỉåìng âäü cu c âỉåüc chãú tảo, dỉåỵng häü trong âiãưu kiãûn tiãu chøn, thê nghiãûm theo phỉång phạp chøn. K hiãûu R tc . - Mac váût liãûu (âäúi våïi cạc váût liãûu ma giạ cháút lỉåüng): l âải lỉåüng khän . . Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 6 trong õoù : H v max - õọỹ baợo hoaỡ nổồùc theo thóứ tờch r - õọỹ rọựng cuớa vỏỷt lióỷu 3. Caùc mHg - Phổồng phaùp ngỏm trong nổồùc nhióỷt õọỹ 100 o C ớnh. Tênh tháúm âàûc biãût quan trng âäúi våïi váût liãûu lm viãûc trong mäi trỉåìng chëu nh hỉåíng ca mỉa giọ, thỉåìng xun áøm ỉåït hồûc trong nỉåïc. * Nhọm cạc tênh cháút liãn quan âãún mäi trỉåìng. xỉïng; o C áúu tảo bn thán váût liãûu: Âäúi våïi nhỉỵng váût liãûu khä trong khäng äng thỉïc kinh nghiãûm sau: o trong âọ : Q - lỉåüng nhiãût truưn qua máùu váût liãûu; Kcal a - bãư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p2 docx, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p2 docx, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p2 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn