Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p6 ppsx

5 415 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 03:20

. Do quạ trçnh thay âäøi l, hoạ trong khi nung nãn váût liãûu nung cọ tênh cháút khạc hàón våïi ngun liãûu ban âáưu. - Trong xáy dỉûng, váût liãûu gäúm âỉåüc dng trong nhiãưu chi tiãút kãút cáúu. Trang 26 kãút dênh thiãn nhiãn, trong âọ sa thảch silic cọ cỉåìng âäü cao nháút (R n = 2000daN/cm 2 ), cọ âäü cỉïng cao nháút v cọ giạ trë xáy dỉûng täút nháút. - Trong xáy dỉûng dng sa thảch. sỉï vãû sinh l nhỉỵng váût liãûu khäng thãø thiãúu âỉåüc trong xáy dỉûng. Cạc sn pháøm gäúm bãưn axit, bãưn nhiãût âỉåüc dng nhiãưu trong cäng nghiãûp hoạ hc, luûn h ckim v cạc ngn äng nghiãûp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p6 ppsx, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p6 ppsx, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p6 ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn