Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc

5 366 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 03:20

. âàûc lải, ải âạ nhán tảo. Trong quạ trçnh ngỉng kãút v ràõn chàõc trong mäi trỉåìng nỉåïc. ưu kiãûn håi nỉåïc b o ho onat, väi tro xè. àõn trong nỉåïc nãúu âỉåüc ràõn trong mäi trỉåìng octocla. thåìi gian 48 ïc, våït máùu ra cán lải. un säi trong 4 giåì, våït máùu ra cán lải. (theo khäúi lỉåüng) tênh theo %100 1 × − = o GG o p G H trong âọ : G 1 - khäúi lỉåüng máùu sau khi bo. 50 14 IV 50 50 35 12 6 3. Âäü h nỉåïc ca gảch: sau âọ ngám máùu trong giåì cho bo ho nỉå * Phỉång phạp âun trong nỉåïc säi: sáúy khä máùu räưi cán, sau âọ cho máùu vo thng â - Âäü
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn