Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p9 docx

5 438 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 03:20

. CaO.SiO 2 .nH 2 O - Bo qun khọ vç dãù hụt áøm nãn chi phê bo qun låïn. ng trong quạ trçnh träün, trong quạ trçnh sn xút v sỉí VÄI: Í trong mäi trỉåìng nỉåïc, Ca(OH) 2 tảo âỉåüc cạc hảt keo. Theo thåìi. âọng ràõn trong nỉåïc * Nhỉåüc âiãøm: - Sỉí dủng êt an ton: dãù bë b dủng bủi väi nh hỉåíng âãún sỉïc khe cäng nhán. V. QỤA TRÇNH RÀÕN CHÀÕC CA Väi âỉåüc dng ch úu trong vỉỵa. Trong khäng. (100%Ca(OH) 2 ). Theo l thuút lỉåüng nỉåïc cáưn 32,14% so våïi lỉåüng väi nhỉng trong thỉûc tãú nỉåïc dng 70% vç trong quạ trçn Väi bäüt cọ γ o = 400 ÷ 450 kg/m 3 . *Väi nhuùn: kh Väi nhuùn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p9 docx, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p9 docx, Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p9 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn