Hướng dẫn trình bày Hồ Sơ Dự Thầu

43 12,052 65
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 17:58

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  HỒ SƠ DỰ THẦU (BẢN ………) Gói thầu: Dự án: Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP. HCM Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM Cơ quan chủ quản đầu tư: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM Nhà thầu: CÔNG TY Địa chỉ : Tel : Fax : THÁNG NĂM 2 DANH SÁCH HỒ SƠ DỰ THẦU NỘI DUNG Đánh dấu X nếu có Số trang 1 PHẦN I: ĐƠN DỰ THẦU I. Đơn dự thầu (Mẫu số 1 trong HSMT) II. Giấy ủy quyền (nếu có) (Mẫu số 2 trong HSMT) III. Thỏa thuận, hợp đồng liên danh (nếu có) (Mẫu số 3 trong HSMT) 2 PHẦN II: BIỂU GIÁ DỰ THẦU I. Biểu giá tổng hợp dự thầu (bằng file Excel) (Mẫu số 4a trong HSMT) II. Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công trong nước (Mẫu số 4 trong HSMT) III. Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước (Mẫu số 5 trong HSMT) IV. Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam (Mẫu số 6 trong HSMT) 3 PHẦN III: THUYẾT MINH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ (bằng file Excel) 4 PHẦN IV: BẢNG SO SÁNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HSDT SO VỚI HSMT (bằng file Excel) 5 PHẦN V: TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU I. Bảo đảm dự thầu (bản chính bảo lãnh Ngân hàng theo mẫu số 11 trong HSMT hoặc bản sao phiếu thu tiền của Phòng Kế Hoạch Tài Chính của Trường) II. Bản sao quyết định thành lập danh nghiệp hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh có xác nhận của công chứng nhà nước (không quá 06 tháng) (cùng các giấy tờ khác có liên quan đính kèm). (không sử dụng bản photo của sao y) III. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký Mã số thuế có xác nhận của công chứng nhà nước (không quá 06 tháng). (không sử dụng bản photo của sao y) IV. Giới thiệu về công ty. 6 PHẦN VI: NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM NHÀ THẦU I. Báo cáo về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh 3 vực sản xuất, kinh doanh chính (Mẫu số 9 trong HSMT). II. Báo cáo về năng lực tài chính của nhà thầu. 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính (Mẫu số 10 trong HSMT). 2. Các minh chứng cho hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính: - Sao y bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán (độc lập) có công chứng nhà nước. (không sử dụng bản photo của sao y). - Sao y tờ khai quyết toán thuế của nhà thầu có xác nhận của cơ quan thuế hoặc xác nhận của cơ qan thuế đối với hoạt động tài chính của nhà thầu trong 3 năm vừa qua có công chứng nhà nước. (không sử dụng bản photo của sao y). 3. Các minh chứng về hạn mức mà công ty có thể vay của Ngân hàng hay các Tổ chức tín dụng (sao y công chứng). III. Báo cáo danh mục các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện (Mẫu số 7, Mẫu số 8 trong HSMT). IV. Minh chứng các hợp đồng tiêu biểu kèm theo. V. Danh sách nhân sự của công ty (Mẫu số 9a trong HSMT) VI. Minh chứng hợp đồng lao động, bằng cấp, chứng chỉ chuyên ngành của chuyên viên kỹ thuật đó đạt được (có sao y công chứng). 7 PHẦN VII: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN I. Kế hoạch, thực hiện dự án. 8 PHẦN VIII: TÍNH HỢP LỆ VÀ PHÙ HỢP CỦA HÀNG HÓA I. Cam kết xuất xứ và chất lượng hàng hóa. II. Cam kết bảo hành. III. Cam kết hỗ trợ kỹ thuật. IV. Cam kết đào tạo và chuyển giao công nghệ 9 PHẦN IX: GIẤY PHÉP BÁN HÀNG, ỦY QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT (Mẫu số 12 trong HSMT) 10 PHẦN X: CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT, CATALOGUE, HÌNH ẢNH, BẢN VẼ CỦA THIẾT BỊ. 11 PHẦN XI: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 4 PHẦN I ĐƠN DỰ THẦU 5 I. Đơn dự thầu: ĐƠN DỰ THẦU ________, ngày ____ tháng ____ năm ____ Kính gửi: Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu HSMT và văn bản sửa đổi HSMT số [ghi số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tơi đã nhận được, chúng tơi, [ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp và lắp đặt thiết bị cho gói thầu [ghi tên gói thầu] theo đúng u cầu của HSMT với tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu]. Chúng tơi xin gởi kèm theo đơn dự thầu bản giải trình tính tốn khối lượng cơng tác cung cấp lắp đặt kèm bản vẽ đề nghị bố trí thiết bị, biểu giá dự thầu chi tiết cho các thành phần cơng việc và coi đó là thành phần đơn dự thầu của chúng tơi . Nếu trúng thầu, chúng tơi xin cam kết: - Nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng giá trị hợp đồng trong thời hạn khơng q 15 ngày, kể từ ngày nhận được thơng báo trúng thầu theo quy định trong Hồ sơ mời thầu. - Hồn thành và bàn giao cơng trình trong phạm vi ……………ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, với tinh thần trách nhiệm và thi cơng với chất lượng cao. - Chấp nhận tồn bộ các điều kiện sách, hồ sơ kỹ thuật lắp đặt thiết bị và chịu tồn bộ những phí tổn do chất lượng những phần cơng tác khơng đạt u cầu . HSDT này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [ghi thời điểm đóng thầu]. Chúng tơi hiểu rằng, chủ đầu tư xét những đơn vị trúng thầu theo những chỉ tiêu tối ưu nhất đối với dự án mà khơng bị ràng buộc bởi việc chấp nhận giá q thấp của đơn vị dự thầu. Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 6 II. Giấy ủy quyền nếu có GIẤY ỦY QUYỀN (1) Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ Tôi là [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] do [ghi tên bên mời thầu] tổ chức: [- Ký đơn dự thầu; - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; - Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; - Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; - Ký hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2) Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của [ghi tên nhà thầu]. [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____ (3) . Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản. Người được ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu nếu có] Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: (1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 11 Chỉ dẫn đối với nhà thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu (nếu có) trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. (2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. (3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu. 7 III. Thỏa thuận, hợp đồng liên danh (nếu có). THỎA THUẬN LIÊN DANH , ngày tháng năm Gói thầu: [ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: [ghi tên dự án] - Căn cứ [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội]; - Căn cứ [Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng]; - Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____; Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: Tên thành viên liên danh [ghi tên từng thành viên liên danh] Đại diện là ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản: Mã số thuế: Giấy ủy quyền số ngày ___tháng ____ năm ___ (trường hợp được ủy quyền). Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: Điều 1. Nguyên tắc chung 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án]. 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: - Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh - Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng 8 - Hình thức xử lý khác [nêu rõ hình thức xử lý khác]. Điều 2. Phân công trách nhiệm Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 1. Thành viên đứng đầu liên danh Các bên nhất trí phân công cho [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau (1) : [- Ký đơn dự thầu; - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; - Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; - Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; - Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)]. 2. Các thành viên trong liên danh [ghi cụ thể phần công việc, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]. Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; - Hủy đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu. Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___________ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH [ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 9 PHẦN II BIỂU GIÁ DỰ THẦU 10 I. Biểu giá tổng hợp dự thầu (bằng file Excel): BIỂU GIÁ DỰ THẦU TỔNG HỢP Stt Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Kỹ mã hiệu Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Bảo hành 1 Thiết bị …. … Phụ kiện kèm theo … Đào tạo, hướng dẫn sử dụng … 2 Thiết bị …. … Phụ kiện kèm theo … Đào tạo, hướng dẫn sử dụng … … CỘNG THUẾ VÀ PHÍ CÁC LOẠI TỔNG CỘNG Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] [...]... NHÀ THẦU 18 I Bảo đảm dự thầu (bản chính bảo lãnh Ngân hàng theo mẫu số hoặc bản sao phiếu thu tiền của Phòng Kế Hoạch Tài Chính của Trường) BẢO LÃNH DỰ THẦU (1) , ngày tháng năm Kính gửi: Trường Đại Học Bách Khoa- Đại Học Quốc Gia TP HCM Căn cứ vào việc [ghi tên nhà thầu tham dự thầu] , sau đây gọi là “nhà thầu , sẽ tham dự đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án],... HSMT THIẾT BỊ YÊU CẦU TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU Stt 1 Tên thiết bị THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU Đặc Đặc Kỹ Đơn Tên Kỹ Đơn tính Xuất Số tính Xuất mã vị thiết mã vị kỹ xứ lượng kỹ xứ hiệu tính bị hiệu tính thuật thuật Thiết bị … … Phụ kiện kèm theo … Đào tạo, hướng dẫn sử dụng 2 … Thiết bị … … Phụ kiện kèm theo … Đào tạo, hướng dẫn sử dụng … … Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký... đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính (2) Trường hợp nhà thầu liên danh dự thầu và các thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc một thành viên thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì thay thế quy định này như sau: “Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu. .. mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT.(2) Bảo lãnh này có hiệu lực trong _(3) ngày kể từ ngày _(4) Bất cứ yêu cầu nào của bên mời thầu. .. pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 13 Thành tiền (8) PHẦN III THUYẾT MINH KỸ THUẬT THIẾT BỊ 14 BẢNG THUYẾT MINH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Stt Tên thiết bị 1 Kỹ mã hiệu Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị tính Thiết bị … … Phụ kiện kèm theo 2 … Đào tạo, hướng dẫn sử dụng … Thiết bị … … Phụ kiện kèm theo … Đào tạo, hướng dẫn sử dụng … … Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên,... tháng năm Đại diện nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: (1) Trường hợp gói thầu có tiến hành sơ tuyển, thì cần yêu cầu nhà thầu cập nhật các thông tin vào biểu này (2) Ghi lĩnh vực sản xuất chính (3) Ghi lĩnh vực kinh doanh chính (4) Ghi số năm cụ thể tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường từ 3 đến 5 năm; đối với gói thầu quy mô nhỏ thì có thể quy định... cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án) (5) Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà nêu yêu cầu cụ thể về cán bộ chuyên môn như: số lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, trình độ chuyên môn 24 II Báo cáo về năng lực tài chính của nhà thầu 1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU 1 Tên nhà thầu: _ Địa chỉ: ... đồng đang thực hiện KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU , ngày tháng năm Tên nhà thầu: (ghi tên đầy đủ của nhà thầu) TT Tên hợp đồng Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá hợp Giá trị đồng (hoặc phần công giá trị được việc chưa giao thực hoàn thành hiện) Ngày hợp đồng có hiệu lực Ngày kết thúc hợp đồng 1 2 3 Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu có liên... Trong trường hợp là thành viên Tương đương _ [điền phần trăm [điền số tiền trong liên danh hoặc nhà thầu VND hoặc USD giá hợp đồng trong và đồng tiền phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà [điền số tiền quy đổi tổng giá hợp đồng] đã ký] nhà thầu đảm nhiệm ra VND hoặc USD] Tên dự án: [điền tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] [điền tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang Tên chủ đầu tư: kê... [điền quy mô theo hợp đồng] Ngày hoàn thành Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan Ghi chú: (1) Nhà thầu kê khai theo mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này (2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu Minh chứng các hợp đồng tiêu biểu đã thực . trình tham gia đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] do [ghi tên bên mời thầu] tổ chức: [- Ký đơn dự thầu; - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu. TP. HCM Căn cứ vào việc [ghi tên nhà thầu tham dự thầu] , sau đây gọi là “nhà thầu , sẽ tham dự đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án], Chúng tôi [ghi tên ngân hàng,. GIA TP. HCM Nhà thầu: CÔNG TY Địa chỉ : Tel : Fax : THÁNG NĂM 2 DANH SÁCH HỒ SƠ DỰ THẦU NỘI DUNG Đánh dấu X nếu có Số trang 1 PHẦN I: ĐƠN DỰ THẦU I. Đơn dự thầu (Mẫu số 1 trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn trình bày Hồ Sơ Dự Thầu, Hướng dẫn trình bày Hồ Sơ Dự Thầu, Hướng dẫn trình bày Hồ Sơ Dự Thầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay