skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy dạng toán chuyển động của hai kim đồng hồ

45 420 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 14:59

Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ MC LC NI DUNG TRANG I. T VN 1. Lớ do chn ti 2. Mc ớch nghiờn cu 3. Khỏch th v i tng nghiờn cu 4. Nhim v nghiờn cu 5. Phm vi, gii hn nghiờn cu 6. Phng phỏp nghiờn cu II. NI DUNG THC HIN TI CHNG I: Nghiờn cu thc trng ca vic dy v hc dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h 1. Mc ớch- i tng kt qu iu tra 2. Nghiờn cu thc trng vic dy v hc dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h 2.1. V chng trỡnh, sỏch giỏo khoa 2.2. V ti liu tham kho 2.3.V giỏo viờn 2.4. V hc sinh 2.5. V thc t cuc sng CHNG II: Cỏc gii phỏp dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h 1.Gii phỏp 1: Cng c cỏc cụng thc ca dng toỏn Chuyn ng cựng chiu ui nhau 2 . Gii phỏp 2:Hng dn hc sinh tỡm hiu vn tc, hiu vn tc ca hai kim Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 1 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ 3 . Gii phỏp 3: Hng dn hc sinh xỏc nh khong cỏch ban u gia kim phỳt v kim gi 4 . Gii phỏp 4: Xõy dng kin thc mi trờn nn kin thc c; bin i dng l thnh dng quen; Da vo kin thc n gin hỡnh thnh kin thc nõng cao. 5 . Gii phỏp 5: Da vo kin thc n gin hỡnh thnh kin thc nõng cao. CHNG III: Phõn dng cỏc bi toỏn chuyn ng ca hai kim ng h DNG 1: Cỏc bi toỏn chuyn ng ca hai kim ng h chp nhau ( trựng nhau) DNG 2: Cỏc bi toỏn chuyn ng ca hai kim ng h to vi nhau mt gúc vuụng TRNG HP 1: Kim phỳt phi chuyn ng vt qua kim gi TRNG HP 2: Kim phỳt chuyn ng khụng phi vt qua kim gi DNG 3: Cỏc bi toỏn chuyn ng ca hai kim ng h to vi nhau mt ng thng TRNG HP 1: Kim phỳt phi chuyn ng vt qua kim gi TRNG HP 2: Kim phỳt chuyn ng khụng phi vt qua kim gi DNG 4: Hai kim chuyn ng i ch cho nhau III. KT QU THC HIN IV. BI HC KINH NGHIM VI. NHNG VN CềN B NG V. IU KIN THC HIN TI VI. KIN NGH - XUT VII. KT LUN CHUNG TI LIU THAM KHO Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 2 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ T VN I. L DO CHN TI 1. C S L LUN: Trong cụng cuc i mi kinh t xó hi ang din ra tng ngy, tng gi trờn khp t nc. Nú ũi hi phi cú nhng lp ngi lao ng mi cú bn lnh, cú nng lc, ch ng, sỏng to, dỏm ngh, dỏm lm thớch ng c vi thc tin i sng xó hi luụn phỏt trin. Nhu cu ny lm cho mc tiờu Giỏo dc o to phi c iu chnh mt cỏch thớch hp dn n s thay i tt yu v ni dung v phng phỏp dy hc. bc Tiu hc mụn toỏn cú vai trũ c bit quan trng cựng vi cỏc mụn hc khỏc nú gúp phn tớch cc vo vic hỡnh thnh v phỏt trin t duy ca ngi hc, ng thi mụn toỏn cũn gúp phn vo vic thc hin mc tiờu giỏo dc, o to th h tr. nh trng tiu hc, vic dy hc toỏn cho hc sinh to nng lc cho cỏc em s dng toỏn trong hc tp v trong cuc sng hng ngy. Thụng qua vic hc toỏn nh trng ó rốn cho cỏc em nng lc t duy, phỏt trin trớ thụng minh, k nng tớnh toỏn. Chớnh vỡ th, mụn Toỏn luụn c chỳ trng v c dnh mt thi lng rt ln trong vic ging dy Giỏo dc ph thụng. Theo yờu cu ca B giỏo dc v o to v i mi ni dung v phng phỏp dy hc Tiu hc, ngoi vic t chc cỏc hot ng dy hc hc sinh nm c kin thc chun thỡ tựy vo nng lc ca hc sinh, giỏo viờn cn phi phỏt trin, khai thỏc, m rng thờm kin thc mt cỏch phự hp ỏp ng nhu cu hc tp ca cỏc em. Hn na, bc tiu hc l bc quan trng, nú t nn múng cho vic hỡnh thnh nhõn cỏch hc sinh, trờn c s cung cp nhng tri thc khoa hc ban u v t nhiờn v xó hi, phỏt trin cỏc nng lc nhn thc, trang b cỏc phng phỏp v k nng ban u v hot ng nhn thc v hot ng thc tin, bi dng v phỏt huy cỏc tỡnh cm, thúi quen v c tớnh tt p ca con ngi Vit Nam. Chớnh vỡ vy m bc tiu hc c coi l " nn múng vng chc ca to nh ph thụng". Trong ú, mụn hc toỏn lp 5 gúp phn khụng nh to nờn cỏi gi l " nn múng " ú. Hc sinh hc tt mụn toỏn lp 5 s to iu kin thun li phỏt trin nng lc hc toỏn cỏc lp tip theo. V em li thnh cụng trong dy hc toỏn l rt khú i vi giỏo viờn vỡ phi bit la chn cỏc phng phỏp v hỡnh Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 3 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ thc t chc dy hc da trờn c im tõm lý ca cỏc em. hc sinh lp 5, kin thc toỏn i vi cỏc em khụng cũn mi l, kh nng nhn thc ca cỏc em ó c hỡnh thnh v phỏt trin cỏc lp trc, t duy ó bt u cú chiu hng bn vng v ang giai on phỏt trin. Vn sng, vn hiu bit thc t ó bc u cú nhng tớch ly nht nh. Trong nhng nm va qua, thc hin nhim v nm hc, Ban giỏm hiu nh trng ó phõn cụng vic bi dng hc sinh nng khiu núi chung v hc sinh nng khiu Toỏn núi riờng cho cỏc giỏo viờn ch nhim. Tuy nhiờn khi thnh lp i tuyn hc sinh thi Violimpic Toỏn cỏc cp thỡ tụi l ngi trc tip ph trỏch cụng tỏc bi dng hc sinh nng khiu Toỏn. Tụi nhn thy rng chng trỡnh Toỏn 5 cú nhiu mng, nhiu dng toỏn phong phỳ, a dng, trong ú dng toỏn v Chuyn ng ca hai kim ng h l dng khú. Nhng õy l nhng bi toỏn rt lớ thỳ, cn cho hc sinh tip cn m mang kin thc, rốn luyn t duy v kh nng nhanh nhy cho cỏc em khi hc Toỏn. Xut phỏt t vn ú tụi ó la chn v nghiờn cu tỡm ra nhng gii phỏp tt nht giỳp hc sinh hc tt dng toỏn ny. 2. C S THC TIN. Dng toỏn Chuyn ng u l mt dng toỏn khú trong chng trỡnh mụn Toỏn lp 5. Chuyn ng u l dng toỏn liờn quan n 3 i lng vn tc, thi gian v quóng ng. gii c dng toỏn ny ũi hi hc sinh phi huy ng ti a cỏc kin thc toỏn tng hp m mỡnh ó hc nht l kh nng phõn tớch, tng hp, tru tng húa v khỏi quỏt húa. Thc trng dy v hc toỏn Chuyn ng u m trong ú cú dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h thng gõy khú khn cho hc sinh, cỏc em cũn lỳng tỳng khi gp phi dng bi ny. Bờn cnh ú cỏc em cha to cho mỡnh c thúi quen t hc, vic hc v trỡnh by bi hc ụi lỳc cũn t ra cu th thiu khoa hc, ph thuc vo trc quan, s phỏt trin v t duy tru tng cũn ớt, hc sinh rt nhanh quờn, s chỳ ý mang tớnh cha bn vng, b phõn tỏn. V cỏc em thng nm bt kin thc mt cỏch mỏy múc. ng thi cỏc em u cha bit cỏch hc, cũn ph thuc phn ln vo giỏo viờn. i vi dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h l mt dng toỏn khú m loi bi tp ny khụng cú trong chng trỡnh sỏch giỏo khoa, li ớt xut hin trong ti liu k c ti liu tham kho nờn khi gp phi dng bi tp ny a s giỏo viờn cm thy khú. Trong chng trỡnh Violympic gii toỏn qua mng Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 4 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ Internet do BGD&T t chc thỡ a s giỏo viờn gp khú khn trong vic hng dn hc sinh gii dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h . gúp phn i mi phng phỏp bi dng hc sinh nng khiu trờn c s kin thc chun theo chng trỡnh, hỡnh thnh v phỏt trin nhng kin thc nõng cao mt cỏch phự hp vi nhn thc ca hc sinh. Dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h luụn l ni trn tr vi tụi, nhng mong gúp phn tham gia giỳp cỏc em hc sinh hc tt mụn toỏn núi chung v toỏn chuyn ng núi riờng. 3. KT LUN CHUNG. Mụn Toỏn vi t cỏch l mt mụn hc t nhiờn nghiờn cu mt s mt ca th gii hin thc, nú chim mt thi lng khỏ ln trong quỏ trỡnh hc tp ca hc sinh. Kh nng giỏo dc ca mụn Toỏn khỏ ln, nú phỏt trin t duy lụ gớc, hỡnh thnh v phỏt trin cỏc thao tỏc trớ tu phõn tớch, tng hp, so sỏnh, chng minh, tru tng húa, khỏi quỏt húa l mụn hc cn thit hc tp cỏc mụn hc khỏc v c bit nú c ỏp dng trong i sng hng ngy ca con ngi. Dy hc toỏn núi chung, dy hc toỏn chuyn ng núi riờng giỳp rốn luyn cho hc sinh trớ thụng minh, nhanh nhn, kớch thớch suy ngh sỏng to, phỏt huy sỏng kin, bc l ti nng cỏ nhõn, rốn luyn tớnh mnh dn, t tin trong cuc sng. Qua ú to cho cỏc em lũng say mờ tỡm túi, nghiờn cu trong hc tp, thớch khỏm phỏ, rốn luyn cho hc sinh tr thnh nhng ngi ch ng, sỏng to. Kỡ thi gii Toỏn Violimpic qua mng Internet ó v ang c hc sinh c nc hng ng mnh m. Trong quỏ trỡnh t luyn cng nh vũng thi cỏc cp nht l mt s vũng cui, hc sinh Tiu hc núi chung v hc sinh lp 5 núi riờng gp khụng ớt khú khn v cỏch gii mt s dng Toỏn. Trong ú cỏc bi toỏn v chuyn ng ca hai kim ng h xut hin khỏ nhiu nhng vũng cui lm cho hc sinh loay hoay v cn s tr giỳp ca ngi ln. Khi gp nhng bi toỏn ny cỏc em thc s lỳng tỳng, hay nhm ln, tn nhiu thi gian lm nh hng n kt qu chung ca c vũng thi. Mc dự trong chng trỡnh v sỏch giỏo khoa Toỏn 5 khụng cú bi tp no liờn quan n chuyn ng ca hai kim ng h nhng phỏt trin v nõng cao trớ tu cho hc sinh nht l nhng hc sinh cú nng khiu v mụn Toỏn thỡ nhim v ca ngi giỏo viờn bi dng l phi bit phỏt huy ht kh nng tim n ca cỏc em. nõng cao nng lc gii toỏn tiu hc núi chung v dng toỏn chuyn ng cựng chiu thuc Cỏc bi toỏn chuyn ng ca hai kim ng h núi Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 5 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ riờng cho giỏo viờn v hc sinh trong nh trng tụi ó chn ti Mt s gii phỏp nõng cao cht lng dy dng toỏn : Chuyn ng ca hai kim ng h nghiờn cu. II. mục đích nghiên cứu: Xõy dng v ỏp dng cỏc gii phỏp dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h cho hc sinh gii Toỏn lp 5, nhm gúp phn nõng cao hiu qu ca vic dy v hc mụn Toỏn. III. KHCH TH V I TNG NGHIấN CU: 1. Khỏch th nghiờn cu: - Hc sinh gii Toỏn lp 5, Giỏo viờn dy lp 5 Trng Tiu hc Trn Cao. 2. i tng nghiờn cu: - Cỏc gii phỏp nõng cao cht lng dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h. IV. NHIM V NGHIấN CU: 1. Nghiờn cu c s lớ lun v thc tin v cỏc gii phỏp dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h 2. Nghiờn cu thc trng v vic dy gii toỏn chuyn ng lp 5 núi chung v dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h núi riờng. 3. Tỡm hiu, phõn dng cỏc bi toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h 4. Tỡm hiu nhng k nng c bn cn trang b phc v vic gii toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h cho hc sinh lp 5. 5. xut gii phỏp dy hc nhm nõng cao cht lng dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h lp 5. V. PHM VI, GII HN NGHIấN CU: 1. Phm vi nghiờn cu ca ti l cỏch xõy dng v ỏp dng cỏc gii phỏp dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h ca hc sinh lp 5 v giỏo viờn dy lp 5 trng Tiu hc Trn Cao - huyn Phự C. Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 6 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ 2. Gii hn nghiờn cu ca ti l mt s gii phỏp dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h nhm nõng cao cht lng dy gii toỏn cho hc sinh lp 5. VI. PHNG PHP NGHIấN CU: 1. Phng phỏp nghiờn cu lớ lun: c ti liu, giỏo trỡnh cú liờn quan n cỏc vn cn nghiờn cu. Nghiờn cu sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp v cỏc ti liu khỏc. 2. Phng phỏp iu tra: - Trao i vi giỏo viờn v nhng khú khn, thun li khi dy gii toỏn chuyn ng, c bit dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h - Tip cn, trũ chuyn vi hc sinh v nhng hng thỳ, khú khn khi hc gii toỏn chuyn ng, c bit dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h - D gi ỏnh giỏ thc trng vic dy v hc gii toỏn gii toỏn chuyn ng, c bit dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h xut gii phỏp khc phc. 3. Phng phỏp thc nghim: kim tra tớnh kh thi ca nhng vn ó c nghiờn cu. 4. Phng phỏp tng kt rỳt kinh nghim. 5. Phng phỏp thng kờ toỏn hc: Thu thp, x lớ, ỏnh giỏ s liu Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 7 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ NI DUNG THC HIN CHNG 1 NGHIấN CU THC TRNG CA VIC DY V HC DNG TON CHUYN NG CA HAI KIM NG H 1. MC CH I TNG KT QA NGHIấN CU 1.1. Mc ớch iu tra: Mc ớch iu tra ca tụi l tỡm hiu thc trng v vic dy v hc toỏn chuyn ng, c bit l dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h ca giỏo viờn v hc sinh, t ú a ra mt s gii phỏp dy nhm nõng cao cht lng dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h lp 5. 1.2. i tng iu tra: i tng iu tra ca tụi trong ti ny l phng phỏp dy dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h ca giỏo viờn ang dy lp 5 v cỏch gii toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h ca hc sinh gii lp 5 trng Tiu hc Trn Cao, huyn Phự C, tnh Hng Yờn. 1.3. Kt qu iu tra thc trng: Tụi ó lm mt t kho sỏt cht lng hai nhúm hc sinh gii ca hai lp: Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 8 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ Lp thc nghim (Lp 5A) v lp i chng (Lp 5B) ỏnh giỏ cht lng ban u ca hai nhúm hc sinh hai lp ny lm c s kho sỏt thc nghim ca ti. Ni dung kho sỏt nhm ỏnh giỏ k nng vn dng cỏc kin thc, k nng gii toỏn chuyn ng, k nng gii dng toỏn Chuyn ng ca hai kim ng h i t mc n gin n phc tp, t vic ỏp dng gii cỏc bi toỏn khi cỏc d kin c bit mt cỏch tng minh n cỏc bi toỏn ũi hi s tng hp kin thc gii quyt cỏc mi quan h gia cỏc d kin ó cho trong bi. Kt qu kho sỏt cht lng ca hai nhúm hc sinh gii 2 lp 5A v 5B trng Tiu hc Trn Cao nh sau: Lớp S HSG im 9-10 im 7-8 im 5-6 im di 5 SL % SL % SL % SL % Lớp thực nghiệm 15 3 20 7 46.7 3 20 2 13.3 Lớp đối chứng 15 2 13.3 8 53.3 4 26.7 1 6.7 Biu : So sỏnh kt qu thc nghim v i chng. Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 9 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ Qua kt qu kho sỏt thỡ thy rng cht lng ca hai nhúm hc sinh ny l tng ng, s chờnh lch gia trỡnh ca hai nhúm l khụng ỏng k, cỏc em u cú k nng gii toỏn, vn dng kin thc ó hc vo thc t bi toỏn tng i ng u. 2. NGHIấN CU THC TRNG VIC DY V HC GII TON CHUYN NG CA HAI KIM NG H CA GIO VIấN V HC SINH Qua tỡm hiu chng trỡnh v sỏch giỏo khoa, qua nghiờn cu thc t v bi dng hc sinh cú nng khiu v mụn Toỏn lp 5 ca trng Tiu hc Trn Cao tụi thy rng: 1. V chng trỡnh, sỏch giỏo khoa: Trong chng trỡnh Toỏn 5 phn Toỏn chuyn ng c dy trong 9 Tit. Trong ú dng toỏn Hai chuyn ng cựng chiu c dy trong 1 tit luyn tp v trong tit ú ch cú 2 bi tp dng chuyn ng cựng chiu. phn ụn tp cui nm cú mt s bi na c lng trong cỏc tit ụn luyn v gii toỏn. Cỏc bi toỏn chuyn ng ca hai kim ng h l mt dng toỏn thuc cỏc bi toỏn Hai ng t chuyn ng cựng chiu nhng chuyn ng ca kim gi v kim phỳt trờn mt ng h khụng c a vo ging dy trong sỏch giỏo khoa Toỏn 5. 2. V ti liu tham kho: cỏc dng toỏn khỏc, ti liu nõng cao giỏo viờn v hc sinh tham kho khỏ phong phỳ, nhng cỏc bi toỏn v Chuyn ng ca hai kim ng h li ớt c chỳ n. Qua nghiờn cu nhiu ti liu tụi thy rng trong cun sỏch Chuyờn s o thi gian v chuyn ng ca tỏc gi Phm ỡnh Thc cho n nay l cun duy nht cú chuyờn dnh riờng cho phn Cỏc bi toỏn v kim ng h. Nhng trong phn ny cng ch cú 1 bi mu liờn quan n s chuyn ng ca cỏc kim v 4 bi luyn tp khụng cựng dng vi bi mu. Ngoi ra cũn cun Toỏn nõng cao lp 5 Tp 2 ca V Dng Thy, Trung Hiu cú mt s bi na. Cũn cỏc Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 10 [...]... chiu quay kim ng h) l Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 33 1 vũng ng h 3 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ hai kim ng h thng hng nhau thỡ kim phỳt v kim gi phi cỏch nhau mt khong l 1 vũng ng h 2 Nh vy, t lỳc 4 gi n khi hai kim thng hng vi nhau thỡ kim phỳt ó i nhiu hn kim gi l : 1 1 5 + = (vũng ng h) 3 2 6 Mi gi kim phỳt i c 1 vũng ng h cũn kim gi ch... vũng ng h/gi 12 12 - Vn tc ca kim phỳt l vũng ng h/gi (hay 1 vũng ng h/gi) 12 - Vn tc ca kim gi l Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 14 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ - Hiu vn tc ca hai kim l 11 vũng ng h/gi 12 Vi ng h chy chun thỡ tc ca kim gi, kim phỳt l khụng thay i nờn vn tc ca kim gi, kim phỳt v hiu vn tc ca hai kim l nhng i lng khụng thay i... bao lõu na thỡ kim phỳt v kim gi vuụng gúc vi nhau? Hng dn: - Giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt hỡnh v v nhn xột: 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 + Vo lỳc 9 gi, kim phỳt v kim gi nm v trớ no? (Kim phỳt ch s 12, kim gi ch s 9) Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 28 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ + Khong cỏch t kim phỳt v kim gi (tớnh theo chiu kim ng h) lỳc... sinh hiu: Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 32 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 5 6 + Vo lỳc 4 gi, kim phỳt v kim gi nm v trớ no? (Kim phỳt ch s 12, kim gi ch s 4) + Khong cỏch ban u tớnh t kim phỳt n kim gi ( tớnh theo chiu quay kim ng h) lỳc ú l bao nhiờu? ( 4 1 vũng ng h hay vũng ng h ) 12 3 + n khi kim phỳt v kim gi to... thỡ kim phỳt ó chy vt lờn gp kim gi Ti thi im ú, kim phỳt ó i hn kim gi mt on ng bng KCB ( Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 1 vũng ng h) 12 26 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ * Sau ú kim phỳt li tip tc vt lờn, n khi khong cỏch gia nú v kim gi to vi nhau mt gúc vuụng thỡ nú tip tc i hn kim gi 1 vũng ng 4 h na * Nh vy t lỳc 1 gi n khi kim phỳt v kim. .. 2: ng h ch lỳc 8 gi ỳng Lỳc ú kim phỳt ch s 12, kim gi v trớ s 8 Vy khong cỏch ban u gia kim phỳt v kim gi l 8/12 (hay 2/3) vũng ng h Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 15 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ - hỡnh 3: ng h ch lỳc 12 gi ỳng Lỳc ú kim phỳt ch s 12, kim gi cng v trớ s 12 Vy khong cỏch ban u gia kim phỳt v kim gi l 0/12 (hay 0) vũng ng... nht bao nhiờu lõu na thỡ kim gi v kim phỳt s vuụng gúc vi nhau ? Phõn tớch: * GV v hỡnh, cho hc sinh quan sỏt, nhn xột: 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 - Lỳc 12 gi ỳng, hai kim ng h chp khớt lờn nhau v cựng ch s 12 Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 19 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ - hai kim ng h vuụng gúc vi nhau thỡ kim phỳt v kim gi phi cỏch nhau mt... na thỡ kim phỳt v kim gi vuụng gúc vi nhau? Hng dn: - Giỏo viờn v hỡnh, cho hc sinh quan sỏt hỡnh v v nhn xột: 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 5 6 30 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ + Vo lỳc 10 gi, kim phỳt ch s 12, kim gi ch s 10 + Khong cỏch t kim phỳt v kim gi (tớnh theo chiu kim ng h) lỳc ú l 5 vũng ng h 6 + n khi kim phỳt... vuụng 3 ỏp s : gi 11 2.2 HAI KIM THNG HNG: Bi toỏn 3: Bõy gi l 3 gi Hi thi gian ngn nht hai kim ng h thng hng vi nhau l bao nhiờu ? Phõn tớch: * GV v hỡnh, cho hc sinh quan sỏt, nhn xột: Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 20 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 5 6 - hai kim ng h thng hng nhau thỡ kim phỳt v kim gi phi cỏch nhau mt... lõu na thỡ kim gi v kim phỳt s trựng nhau? 2 Hin nay l 3 gi 15 phỳt Hi sau ớt nht bao lõu na thỡ kim gi v kim phỳt s trựng nhau? 3 Hoa hc bi t lỳc 7 gi ti n lỳc Hoa hc xong thỡ ó 9 gi Hi trong thi gian ú kim gi v kim phỳt gp nhau my ln? II DNG 2: Hồ Thị Ngân Tiểu học Trần Cao 25 Tr ờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ CC BI TON CHUYN NG CA HAI KIM NG H . gi ỳng, hai kim ng h chp khớt lờn nhau v cựng ch s 12 Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 19 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ - hai kim ng. h/gi (hay 1 vũng ng h/gi) Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 14 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ - Hiu vn tc ca hai kim l 12 11 vũng ng h/gi Vi. cỏch ban u gia kim phỳt v kim gi l 8/12 (hay 2/3) vũng ng h. Hồ Thị Ngân Tr ờng Tiểu học Trần Cao 15 Một số giải pháp nâng cao chất lợng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ - hỡnh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy dạng toán chuyển động của hai kim đồng hồ, skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy dạng toán chuyển động của hai kim đồng hồ, skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy dạng toán chuyển động của hai kim đồng hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay