Bài 3 - Giới thiệu về máy tính

11 680 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 19:00

Bài 3. Giới thiệu về máy tính Bài 3. Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học Phần cứng (Hardware). Phần mềm (Software). Sự quản lí và điều khiển của con ng ời. Là hệ thống dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền, l u trữ thông tin. Gồm ba thành phần: Gồm máy tính và các thiết bị Gồm các ch ơng trình 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Thiết bị vào Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học / lôgic Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài (Bàn phím, chuột, máy quét) (Màn hình, máy in, loa) 3 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU) Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện ch ơng trình. Bộ điều khiển (Control Unit) Điều khiển các bộ phận thực hiện ch ơng trình. Bộ số học/lôgic (Arithmetic/Logic Unit) Thực hiện các phép toán số học và lôgic. 4 4. Bé nhí Lµ n¬i ch ¬ng tr×nh ® îc ® a vµo ®Ó thùc hiÖn vµ lµ n¬i l u tr÷ d÷ liÖu ®ang ® îc xö lÝ.  ROM (Read Only Memory).  RAM (Random Access Memory). a a. Bé nhí trong (Main memory) b. Bộ nhớ ngoài (Secondary memory) Dùng để l u trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ bộ nhớ trong (th ờng là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash ). Lµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ® a th«ng tin vµo m¸y tÝnh. Chuét (Mouse) M¸y quÐt (Scanner) Webcam Bµn phÝm (Keyboard) 5 5. ThiÕt bÞ vµo, ra a. ThiÕt bÞ vµo (Input Device) Mµn h×nh (Monitor) M¸y in (Printer) Loa vµ tai nghe (Speaker - Headphone) M¸y chiÕu (Projector) b. b. ThiÕt bÞ ra (Output Device) Lµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó ® a d÷ liÖu ra tõ m¸y tÝnh. c¸c thiÕt bÞ cña m¸y tÝnh 1 2 3 4 5 6 Là thiết bị duy nhất của máy tính có tên của một loài vật ? MOUSE iyTNAHM Là thiết bị để đ a dữ liệu âm thanh ra môi tr ờng bên ngoài ? Headphone Là tên của bộ nhớ trong có thể ghi và đọc dữ liệu trong lúc làm việc? RAM Là tên của một thiết bị có cấu tạo t ơng tự nh một chiếc ti vi ? Monitor Là tên của một thiết bị mà khi đ a thông tin vào máy tính ng ời ta gõ lên nó ? Keyboard Là thiết bị dùng để đ a dữ liệu ra giấy ? printer hnítyáM 6. Hoạt động của máy tính Nguyên lí l u trữ ch ơng trình 0000 0001 0010 0011 Nguyên lí điều khiển bằng ch ơng trình Lệnh và dữ liệu đ ợc l u trữ, xử lí trong máy d ới dạng mã nhị phân. Máy tính hoạt động theo ch ơng trình. Tại mỗi thời điểm máy tính chỉ thực hiện một lệnh. Nó thực hiện rất nhanh. Nguyên lí truy cập theo địa chỉ Việc truy cập dữ liệu trong máy tính đ ợc thực hiện thông qua địa chỉ nơi l u trữ dữ liệu đó. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng ch ơng trình, l u trữ ch ơng trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung: Nguyên lí Phôn Nôi-man. Nguyên lí Phôn Nôi-man 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 [...].. .Giới thiệu về máy tính 1 Khái niệm hệ thống tin học 2 Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3 Bộ xử lí trung tâm (CPU) 4 Bộ nhớ 5 Thiết bị vào, ra 6 Hoạt động của máy tính . Bài 3. Giới thiệu về máy tính Bài 3. Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học Phần cứng (Hardware). Phần mềm. 1 1 1 0 Giới thiệu về máy tính Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU) 4 4 nhớ trong Bộ nhớ ngoài (Bàn phím, chuột, máy quét) (Màn hình, máy in, loa) 3 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU) Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 - Giới thiệu về máy tính, Bài 3 - Giới thiệu về máy tính, Bài 3 - Giới thiệu về máy tính, Bé xö lÝ trung t©m (CPU)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn