giao an dien tu tin hoc 12

18 523 3
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 17:00

. những thông tin có thể dễ dàng suy diễn hay tính toán đợc từ những dữ liệu đã có. f. Tính không d thừa: Ví dụ: CSDL điểm thi không cần chứa thông tin về Tu i của thí sinh vì thông tin này có. quản lí: 5.6,47 8+"9 - Tạo bảng gồm những thông tin về các đối tợng cần quản lí. - Cập nhật thông tin: sửa chữa, thêm, bớt - Khai thác thông tin: tìm kiếm, sắp xếp, thống kê, tổng hợp 2:,;!"<;" . tin này có thể đợc tính toán từ thông tin Ngày sinh và hiển thị trên khung nhìn cần thiết. Hãy nêu ứng dụng Hãy nêu ứng dụng của tin học vào các của tin học vào các lĩnh vực quản lí ? lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dien tu tin hoc 12, giao an dien tu tin hoc 12, giao an dien tu tin hoc 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn