SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC

28 478 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 14:04

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG PĂK    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC Người thực hiện : Chức vụ : Đơn vị công tác : Trường tiểu học – Krông Păk – Đăk lăk Năm học 2012-2013 A : PHẦN MỞ ĐẦU 1 I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 1. Lý do khách quan : “ Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội , hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Điều 2 luật giáo dục). Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu:“Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…” Trong đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001- 2013, Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra :“Phát triển giáo dục - đào tạo được coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự công nghiệp hoá – hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Nếu không có nguồn nhân lực tương xứng thì ngay cả những kĩ thuật hoàn thiện nhất cũng trở nên vô dụng. Đảng ta chỉ rõ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho ngành giáo dục làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, nguồn nhân lực này phải được đào tạo và giáo dục từ nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó vị trí, vai trò của nhà trường phổ thông là cơ bản nhất, là yếu tố quyết định đến “ Sự phát triển xã hội, tăng trưởng về kinh tế …”của đất nước. Muốn đạt được mục tiêu giáo dục cần phải có nội dung, phương pháp thích hợp, phương tiện, trang thiết bị cơ sở vật chất –kỹ thuật cần thiết. Nhưng để đạt hiệu quả cao trong mọi hoạt động dạy và học của nhà trường thì người cán bộ quản lý mà đứng đầu là hiệu trưởng là nhân tố quyết định vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến mọi hoạt động dạy và học trong nhà trường. Vì thế người hiệu trưởng phải là người am hiểu, năng động, sáng tạo, biết tận dụng thời cơ, có kết hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế .Có kỹ năng quan hệ và giao tiếp ,ứng xử đó là sự tinh tế, mềm mỏng, linh hoạt, phong phú mà vẫn đảm bảo đúng mục đích cần đạt .Hiệu trưởng cần có khả năng tu duy nhanh nhạy, sáng tạo, có khả năng phân tích và tổng hợp vừa sâu vừa cao. Có khả năng phán 2 đoán suy luận chính xác, có khả năng diễn dạt mang tính thuyết phục, có kiến thức sâu rộng. Đặc biệt người hiệu trưởng phải có khả năng tưởng tượng tốt trong việc xây dựng kế hoạch ,phân công sắp đăt vị trí và vai trò của các bộ phận mọi thành viên trong nhà trường sao cho đúng người, đúng việc, đúng khả năng và trình độ. Nhằm giúp cho các bộ phận, các đoàn thể trong hệ thống nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện một cách khoa học nhằm giúp cho việc giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất. Người hiệu trưởng phải có khả năng sư phạm, phải vừa là nhà sư phạm vừa là nhà quản lý. Nhờ có óc quan sát mà nhà sư phạm có thể hiểu được mặt mạnh mặt yếu, khó khăn mà người dưới quyền mình đang gặp phải.Trên cơ sở đó mà người lãnh đạo có sự định hướng ,tiếp cận động viên giúp đỡ kịp thời. Khả năng sư phạm ở người lãnh đạo còn biểu hiện ở khả năng chỉ ra mô hình phát triển ở tương lai của tập thể và của từng cá nhân. Người lãnh đạo biết taọ ra uy tín, khả năng thuyết phục và biết dùng nó để phát huy ảnh hưởng và sự tác động mạnh mẽ đến cá nhân và tập thể -Đặc biệt người lãnh đạo đứng đầu là hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch và xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu,chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhà trường. Để mọi thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện có hiệu quả nhất những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà bản kế hoạch đã đề ra. 2.Lý do chủ quan : Để góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 do ngành giáo dục đề ra, Trường Tiểu học phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cho năm học 2012 – 2013. Trên cơ sở đó ban Giám Hiệu và hội đồng sư phạm thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu dạy học theo những tiêu chí mà bản kế hoạch năm học đã đề ra Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng chuyên môn của hội đồng sư phạm và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập của nhà trường. Đề ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Giảm tỷ lệ học sinh yếu và tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên nhà trường là căn cứ sát thực để cán bộ giáo viên đánh giá việc thực hiện công tác được giao. Trên cơ sở nội dung bản kế hoạch Hiệu trưởng kiểm tra , đánh giá hoạt động sư phạm của 3 nhà giáo và mức độ hoàn thành công việc của nhà trường để có biện pháp điều chỉnh cho nội dung bản kế hoạch Hồ Chủ Tịch đã từng nói : “ Ở thời đại chúng ta bất cứ ở nền kinh tế nào dù ít hay nhiều cũng phải có kế hoạch” Qua đó ta thấy rằng bất kỳ một xã hội nào, ngành nào ,công việc nào để đạt được mục tiêu, tiêu chí đề ra, để tồn tại và phát triển thì dù một việc làm nhỏ đều phải có kế hoạch. Kế hoạch là đề ra những chỉ tiêu cụ thể để tập thể phấn đấu trong một năm học. Qua kế hoạch cán bộ giáo viên - công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhà quản lý thông qua kế hoạch để kiểm tra đánh giá, việc thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra. Căn cứ vào những bài giảng quản lý trường học tập 3 – nhà xuất bản giáo dục – 1987. Điều lệ trường tiểu học về việc xây dựng kế hoạch năm học. Qua thực tế học tập và nghiên cứu lý luận về nghiệp vụ quản lý ở trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk. Cùng với kinh nghiệm bản thân thực tế về việc xây dựng kế hoạch năm học. Bản thân tôi nhận thấy cần phải phối hợp các tổ chức trong nhà trường để xây dựng kế hoạch năm học trong nhà trường . Chính vì vậy bản thân tôi quyết định chọn đề tài : “Hiệu trưởng phối hợp các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch năm học 2012 – 2013 ở trường Tiểu học xã huyện Krông Pắc tĩnh Đắk Lắk .” II / MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nhằm phân tích thực trạng xây dựng kế hoạch của Hiệu Trưởng ở trường Tiểu học xã huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk . Đối chiếu soi dọi lý luận, cơ sở pháp lý và thực tế xây dựng kế hoạch ở trường Tiểu học xã huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp cải tiến công tác xây dựng kế hoạch năm học nhằm đạt hiệu quả cao hơn ,góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý giảng dạy và học tập ở trường phổ thông . III / NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU -Nghiên cứu lý luận và cơ sở pháp lý liên quan tới đề tài : Phối hợp xây dựng kế hoạch năm sau. 4 -Phân tích thực trạng công tác Hiệu trưởng phối hợp xây dựng kế hoạch năm học ở trường Tiểu học xã huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk năm học 2011 – 2012. -Rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp, giải pháp, cải tiến trong công tác xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 ở trường Tiểu học xã huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk. IV / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI - Xây dựng kế hoạch mang tính vĩ mô nêu trên cơ sở thời gian có hạn và điều kiện về thời gian nghiên cứu chưa nhiều, bản thân lại chưa từng trải trong công tác quản lý và lần đầu tiên mới được tiếp cận với lý luận quản lý nên đề tài này được giới hạn trong phạm vi quản lý trường sở và nêu lên một số biện pháp quản lý cải tạo trường sở nên tôi chọn phạm vi nghiên cứu : Hiệu Trưởng phối hợp xây dựng kế hoạch năm học 2012– 2013 ở trường Tiểu học xã huyện Krông Pắc tĩnh Đắk Lắk. -Kế hoạch được xây cho thời gian hoạt động một năm học . V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Tôi đã dùng những phương pháp nghiên cứu để nhằm hoàn thành việc tìm hiểu đề tài này : + Phương pháp quan sát. + Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn. + Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động. + Phương pháp nghiên cứu lý thuyết + Phương pháp phân tích tổng kết khảo sát trắc nghiệm 5 B . PHẦN NỘI DUNG I / CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN : 1.1 / Các khái niệm có liên quan đến đề tài : - Phối hợp : Là thuật ngữ nói lên sự tương tác qua lại lẫn nhau mà người cán bộ quản lý phối hợp với các cá nhân và tổ chức trong nhà trường. - Xây dựng : Là một hoạt động của người của người Hiệu Trưởng và tập thể cán bộ công nhân viên tạo nên chỉ tiêu năm học và biện pháp thực hiện chỉ tiêu đó. - Kế hoạch :Tức là lập nên lịch về thời gian và lượng công việc cần hoàn thành theo một thời gian nhất định - Bản kế hoạch :Là bản thống kê những nội dung, những công việc cần làm trong một thời gian nhất định với một lượng công việc nhất định và những biện pháp giải pháp nhất định . - Xây dựng kế hoạch : Là quá trình người Hiệu Trưởng phối hợp với các cá nhân và tổ chức trong nhà trường nhằm xây dựng nên bản kế hoạch năm học có sự góp ý của tập thể nhằm đạt dược sự thống nhất cao . Đó là cơ sở để hội đồng giáo dục cũng như người Hiệu trưởng tổ chức, kiểm tra, thưc hiện tốt nhiệm vụ năm học trên cơ sở bản kế hoạch đã đề ra. 1.2 Mục đích bản chất của xây dựng kế hoạch : Mục đích bản chất của việc xây dựng kế hoạch là hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường và yêu cầu của ngành giáo dục mà đề ra nội dung ,chương trình ,hoạt động ,công tác của nhà trường trong thời gian 1 năm . Bên cạnh nêu những nội dung,chỉ tiêu ,nhiệm vụ cần đạt Hiệu trưởng nêu các biện pháp , giải pháp để hoàn thành công việc đã nêu. Các công việc đề ra được thực hiện theo trình tự thời gian đã được quy định . 1.3 Ý nghĩa xây dựng kế hoạch : Xây dựng kế hoạch giúp cho người Hiệu trưởng có cái nhìn tổng thể về lượng công việc cần hoàn thành trong một năm. Là căn cứ để cán bộ giáo viên thực hiện nhiệm vụ của mình và tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác. Giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả công việc đã đề ra. 1. 4 Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch 6 - Xây dựng kế hoạch cần tuân theo những nguyên tắc sau : +Kế hoạch phải phù hợp với 4 yếu tố đó là :  Khách quan  Điều kiện chủ quan  Kế hoạch phải phù hợp về mặt tổ chức  Phù hợp với cá nhân +Lập kế hoạch phải xác định rõ công việc cần làm là gì ?khi nào làm xong ?Làm như thế nào ?Cần điều kiện gì ?Ai phụ trách ? +Việc lập kế hoạch cần phải có một giai đoạn “Tiền kế hoạch ”ở đó người quản lý phải :  Xây dựng một bộ phận lập kế hoạch, thiết lập các mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành, phân công trách nhiệm cho các thành viên  Xác định nhu cầu và các mục tiêu  Dự toán phác thảo các phương án lựa chọn có tính đến tiềm năng của nguồn dự trữ chủ quan +Phải chỉ ra các tiền đề bảo đảm kế hoạch được thực hiện có chất lượng và hiệu quả :  Xác định mạnh ,yếu ,thuận lợi,khó khăn về mặt chủ quan ,khách quan trước khi làm kế hoạch  Xác định hệ mục tiêu cần đạt : định tính –định lượng  Nắm chắc các nguồn lực: giáo viên ,thông tin (về khoa học giáo dục ,kinh tế ,văn hoá ,xã hội …)  Xác định chuẩn đo đạc hiệu quả: chuẩn đánh giá giờ dạy của giáo viên –chuẩn đánh giá kiến thức ,kỹ năng ,thái độ của học sinh (đầu năm, giữa năm, cuối năm học )-chuẩn đánh giá từng hoạt động giáo dục, …. +Kế hoạch phải căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ năm học do ngành giáo dục đã đề ra. Kế hoạch phải dựa trên thực tế nhà trường qua năm học trước đã đạt được để xây dựng cho phù hợp. Xây dựng kế hoạch phải khoa học, có tính thống nhất cao nhằm giúp người thực hiện tự đánh giá được kết quả công việc qua đó điều chỉnh hoạt động của mình nhằm đạt được kế hoạch đề ra . 7 + Xây dựng kế hoạch phải lấy ý kiến xây dựng của tập thể, qua đó có các tiêu chí phù hợp về số lượng, chất lượng và các biện pháp giải pháp nhằm thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất. + Kế hoạch khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức được coi là một văn bản pháp quy. Tính pháp lệnh của kế hoạch đòi hỏi nhiệm vụ của kế hoạch được đề ra rõ ràng, cụ thể cho từng đơn vị cá nhân với những yêu cầu cụ thể về số lượng chất lượng và tiến độ thời gian.Tinh thần chung của việc xây dựng kế hoạch là phải linh hoạt ( Khả năng thay đổi phương án khi điều kiện và hoàn cảnh thay đổi ) 1.5 Các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch - Hệ thống chỉ tiêu cơ bản trong nhà trường bao gồm : chỉ tiêu về sự nghiệp, số học sinh đầu năm, số học sinh tuyển mới, tỷ lệ học sinh lưu ban bỏ học. - Chỉ tiêu về nhân lực: Tổng số cán bộ giáo viên chia theo các diện, biên chế , hợp đồng ngắn hạn, và hợp đồng dài hạn . - Chỉ tiêu về ngân sách và về cơ sở vật chất: Tổng số phòng học đủ phục vụ cho hoạt động dạy học, trang thiết bị dạy học cần thiết . - Phối kết hợp các phương pháp trong xây dựng kế hoạch để nội dung bản kế hoạch mang tính khả thi và đạt được kết quả mong muốn. 1.6 Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch : Xây dựng kế hoạch năm học ở trường phổ thông cần thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: Trong nhà trường tất cả cán bộ giáo viên đều đóng góp ý kiến xây dựng bản kế hoạch năm học. Nhằm đề ra nhiệm vụ cụ thể cho năm học, là cơ sở để tập thể cán bộ giáo viên thực hiện, hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra trên cơ sở đó điều chỉnh hoạt động dạy học để đạt kế quả cao. Đảm bảo tính dân chủ, tính khoa học và có sự nhất trí cao trong công việc. Phương pháp xây dựng kế hoạch : Trên cơ sở kết quả của năm học trước Hiệu trưởng xây dựng bản kế hoạch với chỉ tiêu phù hợp. Dựa trên nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục đề ra với nhà trường. Xây dựng bản kế hoạch phải đảm bảo tính cụ thể chi tiết lập kế hoạch theo tuần , tháng, học kỳ và cả năm. Trong kế hoạch chung phải có kế 8 hoạch của từng bộ phận trong nhà trường như: Công đoàn; Chuyên môn; Cơ sở vật chất; Đội; Thư viện và phổ cập xoá mù. -Xây dựng kế hoạch cần có thời gian cụ thể với số lượng công việc nhất định, cuối tháng, cuối kỳ phải tổng kết đánh giá để bổ sung cho bản kế hoạch. So sánh lượng công việc đạt được với yêu cầu của bản kế hoạch đề ra để có biện pháp bổ sung điều chỉnh nội dung bản kế hoạch . Hình thức xây dựng kế hoạch : - Hiệu Trưởng xây dựng kế hoạch năm học dựa trên nhiệm vụ năm học và thực tế tình hình đơn vị. Kế hoạch phải có tính khả thi, lấy ý kiến góp ý của tập thể hội đồng sư phạm nhằm giúp người thực hiện có những ý kiến đóng góp sát thực hơn để đi đến thống nhất . Nội dung xây dựng kế hoạch Xây dựng những tiêu chí ,chỉ tiêu hoạt động của nhà trường cần đạt được trong một năm như : - Chỉ tiêu về chất lượng học lực - Chỉ tiêu về hạnh kiểm - Chỉ tiêu về thi đua : Trường , Lớp, tổ , khối , cá nhân cần đạt - Chỉ tiêu nề nếp - Chỉ tiêu về xây dựng cơ sở vật chất - Chỉ tiêu về các hoạt động ngoài giời lên lớp như phong trào đoàn đội - Chỉ tiêu về xây dựng thư viện - Chỉ tiêu về thu chi tài chính trong năm - Chỉ tiêu về xoá mù - Chỉ tiêu về tỉ lệ học sinh bỏ học và ngồi nhầm lớp . Quy trình xây dựng kế hoạch Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch trên cơ sở nhiệm vụ năm học và kết quả trường đạt được trong những năm học trước. Căn cứ vào bản, chỉ thị chỉ đạo hướng dẫn của ngành giáo dục và thực trạng năm học mới. Hiệu trưởng hướng dẫn các bộ phận xây dựng kế hoạch gồm : - Phó hiệu trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn trong năm (Kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, kế hoạch kỳ, kế hoạch năm ) 9 - Phó hiệu trưởng cơ sở vật chất xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất trong năm . (Kế hoạch tuần ,Kế hoạch tháng ,kế hoạch kỳ ,kế hoạch năm) - Các tổ khối trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể của tổ khối mình (Kế hoạch tuần, Kế hoạch tháng ,kế hoạch kỳ, kế hoạch năm.) - Xây dựng kế hoạch tài chính bao gồm nguồn thu từ nhân dân dống góp và chủ yếu là kế hoạch thực hiện đối với ngân sách thường xuyên. - Đoàn, đội xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm . (Kế hoạch tuần ,Kế hoạch tháng ,kế hoạch kỳ ,kế hoạch năm) - Thư viện, phổ cập xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm. (Kế hoạch tuần, Kế hoạch tháng, kế hoạch kỳ, kế hoạch năm) - Sau đó trình Hiệu trưởng duyệt kế hoạch từng bộ phận, trên cơ sở đó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học. Xây dựng bản kế hoạch chuẩn - Sau khi lấy ý kiến góp ý của hội đồng sư phạm và ý kiến thống nhất qua họp hội đồng liên tịch . Hiệu Trưởng xây dựng bản kế hoạch cụ thể và thông qua hội đồng sư phạm lần cuối . - Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chỉ đạo kiểm tra yêu cầu Hiệu trưởng phải làm tốt nhiệm vụ : Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tập thể cán bộ giáo viên. Tổng kết điều chỉnh : - Qua kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của cán bộ giáo viên . Hiệu trưởng so sánh đối chiếu với yêu cầu của bản kế hoạch,từ đó điều chỉnh , bổ sung nhằm thực hiện tốt nội dung yêu cầu của bản kế hoạch đã đề ra , trên cơ sở đó tập thể cán bộ giáo viên đạt được kết quả cao nhất trong công tác hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. 2 . CƠ SỞ PHÁP LÝ : - Căn cứ vào điều 99 luật giáo dục - Điều lệ trường phổ thông ( nhiệm vụ của nhà trường – Hiệu trưởng ) - Điều lệ trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành - Căn cứ vào cuộc vận động 2 không với 4 nội dung của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân 10 [...]... CƠ SỞ PHÁP LÝ 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Các khái niệmcó liên quan đến đề tài 1.2 Mục đích bản chất của xây dựng kế hoạch 1.3.Ý nghĩa của xây dựng kế hoạch 1.4 .Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch 1.5 .Các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch 1.6.Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 2 CƠ SỞ PHÁP LÝ II THỰC TRẠNG PHỐI HỢP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 1 Tình hình địa phương 1.1 Thuận... năm học mới III/ PHẦN NHẬN XÉT : 1.Nhận xét : -Qua thực trạng và phân tích thực trạng việc Hiệu trưởng phối hợp xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 Trường tiểu học xã huyện Krông Păk tỉnh Đăk Lăk Tôi nhận thấy việc phối hợp xây dựng kế hoạch năm học đã thể hiện rõ được nhiệm vụ chung của việc xây dựng kế hoạch ở trường phổ thông -Thực tế xây dựng. .. của mọi thành viên trong hội đồng nhà trường -Xây dựng trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học -Xây dựng môi trường giáo dục thống nhất -Hiệu trưởng xây dựng bản thảo kế hoạch cho cả năm học Đa số cán bộ giáo viên trong nhà trường nắm bắt được nôi dung dự thảo kế hoạch giáo dục năm học. Qua đó các thành viên trong nhà trường tự đánh giá... dưỡng nhân cách, phẩm chất năng lực của công dân Đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”( Điều 2 luật giáo dục) Qua việc học tập, tìm hiểu nghiên cứu đề tài Hiệu trưởng phối hợp các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 Trường tiểu học xã Huyện Krông Păk Tỉnh Đăk Lăk ”và thực tế xây dựng dự thảo kế hoạch ở trường chúng... viên chưa có ý thức trong việc đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch năm học của nhà trường Mà chỉ thực hiện theo hình thức thụ động việc tới đâu làm tới đó 2 Bài học kinh nghiệm -Phối hợp xây dựng kế hoạch năm học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người hiệu trưởng Nên việc xây dựng dự thảo kế hoạch năm học của hiệu trưởng không thẻ mang... thể gặp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học và chuẩn bị phương án để khắc phục 19 -Tạo ra môi trường phối hợp thống nhất ,thuận lợi giữa nhà trường va các lực lượng giáo dục giữa các đơn vị và cá nhân trong nhà trường - Xác định tiêu chuẩn và cách đo lường ,đánh giá các hoạt động của nhà trường trong kế hoạch năm học -Chỉ ra lịch... giáo dục của học sinh theo khối lớp : Về hoc lực , hạnh kiểm - Kế hoạch cơ sở vật chất : xây dựng Cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học : Phòng học , bàn ghế , trang thiết bị dạy học - Kế hoạch về tài chính : xây dựng kế hoạch thu – chi trong cả năm - Kế hoạch Văn thư – Thư viện – Phổ cập xoá mù nhằm phục vụ cho năm học như : xây dựng thư viện ,... từ đầu năm học căn cứ vào nhiệm vụ do phòng giáo dục đề ra và kết quả của năm học 2012 – 2013 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch bao gồm: Hiệu trưởng thành lập nhóm xây dựng kế hoạch Thu thập và xử lý thông tin cho việc xây dựng kế hoạch Đánh giá thực trạng nhà trường, phân tích môi trường để biết cơ hội cần tận dụng và nguy cơ thách thức cần khắc... hành kế hoạch báo cáo với cấp trên -Người hiệu trưởng phải xác định được nhiệm vụ chính của mình trong việc xây dựng kế hoạch năm học -Phải xác định được mục tiêu cho ổn định và phát triển của nhà trường phù hợp với sự phát triển của xã hội và của nhà trường trong thời đại mới Các nhiệm vụ cơ bản của nhà trường, của đơn vị và của cá nhân trong. .. họ thì sẽ đạt được kết quả cao trong công tác giảng dạy - Biết phối hợp tốt các lực lượng bên trong và ngoài nhà trường để nhằm giúp mọi hoạt động trong nhà trường đạt kết quả đã đặt ra - Xây dựng và tạo mối đoàn kết nhất trí cao trong chi bộ Đảng cũng như trong nhà trường Bàn bạc đưa ra những biện pháp thực hiện hợp lý và hiệu quả Phải tôn
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn