Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết việt nam

92 535 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 17:28

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư và huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Trên lý thuyết, tại đây doanh nghiệp có thể tiếp cận được các nguồn vốn với chi phí thấp nếu như tính minh bạch và hiệu quả của thị trường được duy trì, mà việc tuân thủ các điều kiện niêm yết và công bố thông tin đầy đủ là một trong những nhân tố quyết định. Ngoài ra, đứng ở góc độ nhà quản trị, việc công bố các thông tin bao gồm các thông tin đánh giá hoạt động của doanh nghiệp cũng giúp nhà quản trị duy trì hiệu quả công tác quản trị. Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu nào khẳng định được tầm quan trọng cũng như những tác động của thông tin phi tài chính đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam. Trước thực trạng bất cân xứng thông tin trên TTCK Việt Nam, yêu cầu thông tin ngày càng phong phú từ nhà đầu tư cũng như những hạn chế của thông tin tài chính, đề tài nghiên cứu khoa học của tác giả mong muốn kiểm định giá trị thực tiễn của thông tin phi tài chính công bố trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Xuất phát từ mục tiêu này, tác giả tiếp cận nghiên cứu đề tài: “Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên với kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết Việt Nam”. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TÊN CÔNG TRÌNH: MỐI QUAN HỆ GIỮA THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO KẾ TOÁN, GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả dưới sự cố vấn của người hướng dẫn khoa học. Đây là đề tài dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, thuộc nhóm ngành kế toán. Các số liệu và kết quả nêu trong đề tài là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31tháng 03 năm 2014 Tác giả MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài I 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài I 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài II 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài II 5. Ý nghĩa của đề tài II 6. Kết cấu của đề tài III CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. Đo lường thành quả hoạt động bằng thước đo tài chính và thước đo phi tài chính 1 1.1.1. Thước đo tài chính 2 1.1.1.1. Đặc điểm 2 1.1.1.2. Ưu điểm và nhược điểm 3 1.1.2. Thước đo phi tài chính 5 1.1.2.1. Đặc điểm 5 1.1.2.2. Ưu điểm và nhược điểm 7 1.1.3. Thông tin phi tài chính và vấn đề đánh giá hoạt động 11 1.2. Công bố thông tin phi tài chính về thành quả hoạt động 13 1.2.1. Mối quan hệ giữa lý thuyết thông tin bất cân xứng và việc công bố thông tin phi tài chính 13 1.2.2. Vấn đề công bố thông tin phi tài chính về thành quả hoạt động 15 1.2.2.1. Trên thế giới 15 1.2.2.2. T ại Việt Nam 19 1. 3. Mối quan hệ giữa công bố thông tin phi tài chính và kết quả hoạt động trên cơ sở kế toán. 19 1.4. Mối quan hệ giữa công bố thông tin phi tài chính và giá thị trường của doanh nghiệp 20 Tóm tắt chương 1 22 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 23 2.2. Tổng quan quy trình nghiên cứu 25 2.2.1. Phân loại các thước đo phi tài chính 25 2.2.2. Mô hình ước lượng 28 2.2.3. Phương pháp hồi quy 29 2.3. Thu thập dữ liệu và đo lường các biến số trong giả thuyết nghiên cứu 30 Tóm tắt chương 2 38 CHƯƠ NG 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU – BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 3.1. Kết quả thống kê mô tả đặc điểm của mẫu nghiên cứu 39 3.2. Kiểm định vi phạm các giả thuyết của mô hình hồi quy 40 3.2.1. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi 40 3.2.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 41 3.2.3. Ki ểm định hiện tượng tự tương quan. 43 3.3. Kết quả phân tích hồi quy 44 3.4. So sánh kết quả công bố thông tin phi tài chính giữa các phương diện quản lý và giữa các ngành 50 Tóm tắt chương 3 53 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHO NHÀ QUẢN TRỊ 4.1. Kết luận 54 4.2. Hàm ý cho nhà quản trị 55 4.3. Hạn chế của đề tài 61 4.4. Các hướng nghiên cứu tiếp theo 61 Tóm tắt chương 4 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: v PHỤ LỤC 2: vi PHỤ LỤC 3: viii PHỤ LỤC 4: xii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH BẢNG Bảng 1.1: Yêu cầu công bố thông tin CSR tại một số quốc gia trên thế giới 18 Bảng 2.1: Bảng tổng hợp kỳ vọng giả thuyết về tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc 37 Bảng 3.1: Bảng thống kê mô tả các biến 39 Bảng 3.2: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập 42 Bảng 3.3: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 43 Bảng 3.4: Kết quả hồi quy – Biến phụ thuộc: ROE, ROA 46 Bảng 3.5: Kết quả hồi quy – Biến phụ thuộc P/E 48 Bảng 3.5: Mức độ công bố thông tin phi tài chính trung bình theo từng ngành và theo từng phương diện quản lý 51 HÌNH: Hình 1.1: Nguồn thông tin phi tài chính 7 Hình 1.2: Tỷ lệ doanh nghiệp công bố báo cáo CSR 18 Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát lý thuyết nghiên cứu 24 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CSR Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp FEM Mô hình tác động cố định GAAP Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi HOSE Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội REM Mô hình tác động ngẫu nhiên TTCK Thị trường chứng khoán – I – PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư và huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Trên lý thuyết, tại đây doanh nghiệp có thể tiếp cận được các nguồn vốn với chi phí thấp nếu như tính minh bạch và hiệu quả của thị trường được duy trì, mà việc tuân thủ các điều kiện niêm yết và công bố thông tin đầy đủ là một trong những nhân tố quyết định. Ngoài ra, đứng ở góc độ nhà quản trị, việc công bố các thông tin bao gồm các thông tin đánh giá hoạt động của doanh nghiệp cũng giúp nhà quản trị duy trì hiệu quả công tác quản trị. Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu nào khẳng định được tầm quan trọng cũng như những tác động của thông tin phi tài chính đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam. Trước thực trạng bất cân xứng thông tin trên TTCK Việt Nam, yêu cầu thông tin ngày càng phong phú từ nhà đầu tư cũng như những hạn chế của thông tin tài chính, đề tài nghiên cứu khoa học của tác giả mong muốn kiểm định giá trị thực tiễn của thông tin phi tài chính công bố trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Xuất phát từ mục tiêu này, tác giả tiếp cận nghiên cứu đề tài: “Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên với kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu chung: Công trình tập trung nghiên cứu tác động của công bố thông tin phi tài chính đến các chỉ số tài chính của kế toán và biến động giá trị thị trường của doanh nghiệp đồng thời kỳ vọng phát hiện được sự thay đổi theo thời gian của các mối tương quan kể trên. Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa lý thuyết và các nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới về vai trò của thông tin phi tài chính và tính hữu dụng của công bố các thông tin này, từ đó hình thành các cơ sở lý thuyết về tác động của công bố thông tin phi tài chính đánh giá hoạt động đến kết quả hoạt động của kế toán và giá trị thị trường của doanh nghiệp. - Thống kê sơ bộ về tình trạng công bố thông tin phi tài chính trong phạm vi nhữ ng dữ liệu được thu thập trong nghiên cứu này. – II – - Sử dụng các mô hình hồi quy với dữ liệu bảng để đánh giá tác động của công bố thông tin phi tài chính, sự thay đổi theo thời gian của các mối tương quan, so sánh với cơ sở lý thuyết nhằm phát hiện khác biệt. Tìm hiểu lý do cho những khác biệt này. - Trình bày một số gợi ý đối với nhà quản trị các công ty niêm yết cho vấn đề công bố thông tin phi tài chính và cho những đề tài sau này liên quan đến hướng nghiên cứu về thông tin phi tài chính. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng phân tích là các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn HOSE và HNX. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các thông tin phi tài chính và tài chính được công bố trong báo cáo thường niên của các doanh nghiệp. Các thông tin được thu thập trong phạm vi ba năm, từ năm 2010 đến năm 2012. 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng thống kê mô tả để trình bày về thực trạng công bố thông tin phi tài chính của các công ty trong mẫu và phương pháp định lượng dữ liệu bảng với kỹ thuật hồi quy theo mô hình hồi quy tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) để tìm hiểu mối tương quan trọng tâm của nghiên cứu. Tác giả sử dụng phần mềm Eview 7.0 và Stata 12 để phân tích dữ liệu. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết trong mẫu, được công bố trên trang web chứng khoán. Dữ liệu sau khi thu thập được trình bày dưới dạng bảng cân đối (Panel balanced) theo hai chiều không gian và thời gian. 5. Ý nghĩa của đề tài Đề tài mang lại một số ý nghĩa cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị trong doanh nghiệp và sinh viên như sau: Một là, kết quả nghiên cứu này góp phần bổ sung vào cơ sở lý luận về thông tin phi tài chính. Bởi lẽ, vấn đề nghiên cứu trung tâm là mức độ công bố thông tin phi tài chính, vẫn là một nội dung nghiên cứu còn chưa được phổ biến tại thị trường chứng khoán Việt Nam hay Đông Nam Á. – III – Hai là, kết quả kiểm định trong đề tài sẽ khẳng định được vai trò của thông tin phi tài chính ảnh hưởng như thế nào đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị, giá trị thị trường của doanh nghiệp thông qua việc nhà đầu tư sử dụng thông tin này để ra quyết định. Từ đó, giúp nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của thông tin phi tài chính trong quá trình kiể m soát hoạt động và công bố ra bên ngoài. Ba là, kết quả nghiên cứu gợi mở giải pháp quản lý cho nhà quản trị. Nhà quản trị xem xét xây dựng thước đo phi tài chính như thế nào hợp lý để có được thông tin phi tài chính phục vụ quá trình kiểm soát, cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cuối cùng là, đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên về lý thuyết thông tin phi tài chính. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho nh ững dẫn chứng của các công trình nghiên cứu kế tiếp. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của đề tài được chia thành bốn chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết về thông tin phi tài chính và tác động của nó đến kết quả hoạt động theo kế toán và giá trị thị trường của doanh nghiệp. Chương thứ hai tác giả trình bày phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu, kiểm định và lựa chọn mô hình. Chương thứ ba trình bày kết quả mô hình hồi quy và các ki ểm định khuyết tật của mô hình. Chương cuối cùng tóm tắt kết quả nghiên cứu, trình bày những đề xuất của tác giả đối với nhà quản trị và đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo. Tên của các chương như sau: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Kết quả kiểm định – bằng chứng từ các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Chương 4: Kết luận và hàm ý cho nhà quản trị – 1 – CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. Đo lường thành quả hoạt động bằng thước đo tài chính và thước đo phi tài chính Môi trường kinh doanh của Việt Nam luôn thay đổi trong suốt những năm gần đây. Các nhà quản lý doanh nghiệp phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh ngày càng cao và phức tạp. Vì vậy, yêu cầu cần phải có những đổi mới trong việc quản lý và kinh doanh, đặc biệt là công việc đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp. “Mục đích cơ bản đằng sau mọi phép đo lường đánh giá là để c ải thiện kết quả và nâng cao hiệu quả. Các phép đo lường đánh giá mà không trực tiếp cải thiện hiệu quả thì cũng là phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng đó” (Banker, 2000). “Chỉ khi nào bạn đo lường được những điều bạn nói và thể hiện nó trên con số, bạn mới hiểu đôi điều về nó.” (Bushman, 1996) “Bạn chỉ có thể quản lý được những gì bạn đo lường được.” (Amir, 1996) Hai câu nói trên nêu lên được tầm quan trọng của đánh giá thành quả hoạt động. Trong quá trình không ngừng hoàn thiện mình của một tổ chức, đánh giá thành quả hoạt động đóng vai trò quan trọng giúp nhận diện và theo dõi tiến trình hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức, nhận diện những cơ hội để cải thiện kết quả, so sánh kết quả của tổ chức với các tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài. Từ đó, có thể thấy việc đánh giá thành quả hoạt động nhằm phục vụ nhiều mục tiêu như: - Chúng là một phần của chiến lược mỗi tổ chức, giúp nhận định mức độ hoàn thành mục tiêu chiến lược. - Chúng được sử dụng bởi nhà quản trị khi ra quyết định phân bổ nguồ n lực và xác định mức độ hoạt động phù hợp. - Đánh giá thành quả hoạt động giúp tập trung các nỗ lực của tổ chức vào mục tiêu được ưu tiên, giám sát các nỗ lực đó. - Là một kênh thông tin giúp chiến lược của tổ chức thông suốt qua các cấp. [...]... hề có trên báo cáo thường niên (trung bình 3.81, độ lệch chuẩn 1.56) Điều này chứng tỏ, công bố thông tin của doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức độ đảm bảo chấp hành theo các quy định của pháp luật và cơ quan chức năng – những thông tin về tình hình quản trị, và doanh nghiệp chưa công bố đầy đủ thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên 1.3 Mối quan hệ giữa công bố thông tin phi tài... luật sẽ tạo nên bất cân xứng thông tin giữa nhà quản lý doanh nghiệp – người có quyền truy cập vào những nguồn thông tin nội bộ và những người sử dụng thông tin bên ngoài không thể tiếp cận được những nguồn thông tin đó 1.2.2 Vấn đề công bố thông tin phi tài chính về thành quả hoạt động 1.2.2.1 Trên thế giới Các thông tin phi tài chính của doanh nghiệp có thể là những thông tin về quy trình sản xuất,... của công ty cũng sẽ gia tăng kể cả khi công ty hoạt động trong một thị trường không hiệu quả Còn nếu doanh nghiệp hoạt động trong thị trường hiệu quả, mọi thông tin được công bố, dù là thông tin tài chính hay phi tài chính đều sẽ ảnh hưởng ngay lập tức tới giá cổ phi u của công ty trên thị trường Giá trị thị trường – biến động giá cổ Các chỉ tiêu đánh giá hoạt phi u động trên cơ sở kế toán: Công bố thông. .. mà theo tiếng lóng của người Mỹ là những quả chanh Qua nhiều năm, lý thuyết bất cân xứng thông tin đã khẳng định được vai trò quan trọng của nó trong nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực hoạt động đầu tư Mối quan hệ giữa thông tin bất cân xứng và việc công bố thông tin phi tài chính: Tham khảo một số nghiên cứu về thông tin bất cân xứng tại Việt Nam và trên thế giới, bao gồm “Bất cân xứng thông tin, ... 2013: Luật công ty 2012 buộc các công ty doanh nghiệp theo hướng dẫn với giá trị thuần trên 500 triệu rupee, công bố tự nguyện quốc gia hoặc doanh thu trên 1.000 triệu Rs phải áp dụng chính sách trách nhiệm xã hội Trung 2009: Chính sách “Chứng khoán xanh" Quốc của chính phủ yêu cầu các công ty niêm yết công bố thêm thông tin về hoạt động môi trường của họ 2008: Các công ty được yêu cầu phải công bố về... hệ thống cung cấp thông tin kể trên, bản chất đa dạng của thông tin phi tài chính đủ để phát triển các hình thức và nội dung công bố thông tin chuyên biệt theo từng ngành hoạt động hay từng nhóm doanh nghiệp Thông tin phi tài chính nếu được sử dụng đúng cách và khai thác tối đa những lợi thế vốn có, sẽ trở thành nhân tố quan trọng đảm bảo lòng tin và sự công bằng cho các nhà đầu tư trên TTCK Tóm lại,... thống công bố thông tin cơ bản tại Mỹ có được cải tiến qua thời gian không – liệu có sự cải thiện về độ chính xác và phạm vi công bố thông tin cho người sử dụng thông tin hay không Trong đó, Weil cũng đánh giá chi phí và lợi ích công bố thông tin và sự gia tăng minh bạch từ quan điểm của cả doanh nghiệp công bố và người sử dụng thông tin Weil (2008) cho rằng nếu chỉ công bố thông tin theo yêu cầu pháp... xứng thông tin, công bố thông tin doanh nghiệp và thị trường vốn: một quan sát thực tế về lý thuyết công bố” – Paul, Krishna và Palepu (2010), Thông tin trên thị trường chứng khoán” – Hồ Thái Khánh (2012), các tác giả đều nhất trí rằng (1) bằng cách xây dựng kênh cung cấp thông tin đầy đủ, tin cậy, chính xác và (2) phát triển các hình thức cũng như nội dung công bố thông tin, vấn đề thông tin bất cân... Nghiên cứu đã khảo sát báo cáo thường niên cho năm tài chính 2011 của 30 doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong danh sách VN30 Thông tin công bố trên báo cáo thường niên được chia thành 3 nhóm: thông tin tài chính (15 biến), thông tin về quản trị công ty (9 biến) và thông tin về trách nhiệm xã hội, nguồn nhân lực (8 biến) Các biến được đo lường theo thang đo nhị phân: 1-nếu xuất... sản xuất theo một dây chuyền công nghệ tiên tiến… Do đó, công bố thông tin phi tài chính rõ ràng và minh bạch giúp tăng trưởng doanh thu thông qua tăng số lượng khách hàng được cung cấp đầy đủ thông tin, tăng số lượng tiêu thụ trên mỗi khách hàng Thứ hai, việc báo cáo rộng rãi về thông tin phi tài chính có thể tạo nên một thương hiệu mạnh, một dấu hiệu tốt cho sản phẩm và dịch vụ của công ty Với một . VIÊN TÊN CÔNG TRÌNH: MỐI QUAN HỆ GIỮA THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO KẾ TOÁN, GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THUỘC NHÓM. 1.1.3. Thông tin phi tài chính và vấn đề đánh giá hoạt động 11 1.2. Công bố thông tin phi tài chính về thành quả hoạt động 13 1.2.1. Mối quan hệ giữa lý thuyết thông tin bất cân xứng và việc công. bố thông tin phi tài chính 13 1.2.2. Vấn đề công bố thông tin phi tài chính về thành quả hoạt động 15 1.2.2.1. Trên thế giới 15 1.2.2.2. T ại Việt Nam 19 1. 3. Mối quan hệ giữa công
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết việt nam, Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết việt nam, Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn