toan 5: on tap ve phan so

11 783 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2014, 06:00

Giỏo viờn thc hin: đinh thị nhàn Nm hc 2009 - 2010 Chào mừng các thầy cô Chào mừng các thầy cô Về dự giờ thăm lớp 5a Về dự giờ thăm lớp 5a a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình d ới đây: 1 b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình d ới đây: Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình d ới đây: 1 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 3 4 2 5 5 8 3 8 b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình d ới đây: Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 1 1 4 2 3 4 3 2 3 4 1 2 Rót gän c¸c ph©n sè: 2 3 6 18 24 5 35 40 90 75 30 ; ; ; ; . Rót gän c¸c ph©n sè: 2 3 6 = 3 : 3 6 : 3 1 2 = ; 18 24 = 18 : 6 24 : 6 = 3 4 ; 5 35 = 5 : 5 35 : 5 = 1 7 40 90 = 40 : 10 90 : 10 = 4 9 ; ; 75 30 = 75 : 15 30 : 15 = 5 2 . ; Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: 3 3 4 2 5 ) 5 12 vµ 11 36 ) 2 3 c) ; 3 4 vµ 4 5 a vµ b : : ; Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: 3 3 4 2 5 a) 5 12 11 36 b) 2 3 c) 3 4 4 5 = 3 × 5 4 × 5 = 15 20 = 2 × 4 5 × 4 = 8 20 = 5 × 3 12 × 3 = 15 36 = 2 × 4 × 5 3 × 4 × 5 = 40 60 = 3 × 3 × 5 4 × 3 × 5 = 45 60 = 4 × 3 × 4 5 × 3 × 4 = 48 60 > < = ? 4 7 12 … 5 12 2 5 … 6 15 7 10 … 7 9 > < = ? 4 7 12 > 5 12 2 5 = 6 15 7 10 < 7 9 Toán: Ôn tập về phân số Thứ ngày tháng năm 2010 1 Rút gọn các phân số: 2 a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình: 3 4 2 5 5 8 3 8 ; ; ; . b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình: 1 1 4 2 3 4 3 2 3 4 1 2 ; ; ; . 3 6 = 3 : 3 6 : 3 1 2 = ; 18 24 = 18 : 6 24 : 6 = 3 4 ; 5 35 = 5 : 5 35 : 5 = 1 7 40 90 = 40 : 10 90 : 10 = 4 9 ; ; 75 30 = 75 : 15 30 : 15 = 5 2 . Quy đồng mẫu số các phân số: 3 3 4 2 5 a) 5 12 11 36 b) 2 3 c) 3 4 4 5 = 3 ì 5 4 ì 5 = 15 20 = 2 ì 4 5 ì 4 = 8 20 = 5 ì 3 12 ì 3 = 15 36 = 2 ì 4 ì 5 3 ì 4 ì 5 = 40 60 = 3 ì 3 ì 5 4 ì 3 ì 5 = 45 60 = 4 ì 3 ì 4 5 ì 3 ì 4 = 48 60 > < = ? 4 7 12 > 5 12 2 5 = 6 15 7 10 < 7 9
- Xem thêm -

Xem thêm: toan 5: on tap ve phan so, toan 5: on tap ve phan so, toan 5: on tap ve phan so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn