Bài giàng HD sử dụng máy tính CASIO

77 924 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 22:00

PhÇn I Bµn phÝm vµ c¸c thao t¸c ban ®Çu Phím Chức năng Mở máy Xóa hết Tắt Di chuyển con trỏ qua lại hay làm xuất hiện con trỏ trên dòng biểu thức 0 9 Nhập số Phép tính cơ bản Xóa ký tự vừa ghi lầm ON AC OFF DEL 1. Phím chung ; ; ; ;+ ì ữ = PhÝm Chøc n¨ng Ghi chÌn Ghi dÊu trõ cña sè ©m INS (-) 2. PhÝm nhí Phím Chức năng Gọi số nhớ Gán số nhớ Cộng thêm vào số nhớ Trừ bớt ra số nhớ Các phím: A B C D E F X Y M Số nhớ Dấu cách hai biểu thức Gọi lại kết quả vừa tính (do ấn =, STO A, STO M Gọi menu xóa: Mcl (xóa nhớ), Mode, ALL chỉnh máy RCL STO : Ans M + M ;M M + CLR 3. Phím đặc biệt Phím Chức năng SHIFT Thay đổi (vị trí), ấn kèm tr ớc khi ấn phím chữ vàng ghi bên trên MODE Chọn mode EXP Nhân với lũy thừa của 10 Số pi Nhập/đọc độ, phút, giây 0,,, Phím Chức năng ALPHA ấn tr ớc các phím chữ đỏ DRG Đổi đơn vị giữa độ, radian, grad Rnd Làm tròn giá trị nCr ; nPr Tính tổ hợp, chỉnh hợp n chập r 4. PhÝm hµm • Sin; cos; tan; 1 1 1 sin ;cos ; tan ; − − − Hyp; log; ln; ; x e 10 x ENG; ENG suuuuu ; ; b c d a c 3 1 ;x − x! ; ^ x ; ; Pol( Rec( ; % ; RAN ≠ 5. PhÝm thèng kª DT ; , S.SUM S.VAR [...]... để ấn phím 2 Tắt mở máy - Mở máy, ấn: ON - Tắt máy ấn: SHIFT OF - Máy tự động tắt sau 6 phút không ấn phím - Trớc khi bắt đầu tính toán, hãy ấn phím để O hiện trên bài toán cũ - Phím chữ trắng và DT đợc ấn trực tiếp - Phím chữ vàng đợc ấn sau phím - Phím chữ đỏ đợc ấn sau: SHIFT ALPHA - Phím xanh và tím: ấn trực tiếp AC 3 Mode * ấn MODE COMP: SD: 2 REG: 3 1 Một lần hiện lên menu Tính toán bình thờng,... ; (Deg) Rồi ấn tiếp: suu 0 0 u 2,258 ; = ; SHIFT ; o,,, 2 15 28.8 Phép tính có nhớ 1) Nhớ kết quả - Mỗi khi ấn = Vào giá trị vừa nhập hay kết quả của biểu thức thì giá trị đợc tự động gán vào phím ANS - Ví dụ: tính 1233 Giải: 123 ; = ; ^ ; 3 ; = KQ: 1.860.867 2) Tính liên tiếp - Kết quả sau khi ấn dấu = có thể sử dụng trong phép tính kế tiếp 3) Số nhớ độc lập - Một số có thể nhập vào số nhớ M, thêm... chỉ nhập đợc biểu thức tính đợc 79 bớc, từ b ớc 73 trở đi máy hiện Muốn tính tiếp ta dùng phím ANS Phần III Tính toán cơ bản ĐS: 9 * 3 x (5 x 10 ) 2 4 11 +3 * 7 9 8 1,5 ì10 8 * Đổi số 2,75 thành phân số Giải: ấn 2,75 ; = ; a * 1/2 = 0,5 ấn 1; a b c b c ; SHIFT; d/c ; kết quả 2; = ;1/2 11 4 Đổi hỗn số ra phân số và ngợc lại 1 2 5 3 3 1 ; a(b/c) ; 2 ; a(b/c) ; 3 ; = ; 1 2 3 * Tính 12% của 1500 Giải:...6 Máy Casio 570MS còn thêm các phím CALC SOLVE = dx : Tính giá trị biểu thức theo giá trị biến : Giải phơng trình f(x)=0 bằng phơng pháp x1 Newton có giá trị ban đầu : Ghi dấu = trên màn hình : Tính tích phân xác định d/dx LOGIC MAT COPY : Tính giá trị đạo hàm tại một điểm : Vào menu toán logic trong hệ số đếm cơ số n :... nhớ ta ấn: SHIFT ; CLR ; 3 ; = ; = a 2 2ac + b + 1 * Ví dụ 1: Tính M = 3 b + 3c + 2 b = 4,12; c= Tại a = 13,4 17 31 Bài giải: ấn 13,4 ; STO ; A ; 4,12 ; STO ; B ; 17 ; ab/c ; 31 ; STO ; C ( ALPHA ; A ; x2 ; -2 ; ALPHA ; A ; ALPHA ; C ; + ; B ; + ; 1) : (ALPHA ; B ; SHIFT; 3 x ; + ; 3; ALPHA ; C ; + ; KQ: 2,310192221 2);= Sử dụng phím CALC Tính: Tại a=13,4 ; b=4,12 ; c= 17 31 a 2 2ac + b + 1 M= b3 +... d c Sáu lần hiện lên menu ấn tiếp > 1 Ghi phân số dới dạng hỗn số 2 Chọn đơn vị đo góc là grad * ấn Dot Comma Máy hiện tiếp 1 Chọn dấu cách phần nguyên và phần lẻ là dấu phảy (.) 2 Chọn dấu cách phần nguyên và phần lẻ là dấu phảy (,) Phần II Trớc khi tính toán 1 MODE Phép tính ấn Vào Mode Tính thông thờng Mode 1 COMP Thống kê một biến Mode 2 SD Hồi quy Mode 3 REG Giải phơng trình Mode Mode Mode 1 EQN... số và ngợc lại 1 2 5 3 3 1 ; a(b/c) ; 2 ; a(b/c) ; 3 ; = ; 1 2 3 * Tính 12% của 1500 Giải: ấn 1500 x 12 ; SHIFT ; % * Tính 660 là mấy % của 880 Giải: ấn 660; ữ 880 ; SHIFT ; % Kết quả 75% Tính: 491.(267+53)-(153+67) (KQ: 156900) Tính: 39072 : 96 + (630000-17660):68 (KQ: 9412) * Tính: 32 0,5(7,5 5,3) 6, 2 + 2(0, 6 + 1, 6) Kết quả lấy chín chữ số phần thập phân) KQ: -4,388888889 ấn SHIFT đợc 79... a 2 2ac + b + 1 M= b3 + 3c + 2 ấn ALPHA ; M ; ALPHA; =; ( ; ALPHA; A; x 2 - ; 2 ; ALPHA ; A ; ALPHA ; C ; + ; ALPHA; B; + ; x3 1 ) : (ALPHA; B; SHIFT; +; 3;ALPHA; C; + ; 2; CALC Máy hỏi A? , ấn 13,4 = Máy hỏi B?, ấn 4,12 = Máy hỏi C?, ấn 17/31 = ... độc lập M có 02 cách hay dùng + Cách 1: ấn SHIFT; STO; 3; = ; = + Cách 2: ấn 0 ; SHIFT ; STO ; M Ví dụ: tính (23+9) + (53-6) 45x2 Giải: ấn 23 +9 ; M+ 53 6 ; M+ 45 x 2 ; SHIFT ; Mấn: RLC ; M KQ = -11 4 Biến nhớ Có chín biến nhớ (A, B, C, D, E, F, M, X, Y) dùng để gán số liệu thuận tiện trong tính toán và không để xảy ra sai số Muốn gán số 15 vào A, ta ấn: 15 ; SHIFT ; STO ; A Muốn xóa giá trị . tay, mỗi lần ấn một phím, không đ ợc dùng vật khác để ấn phím 2. Tắt mở máy - Mở máy, ấn: ON - Tắt máy ấn: SHIFT OF - Máy tự động tắt sau 6 phút không ấn phím - Tr íc khi b¾t ®Çu tÝnh to¸n,. ^ x ; ; Pol( Rec( ; % ; RAN ≠ 5. PhÝm thèng kª DT ; , S.SUM S.VAR 6. Máy Casio 570MS còn thêm các phím 1 x CALC : Tính giá trị biểu thức theo giá trị biến SOLVE : Giải ph ơng trình f(x)=0. vµ c¸c thao t¸c ban ®Çu Phím Chức năng Mở máy Xóa hết Tắt Di chuyển con trỏ qua lại hay làm xuất hiện con trỏ trên dòng biểu thức 0 9 Nhập số Phép tính cơ bản Xóa ký tự vừa ghi lầm ON AC OFF
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giàng HD sử dụng máy tính CASIO, Bài giàng HD sử dụng máy tính CASIO, Bài giàng HD sử dụng máy tính CASIO, Máy Casio 570MS còn thêm các phím

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay