Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3

19 588 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 19:00

PHÒNG GD – ĐT TRÀ BỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ HIỆP Giáo viên: Bùi Công Bàng HỘI THẢO MÔN :TOÁN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH KIỂM TRA BÀI CŨ ?Kết luận dấu hiệu chia hết cho 9. Áp dụng: Các số sau số nào không chia hết cho 9, số nào chia hết cho 9: 45 59 72 82 99 108 45 59 72 82 99 108 45 59 72 82 99 108 Số chia hết 9 Số không chia hết 9 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 Tìm số dư của phép chia 133 cho 3 và 165 cho 3 133 3 4 12 1 3 4 12 1 165 3 5 15 1 5 5 15 0 165 chia 3 có số dư là 0 133 chia 3 có số dư là 1 165 chia hết cho 3 133 không chia hết cho 3 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 THẢO LUẬN NHÓM Tìm các số chia hết cho 3 và và các số không chia hết cho 3. 123 125 330 214 90 91 79 142 134 63 225 Số chia hết cho 3: Số không chia hết cho 3: Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Số chia hết 5 325 230 225 110 90 ?NHẬN XÉT TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA CÁC SỐ TRÊN. Số chia hết cho 3 63 123 330 225 90 Tổng các chữ số của các số trên là 9,6. Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 Hãy kiểm tra lại kết luận “các số chia hết cho 3 ” bằng cách mỗi em lấy 1 ví dụ rồi thực hiện . Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 ?Nhận xét tổng các chữ số của số không chia hết cho 3 . Số không chia hết 3 91 125 79 142 214 134 Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì số đó không chia hết cho 3. Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Dựa vào tổng các chữ số của số nếu chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 và ngược lại. Vậy muốn biết số có chia hết cho 3 ta dựa vào điều gì? Bài học: Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. Bài 1: Trong các số sau,số nào chia hết cho 3? 231 ; 109 ; 1872 ; 8225 ; 92313 Luyện tập Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 231 1872 92313 Các chén sữa mang số chia hết cho 3 là 231,1872,92313. [...]... 8 23 55 5 53 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Bài học: Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết Ch 3 cho ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 Luyện tập Bài 3: Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Ba số có ba chữ số chia hết 3 là : 31 5, 612, 810 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Bài học: Dấu hiệu chia. ..Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Bài học: Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho ý: Ch 3 Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 Luyện tập BÀI 2: Trong các số sau, Số nào không chia hết cho 3 ? 96 ; 502; 68 23; 55 5 53; 641 31 1 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Các chén sữa mang số không chia hết 3 là : 502, 6 8 23, 55 5 53, 641 31 1 641 31 1... 8 8 ; 5 2 35 5 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Bài học: Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 CỦNG CỐ Qui trình tìm số chia hết cho 3 Tìm tổng các chữ số của số Kiểm tra số Vừa tìm được có chia hết cho 3 ? Có thì Số đó chia hết cho 3 không thì số đó không chia hết cho 3 PHÒNG GD... hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết Ch 3 cho ý: Các số có tổng các chữ số không không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 Luyện tập Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Các chữ số thích hợp điền vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 : . 0 133 chia 3 có số dư là 1 165 chia hết cho 3 133 không chia hết cho 3 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 THẢO LUẬN NHÓM Tìm các số chia hết cho 3 và và các số không chia hết cho 3. 1 23 125 33 0 214 90 91 79 142 134 63 225 Số. sữa mang số chia hết cho 3 là 231 ,1872,9 231 3. Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Bài học: Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Chú ý: Các. không chia hết cho 3. Bài 1: Trong các số sau,số nào chia hết cho 3? 231 ; 109 ; 1872 ; 8225 ; 9 231 3 Luyện tập Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 231 1872 9 231 3 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3, Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3, Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn