Bai 15 Dinh luat bao toan khoi luong.1

18 670 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 18:00

Câu hỏi: - Thế nào là phản ứng hóa học? - Viết phơng trình chữ cho phản ứng hóa học sau: Khí hiđro cháy trong không khí tạo ra nớc. - Chỉ rõ trong phản ứng trên những chất nào là chất tham gia, những chất nào là chất sản phẩm. Trả lời: - Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. - Phơng trình chữ: Khí hiđro + khí oxi nớc. Chất tham gia Chất sản phẩm t o I. ThÝ nghiÖm II. §Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng III. VËn dông I. Thí nghiệm Bài 15. Định luật bảo toàn khối lợng * Cách tiến hành: - Đĩa cân 1: Cho cốc thủy tinh đựng 2 ống nghiệm: ống nghiệm 1 chứa dd Bari clorua, ống nghiệm 2 chứa dd Natri sunfat. - Đĩa cân 2: Cho cốc thủy tinh đựng nớc * Quan sát: - Trạng thái của cân trớc và sau khi đổ hóa chất ở ống nghiệm 1 vào ống nghiệm 2 ntn?. - Đổ hóa chất ở ống nghiệm 1 vào ống nghiệm 2. - Khi đổ hóa chất ở ống nghiệm 1 vào ống nghiệm 2. Dấu hiệu nào có Puhh xẩy ra? TRƯỚC PHẢN ỨNG Dung dịch: Bari clorua BaCl 2 Dung dịch natri sunfat : Na 2 SO 4 0 A B I. ThÝ nghiÖm Bµi 15. §Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng 0 Dung dịch natri sunfat : Na 2 SO 4 SAU PHẢN ỨNG I. ThÝ nghiÖm Bµi 15. §Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng I. Thí nghiệm Bài 15. Định luật bảo toàn khối lợng * Nhận xét: Khối lợng của các chất trớc và sau phản ứng không đổi. - Cho biết phản ứng của Bari clorua với Natri sufat tạo thành Bari sunfat và natri clorua. * Phơng trình chữ: Chất tham gia Chất sản phẩm * Theo nhận xét trên thì: m Bari clorua + m Natri sufat = m Bari sunfat + m natri clorua = Bari clorua + natri sunfat Bari sunfat + natri clorua I. Thí nghiệm Bài 15. Định luật bảo toàn khối lợng * Nhận xét: Khối lợng của các chất tr ớc và sau phản ứng là không đổi. * Phơng trình chữ: Bari clorua + natri sunfat Bari sunfat + natri clorua * Biểu thức minh họa: m Bari clorua + m Natri sufat = = m Bari sunfat + m natri clorua Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp (ngời Nga, 1711 -1765) và La-voa-diê (ngời Pháp, 1743 -1794) đã tiến hành độc lập với những thí nghiệm đợc cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật bảo toàn khối lợng. I. Thí nghiệm Bài 15. Định luật bảo toàn khối lợng * Nhận xét: Khối lợng của các chất tr ớc và sau phản ứng là không đổi. * Phơng trình chữ: Bari clorua + natri sunfat Bari sunfat + natri clorua * Biểu thức minh họa: m Bari clorua + m Natri sufat = = m Bari sunfat + m natri clorua II. Định luật bảo toàn khối lợng * Nội dung định luật: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối l ợng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lợng của các chất tham gia phản ứng. * Phơng trình phản ứng tổng quát: A + B C + D * Biểu thức của định luật: m A + m B = m C + m D I. Thí nghiệm Bài 15. Định luật bảo toàn khối lợng II. Định luật bảo toàn khối lợng * Giải thích: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lợng của các chất sản phẩm bằng tổng khối l ợng của các chất tham gia. * Phơng trình phản ứng tổng quát: A + B C + D * Biểu thức của định luật: m A + m B = m C + m D * Nội dung định luật: Xét phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi Trớc phản ứng Trong quá trình phản ứng Kết thúc phản ứng [...]...Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng I Thí nghiệm II Định luật bảo toàn khối lượng * Nội dung định luật: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lư ợng của các chất... tổng quát: A+B C+D * Biểu thức của định luật: m A + mB = mC + mD * Giải thích: Xét phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi Hidro Hidro Oxi Oxi Hidro Hidro Trong quá trình phản ứng Kết thúc Trước Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng I Thí nghiệm II Định luật bảo toàn khối lượng * Giải thích: Xét phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi Trước phản ứng Trong quá trình phản ứng Kết thúc phản ứng * Nội... luật: * Nhận xét: m A + mB = mC + mD - Số lượng nguyên tử các nguyên tố trước và sau phản ứng là không đổi -Trước và sau phản ứng chỉ có sự thay đổi về mặt liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng I Thí nghiệm tập1 :Dựa vào biểu thức của định luật em hãy cho Bài II Định luật bảo toàn khối lượng biết : Các phản ứng hoá học sau đây sẽ ứng với những biểu thức nào ?... mC 2.Khí hiđro + khí oxi nước mA +mB = mC 3.Kalipemanganat Kalimanganat+mangandioxit+oxi mA = mB + mC + mD 4 Canxicacbonat +axitclohidric Canxiclorua+Cacbonic+ Nước mA+ mB= mC+ mD+mE III Vận dụng Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng I Thí nghiệm II Định luật bảo toàn khối lượng * Nội dung định luật: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lư ợng của các chất... tắt m hiđro = 4 g m oxi = 32 g m nước = ? Giải - Phương trình chữ: Khí hiđro + khí oxi t0 nước - áp dụng định luật bảo toàn khối lư ợng ta có: m hiđro + moxi = mnước 4 + 32 mnước = 36 g = mnước Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng I Thí nghiệm Bài tập 3: II Định luật bảo toàn khối lượng Cho m g khí hiđrô tác dụng vừa đủ với 80 g đồng (II) oxit nung nóng thu được 64 g kim loại * Nội dung định luật: . Nga, 17 11 -17 65) và La-voa-diê (ngời Pháp, 17 43 -17 94) đã tiến hành độc lập với những thí nghiệm đợc cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật bảo toàn khối lợng. I. Thí nghiệm Bài 15 . . B I. ThÝ nghiÖm Bµi 15 . §Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng 0 Dung dịch natri sunfat : Na 2 SO 4 SAU PHẢN ỨNG I. ThÝ nghiÖm Bµi 15 . §Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng I. Thí nghiệm Bài 15 . Định luật bảo. lîng III. VËn dông I. Thí nghiệm Bài 15 . Định luật bảo toàn khối lợng * Cách tiến hành: - Đĩa cân 1: Cho cốc thủy tinh đựng 2 ống nghiệm: ống nghiệm 1 chứa dd Bari clorua, ống nghiệm 2 chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 Dinh luat bao toan khoi luong.1, Bai 15 Dinh luat bao toan khoi luong.1, Bai 15 Dinh luat bao toan khoi luong.1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay