Bài tập nâng cao hóa học 9( có đáp án)

20 745 4
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 08:00

Câu hỏi trình bày , so sánh , giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng  Bài tập 1: Cho một luồng H 2 dư lần lượt qua các ống đốt nóng mắc nối tiếp , mỗi ống chứa một chất : CaO , CuO , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , Na 2 O .Sau đó lấy sản phẩm trong mỗi ống cho tác dụng với CO 2 , dd HCl , dd AgNO 3 . Viết các PTHH của các phản ứng . Baứi giaỷi CaO + H 2 CuO + H 2 Cu + H 2 O Al 2 O 3 + H 2 Fe 2 O 3 + 3H 2 2Fe + 3H 2 O Na 2 O + H 2 O 2NaOH Saỷn phaồm trong moói oỏng laứ CaO , Cu , Al 2 O 3 , Fe , NaOH . Cho taùc duïng vôùi CO 2  CaO + CO 2  CaCO 3  Cu + CO 2  Al 2 O 3 + CO 2  Fe + CO 2  2NaOH + CO 2  Na 2 CO 3 + H 2 O Cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl  CaO + 2HCl  CaCl 2 + H 2 O  Cu + HCl  Al 2 O 3 + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 O  Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 O  NaOH + HCl  NaCl + H 2 O Cho tác dụng với dung dòch AgNO 3  Cu + 2AgNO 3  Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag  Fe + 2AgNO 3  Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag  Nếu AgNO 3 có dư thì :  Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + Ag  Al 2 O 3 + AgNO 3  Còn CaO + H 2 O  Ca(OH) 2  Sau đó:Ca(OH) 2 +2AgNO 3  2AgOH +Ca(NO 3 ) 2  Và NaOH + AgNO 3  AgOH + NaNO 3  2AgOH  Ag 2 O + H 2 O Màu đen Câu hỏi trình bày , so sánh , giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng  Bài tập 2: Một dung dòch chứa a mol NaHCO 3 và b mol Na 2 CO 3 . Nếu thêm (a+b)mol CaCl 2 vào dung dòch  m 1 gam kết tủa . Nếu thêm (a+b)mol Ca(OH) 2 vào dung dòchm 2 gam kết tủa . So sánh m 1 và m 2 . Gỉai thích. Baứi giaỷi Theõm (a+b)mol CaCl 2 CaCl 2 + Na 2 CO 2 CaCO 3 + 2NaCl b b b CaCl 2 + NaHCO 3 khoõng phaỷn ửựng . m 1 = 100b Theõm (a+b)mol Ca(OH) 2 Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 CaCO 3 + 2NaOH b b b Ca(OH) 2 + NaHCO 3 CaCO 3 + NaOH + H 2 O a a a m 2 = 100a + 100b Theo phửụng trỡnh m 2 > m 1 Câu hỏi điều chế  Bài tập 1 : ( Sơ đồ phản ứng )  Tìm các chất ký hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hòan thành sơ đồ bằng phương trình phản ứng :  A B C Khí D + ddE + kết tủa F G M  A là hỗn hợp gồm Mg và Cu . → + 2 O  → +HCl  → +Na → + 0 t  → + 0 ,tD Bài giải  Mg , Cu MgO , CuO MgCl 2 , CuCl 2 Khí H 2 + ddNaCl + kết tủa Mg(OH) 2 , ,Cu(OH) 2 MgO,CuO MgO , Cu  Lưu ý : Na tác dụng với nước của dd để tạo NaOH và giải phóng H 2 . Sau đó NaOH tác dụng với muối tạo ra Mg(OH) 2 và Cu(OH) 2 . → + 2 O  → +HCl  → +Na → + 0 t  → + 0 2 t H Câu hỏi điều chế  Bài tập 2 : (Điều chế một chất từ các chất bằng nhiều cách )  Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất tác dụng với dung dòch HCl ta thu được 6 chất khí khác nhau . Viết các PTHH của các phản ứng . [...]... có khí CO2 thóat ra Viết PTHH Còn lại là BaCl2 Câu hỏi phân biệt và nhận biết  - Bài tập 2 : Có 4 ống nghiệm được đánh số thứ tự (1) , (2) , (3) , (4) , mỗi ống có chứa một trong 4 dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết rằng : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy có kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì có khí bay lên Hỏi dung dòch nào được chứa trong từng ống nghiệm ? (HS Gỉoi Tỉnh BĐ 01-02) Bài. . .Bài giải   Lưu ý khi giải : 6 chất khí đó có thể là các chất khí sau đây : Cl2 , H2 , C2H2 , O2 , SO2 , CO2 , H2S , NH3 … Nên 6 chất rắn là các chất có trong số các chất sau : MnO2 , kim lọai đứng trước H2 , CaC2 , KClO3 , Na2SO3 , FeS , Muối Amoni … Câu hỏi phân biệt và nhận biết    Bài tập 1 : Có 4 ống nghiệm , mỗi ống chứa một dd muối ( không... và (4) là HCl => (2) là KHCO3 Viết PTHH Câu hỏi tinh chế và tách hỗn hợp thành chất nguyên chất  Bài tập 1 : Nêu phương pháp hóa học để tách hỗn hợp chứa : O2 , HCl , CO2 ( Đề thi chuyên Lê Hồng Phong TPHCM 04-05 ) Bài giải  Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư , khí oxy không tham gia phản ứng thóat ra , thu lấy HCl và CO2 tham gia phản ứng hết tạo kết tủa trắng CaCO3 lắng xuống phía dưới và... sạch rồi cho tác dụng với dd HCl dư khí thóat ra là CO2 thu lấy Viết PTHH Cô cạn dd CaCl2 , Ca(OH)2 đến khan , sau đó cho tác dụng với H SO đậm đặc , đun nóng thu khí HCl Câu hỏi tinh chế và tách hỗn hợp thành chất nguyên chất  Bài tập 2 : Bằng phương pháp hóa học tách riêng từng kim lọai trong hỗn hợp gồm bột sắt và bạc ( Đề thi HS Gỉoi TP QN 04-05 ) Bài giải    Cho hỗn hợp tác dụng với dd... nghiệm đó Bài giải   a/ Theo tính tan của các muối thì 4 dd muối là : BaCl2 , Pb(NO3)2 , MgSO4 , K2CO3 Vì : - Gốc axit CO3 đều tạo kết tủa với Ba , Pb , Mg nên là dd K2CO3 - Pb đều tạo kết tủa với gốc Cl , SO4 nên là dd Pb(NO3)2 - Ba tạo kết tủa với gốc SO4 nên là dd BaCl2 Bài giải  b/ Dùng dd Na2S nhận ra Pb(NO3)2 do có kết tủa đen xuất hiện Viết PTHH Dùng dd NaOH nhận ra MgSO4 do có kết tủa... dd HCl dư Lọc riêng phần không tan là Ag , dd gồm : FeCl2 và HCl dư Viết PTHH Cho dd NaOH dư vào dd thu được có kết tủa xuất hiện , lọc thu kết tủa là Fe(OH)2 Viết PTHH Đem nung Fe(OH)2 ngòai không khí đến khối lượng không đổi thu được rắn là Fe2O3 Viết PTHH Cho luồng khí H2 dư qua ống sứ có chứa . K 2 CO 3 do có khí CO 2 thóat ra .Viết PTHH Còn lại là BaCl 2 . Câu hỏi phân biệt và nhận biết  Bài tập 2 : Có 4 ống nghiệm được đánh số thứ tự (1) , (2) , (3) , (4) , mỗi ống có chứa một. hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng  Bài tập 1: Cho một luồng H 2 dư lần lượt qua các ống đốt nóng mắc nối tiếp , mỗi ống chứa một chất : CaO , CuO , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 . hỗn hợp thành chất nguyên chất  Bài tập 1 : Nêu phương pháp hóa học để tách hỗn hợp chứa : O 2 , HCl , CO 2 . ( Đề thi chuyên Lê Hồng Phong TPHCM 04-05 ) Bài giải  Dẫn hỗn hợp qua bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nâng cao hóa học 9( có đáp án), Bài tập nâng cao hóa học 9( có đáp án), Bài tập nâng cao hóa học 9( có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay