Đức tính giản di của Bác Hồ

12 518 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 05:00

. đức tính giản dị của Bác Hồ. -Phần 2: Biểu hiện đức tính giản dị của Bác Hồ Bài: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Phạm Văn Đồng II. Tìm hiểu văn bản 1. Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác. Bài: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Phạm Văn Đồng I.Tìm hiểu chung 1.Đọc - Mạch lạc rõ ràng Biểu hiện được cảm xúc của tác giả. 2.Chú thích Bài: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Phạm Văn Đồng a.Tác. reo vui.” Bài: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Phạm Văn Đồng • Cách làm việc: - Việc gì làm được thì Bác tự làm không cần người giúp. Bài: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Phạm Văn Đồng *Trong quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đức tính giản di của Bác Hồ, Đức tính giản di của Bác Hồ, Đức tính giản di của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn