dia li 7-bai 53-thuc hanh

11 2,730 6
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 02:00

Trờng THCS Thị trấn GV: Trần thị việt hải. Bài 53: Thực hành đọc và phân tích lợc đồ, biểu đồ nhiệt độ và lợng ma của châu âu. địa lí lớp 7địa lí lớp 7 A.Bµi cò. ?Dùa vµo lîc ®å tù nhiªn Ch©u ¢u h·y nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña Ch©u ¢u? ? Dùa vµo lîc ®å khÝ hËu ch©u ©u,kÓ tªn c¸c kiÓu khÝ hËu vµ nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c kiÓu khÝ hËu ®ã. 1.NhËn biÕt §Æc ®iÓm khÝ hËu. +10 C 0 C -10 C -20 C 0 0 0 0 Thảo luận nhóm. Đặc điểm khí hậu Trạm A Trạm B Trạm C 1.Nhiệt độ -Tháng 1. -Tháng 7. -Biên độ nhiệt. -Nhận xét về nhiệt độ. 2.Lợng ma. -Các tháng m$a nhiều. -Các tháng m$a ít. -Nhận xét về l$ợng m$a. 3.Kiểu khí hậu. 4. Thảm thực vật tơng ớng. Biểu đồ nhiệt độ,l$ợng m$a và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của Châu Âu. 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma. Đặc điểm khí hậu Trạm A Trạm B Trạm C 1.Nhiệt độ -Tháng 1. -Tháng 7. -Biên độ nhiệt. -Nhận xét về nhiệt độ. 2.Lợng ma. -Các tháng m$a nhiều. -Các tháng m$a ít. -Nhận xét về l$ ợng m$a. 3.Kiểu khí hậu. 4. Thảm thực vật tơng ớng. -3độ C 20độ C 23độ C Mùa đông lạnh,mùa hạ nóng. -Tháng 5->8 -T9->T4. -L$ợng m$a ít, mùa Hạ m$a nhiều, mùa Đông m$a ít. -Ôn đới lục địa D(Rừng lá kim) 7độ C 20độ C 13độ C Mùa Đông ấm, mùa Hạ nóng. -T9->T1 -T2->T8 -L$ợng m$a TB, nhiều vào Thu- Đông. Địa Trung Hải F(Cây bụi lá cứng) 5 độ C 17độ C 12độ C -Mùa Đông không lạnh Mùa Hạ mát. -T8->T5 T6,7 L$ợng m$a lớn,m$a nhiều quanh năm. Ôn đới hải d$ơng. E(Cây lá rộng) ¤n ®íi lôc ®Þa §Þa Trung H¶i. ¤n ®íi h¶i d$¬ng. A B. 1.Miền ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu. a. Khí hậu ấm và m$a nhiều hơn so với những vùng cùng vĩ độ. 2.Phía Đông của châu Âu về mùa Đông có khí hậu. b.Mùa hạ nóng khô, mùa Đông ấm, có m$a. 3.Khí hậu Địa Trung Hải. c. Lạnh giá,tuyết rơi. 4.Khí hậu Ôn đới hải d$ ơng. d.Mùa Đông lạnh,tuyết rơi, mùa hạ nóng, có m$a. 5. Khí hậu ôn đới lục địa. e.Mùa hạ mát mẻ,mùa đông không lạnh lắm, m$a nhiều quanh năm. 6.Thảm thực vật của ôn đới lục địa là. g.Rừng lá rộng. 7.Thảm thực vật của ôn đới hải d$ơnglà. f Rừng lá kim. * Bài tập 1. Lựa chọn ý ở cột A và cột B sao cho phù hợp. 1-a 2-c 4-e 3-b 7-g 6-f 5-d *Bài tập 2. Nhận diện kiểu khí hậu qua các biểu đồ sau. Ôn đới hải d$ ơng. Địa Trung Hải. ôn đới lục địa Rừng lá rộng. Rừng lá Kim. Rừng cây lá cứng. *Xác định tên gọi của các thảm thực vật sau?
- Xem thêm -

Xem thêm: dia li 7-bai 53-thuc hanh, dia li 7-bai 53-thuc hanh, dia li 7-bai 53-thuc hanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay