Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2

8 347 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 20:10

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP (CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC)  VER. UPDATE 2HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP (CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC)  VER. UPDATE 2you do not understand any portion 1. VER. UPDATE 2H N G D N TRÌNH BÀY LU N V N T T NGHI P HO C ƯỚ Ẫ Ậ Ă Ố Ệ Ặ BÁO CÁO TH C T P (CHUYÊN MÔN H C) Ự Ậ ĐỀ Ọ 2. H N G D N H N G D N HÌNH TH C TRÌNH BÀY - BÁO CÁO TH C T P T TƯỚ Ẫ ƯỚ Ẫ Ứ Ự Ậ Ố NGHI P - LU N V N T T NGHI P - CHUYÊN T T NGHI P A. QUY NH CHUNG: - Ệ Ậ Ă Ố Ệ ĐỀ Ố Ệ ĐỊ T ng s trang: ( ch tính t ch n g 1 n ch ng 5) o S trang c a Lu n v n T t Nghi p ổ ố ỉ ừ ươ đế ươ ố ủ ậ ă ố ệ (N u có): 45-60 trang o S trang c a Báo cáo Th c T p T t Nghi p: 35-50 trang o S trang ế ố ủ ự ậ ố ệ ố c a Chuyên TN: 30- 45 trang - Lu n v n là tên g i c a khóa lu n t t nghi p c a sinh viênủ đề ậ ă ọ ủ ậ ố ệ ủ các ngành kh i Kinh T , h i các i u ki n theo qui nh, c vi t trên c s phát tri n ố ế ộ đủ đề ệ đị đượ ế ơ ở ể t Báo cáo T t Nghi p và c b o v tr c h i ng ch m lu n v n T t Nghi p. - Báo cáoừ ố ệ đượ ả ệ ướ ộ đồ ấ ậ ă ố ệ th c t p TN (Báo cáo TN) là tên g i báo cáo t ng h p c a SV nghiên c u v m t v n c ự ậ ọ ổ ợ ủ ứ ề ộ ấ đề ụ th phát sinh t i n v th c t p và c n p v GVHD sau khi hoàn thành th c t p TN t i ể ạ đơ ị ự ậ đượ ộ ề ự ậ ạ Doanh Nghi p. B. H N G D N CHUNG V HÌNH TH C TRÌNH BÀY. Cách s p t k t ệ ƯỚ Ẫ Ề Ứ ắ đặ ế c u các trang trong báo cáo theo trình t sau: th ng nh t cách trình bày lu n v n t t ấ ự Để ố ấ ậ ă ố nghi p, nhà tr n g h n g d n m t s v n khi vi t và trình bày nh sau: 1. Trang bìa ệ ườ ướ ẫ ộ ố ấ đề ế ư chính (xem m u kèm theo) hình th c: - Ngành KTKT: xanh nh t - Ngành Qu n Tr Kinh ẫ ứ ạ ả ị Doanh: vàng nh t - Ngành Tài Chính Ngân Hàng: h ng nh t Bìa c ng, simili xanh in ch ạ ồ ạ ứ ữ nh vàng ( i v i lu n v n t t nghi p), bìa gi y c ng kh gi y A4 màu xanh ho c vàng nh t ũ đố ớ ậ ă ố ệ ấ ứ ổ ấ ặ ạ ( i v i báo cáo th c t p) 2. Trang bìa trong còn l i là bìa lót ho c bìa ph (trình bày gi ng đố ớ ự ậ ạ ặ ụ ố trang bìa chính, ánh s trang d ng i,ii,iii,iv,v,vi,vii….) 3. Trang L i cam oan: xem m u kèm đ ố ạ ờ đ ẫ theo 4. Trang L i c m n: ( ánh s trang ti p thep trang bìa trong, xem m u kèm theo)ờ ả ơ đ ố ế ẫ 3. L i c m n c n chân thành, không khuôn sáo, ch nên giành cho nh ng ng i th c ờ ả ơ ầ ỉ ữ ườ ự s giúp vi c hoàn thành báo cáo Th c t p TN, do ó không nên li t kê ra quá nhi u ự đỡ ệ ự ậ đ ệ ề ng i , làm m t ý ngha c a L i c m n. 5. Trang Nh n xét c a c quan th c t p (n u có): ườ ấ ĩ ủ ờ ả ơ ậ ủ ơ ự ậ ế ánh s trang ti p theo ph n l i c m n, xem m u kèm theo. 6. Trang nh n xét c a gi ng đ ố ế ầ ờ ả ơ ẫ ậ ủ ả viên h n g d n ( ánh s trang ti p theo c a ph n nh n xét c a c quan th c t p, xem m u ướ ẫ đ ố ế ủ ầ ậ ủ ơ ự ậ ẫ kèm theo) Gi ng viên h n g d n nh n xét các v n : - S chuyên c n trong quá trình ả ướ ẫ ậ ấ đề ự ầ Th c t p TN - K t c u, ph ng pháp trình bày - C s lý lu n - Tính th c ti n và kh n ng ự ậ ế ấ ươ ơ ở ậ ự ễ ả ă ng d ng c a tài - Các h ng nghiên c u c a tài có th ti p t c phát tri n cao h n. - ứ ụ ủ đề ướ ứ ủ đề ể ế ụ ể ơ K t qu : t (ho c không t ) m c Gi i – Khá – Trung bình… ( Không cho i m vào trangế ả Đạ ặ đạ ở ứ ở để nh n xét này). 7. Trang Nh n xét c a ng i ph n bi n ( ánh s trang ti p theo trang nh n ậ ậ ủ ườ ả ệ đ ố ế ậ xét c a gi ng viên h ng d n, xem m u kèm theo) - C n th hi n rõ quan i m c a ng i ủ ả ướ ẫ ẫ ầ ể ệ để ủ ườ ph n bi n - Không cho i m vào trang nh n xét này. 8. Trang M c l c (ti p theo nh n xét ả ệ để ậ ụ ụ ế ậ ng i ph n bi n, xem m u kèm theo) : Kho ng 2 trang A4. L u ý: SV nên dùng ch c n ng ườ ả ệ ẫ ả ư ứ ă Insert + Index and Tables + Table of Contents c a ph n m m MS-Word t o b ng m c l củ ầ ề để ạ ả ụ ụ này. 9. Trang Danh m c các b ng bi u, s , hình, ( ánh s trang ti p theo m c l c, xem ụ ả ể ơđồ đ ố ế ụ ụ m u kèm theo): xem h n g d n n m m c C 10. Trang Danh m c các t vi t t t (n u c n):ẫ ướ ẫ ằ ở ụ ụ ừ ế ắ ế ầ C m t vi t t t là các ch cái và các ký hi u hay ch c vi t li n nhau, thay cho m t ụ ừ ế ắ ữ ệ ữđượ ế ề để ộ c m t có ý ngha th n g c l p nhi u l n trong v n b n ho c c m i ng i m c ụ ừ ĩ ườ đượ ặ ề ầ ă ả ặ đượ ọ ườ ặ nhiên ch p nh n. 11. Trang m u : b t u ánh s trang là 1 - Vi t ng n g n. - Nói rõ lý ấ ậ ởđầ ắ đầ đ ố ế ắ ọ do ch n tài, m c ích nghiên c u, i t n g nghiên c u, ph m vi và ph n g pháp ọ đề ụ đ ứ đố ượ ứ ạ ươ nghiên c u, k t c u c a tài, ứ ế ấ ủ đề 4. Vi t theo ch n g, m c, các ti u m c, (không vi t theo ph n r i m i n ch ng, ế ươ ụ ể ụ ế ầ ồ ớ đế ươ m c, ti u m c,…) Cách ánh ch n g m c: ánh theo s R p (1,2,3…) (không c dùngụ ể ụ đ ươ ụ đ ốẢ ậ đượ cách ánh s La mã I, II, III,…) và nhi u c p (t i a 4 c p), ví d nh sau:đ ố ề ấ ố đ ấ ụ ư ϖ S th t trang: ố ứ ự ánh máy chính gi a (ho c l ph i) và phía d i m i trang; c tính là 1 khi b t u đ ở ữ ặ ở ề ả ướ ỗ đượ ắ đầ L i m u , còn các ph n tr c ó và sau ó ánh s th t trang theo i, ii, iii… ờ ởđầ ầ ướ đ đ đ ố ứ ự ϖ óng Đ cu n: b ng inh b m, b c gáy, không c óng b ng lò xo – c l . Gi y kh A4 ( nh ố ằ đ ấ ọ đượ đ ằ đụ ỗ ấ ổ đị l n g 70, in m t m t). Font ch : Times New Roman, size: 13, line spacing: 1.3 lines (tr cácượ ộ ặ ữ ừ tiêu ). nh l trang gi y: Top : 2,0 cm Bottom : 2,0 cm Left : 3,0 cm Right : 2,0 cm đề Đị ề ấ Header : 1,0 cm Footer : 1,0 cm Gutter : 1,5 cm ϖ12. N i dung chính c a tài: theo k t c uộ ủ đề ế ấ 5 ch n g (trình i h c) ho c 3 ch ng ( trình Cao ng). - Lu n v n vi t trên kh ươ độ Đạ ọ ặ ươ độ đẳ ậ ă ế ổ gi y A4, t i a 50 trang và t i thi u là 45 trang. - Vi t theo ch ng, m c, các ti u m c. ấ ố đ ố ể ế ươ ụ ể ụ (không vi t theo ph n r i m i n ch ng, m c, ti u m c,…) 13. Ph l c: (n u có) SV c n ế ầ ồ ớ đế ươ ụ ể ụ ụ ụ ế ầ ánh s và t tên m i ph l c. Nên a vào sau trang cu i cùng c a ch n g cu i cùng c ađ ố đặ ỗ ụ ụ đư ố ủ ươ ố ủ lu n v n (xem m u kèm theo) 14. Tài li u tham kh o: b t bu c ph i ghi, a vào sau ph ậ ă ẫ ệ ả ắ ộ ả đư ụ l c, x p theo th t ABC theo tên tác gi . C. H N G D N CHI TI T V HÌNH TH C ụ ế ứ ự ả ƯỚ Ẫ Ế Ề Ứ TRÌNH BÀY 5. Cách ghi Danh m c B ng bi u, S , th: DANH M C CÁC B NG, S , ụ ả ể ơđồ Đồ ị Ụ Ả ƠĐỒ HÌNH B NG 1.1 – Tên b ng ( t u Ả ả đặ ở đầ b ng) ả Ngu n: S 1.1 – Tên s ( t cu i s ồ ƠĐỒ ơđồ đặ ở ố ơ ) đồ Ngu n: TH 3.1 – Tên th ( t cu i th)ồ ĐỒ Ị đồ ị đặ ở ố đồ ị Ghi chú: - Ch s th nh t: ch tên ch n g - Ch s th hai: ch th t b ng bi u, s , ữ ố ứ ấ ỉ ươ ữ ố ứ ỉ ứ ự ả ể ơđồ hình,…trong m i ch ngỗ ươ ϖCH N G 1: TIÊU C P 1 SIZE 16 1.1 TIÊU C P 2 SIZE ƯƠ ĐỀ Ấ ĐỀ Ấ 14 (IN M – CH IN) 1.1.1 Tiêu c p 3 size 14 (in m – ch th n g) 1.1.1.1 Tiêu ĐẬ Ữ đề ấ đậ ữ ườ đề c p 4 size 13 (in m – nghiêng) Ghi chú: - Khi ánh s các tiêu , l u ý không th t vào ấ đậ đ ố đề ư ụ u dòng. (Ví d nh cách ánh s trên) - Ch s th nh t, ch th t ch ng - Ch s đầ ụ ư đ ốở ữ ố ứ ấ ỉ ứ ự ươ ữ ố th hai, ch th t m c trong ch n g - Ch s th ba, ch th t các ti u m c - Ch s th ứ ỉ ứ ự ụ ươ ữ ố ứ ỉ ứ ự ể ụ ữ ố ứ t , ch th t các n i dung trong ti u m c. ư ỉ ứ ự ộ ể ụ 6. Các ph l c: là các n i dung c ghi ho c ính kèm theo các n i dung có liên ụ ụ ộ đượ ặ đ ộ quan n BCTN/LVTN/C TN nh ng không ti n trong thân bài do quá dài; n u có nhi uđế Đ ư ệ để ở ế ề h n 2 ph l c thì các ph l c ph i ơ ụ ụ ụ ụ ả đượϖ Không l m d ng t vi t t t, n u ph i vi t t t ph i ạ ụ ừ ế ắ ế ả ế ắ ả m ngo c và óng ngo c (…) gi i thích ngay t các ch vi t t t u tiên, sau ó li t kê ở ặ đ ặ để ả ừ ữ ế ắ đầ đ ệ thành trang, a vào sau các danh m c các b ng, bi u, hình,… đư ụ ả ể ϖ Các chú thích ph i ánh ả đ s và vi t ghi chú cu i m i trang. ố ế ở ố ỗ ϖ Ch in màu en; hình v , th, logo c a tr n g ữ đ ẽ đồ ị ủ ườ HCN…có th in màu. Đ ể ϖ Không c trích các câu t c ng , thành ng , s d ng các hoa đượ ụ ữ ữ ử ụ v n, hình v trang trí ho c làm d n u m i trang, m i ch ng, m c,… ă ẽđể ặ đề ẫ đầ ỗ ỗ ươ ụ ϖ- cu i m i Ở ố ỗ b ng bi u, s , hình,…trong m i ch ng ph i có ghi chú, gi i thích, nêu rõ ngu n trích ả ể ơđồ ỗ ươ ả ả ồ ho c sao ch p,… c phân bi t ho c b ng s (Ph l c 1, Ph l c 2,…) ho c b ng ch cái ặ ụ ệ ặ ằ ố ụ ụ ụ ụ ặ ằ ữ (ph l c A, Ph l c B,…) và có tên. Ví d : PH L C 1: Chi n l c phát tri n c a doanh ụ ụ ụ ụ ụ Ụ Ụ ế ượ ể ủ nghi p PH L C 2: … - Cách ghi Tài li u tham kh o: ch li t kê các tài li u ã c ng i ệ Ụ Ụ ệ ả ỉ ệ ệ đ đượ ườ vi t th c s tham kh o th c hi n BCTN/LVTN/C TN và c ghi theo th t ABC v i ế ự ự ả để ự ệ Đ đượ ứ ự ớ chu n là tên tác gi . C th nh sau: N u là sách: H tên tác gi , tên sách (ch nghiêng), ẩ ả ụ ể ư ế ọ ả ữ Nhà xu t b n, n i xu t b n. Ví d : PGS.TS. Nguy n Minh Tu n, Marketing c n b n, Nhà ấ ả ơ ấ ả ụ ễ ấ ă ả xu t b n Lao n g – Xã h i, Tp.HCM, 2009. N u là bài báo trong t p chí ho c t p san: H ấ ả Độ ộ ế ạ ặ ậ ọ tên tác gi , tên bài báo (trong ngo c kép), tên t p chí (in nghiêng), s t p chí, k và n m ả ặ ạ ố ạ ỳ ă xu t b n. Ví d : TS. Ph m Xuân Lan, “Các nh n t nh h n g n s hài lòng khách hàng ấ ả ụ ạ ậ ố ả ưở đế ự i v i s n ph m n c ch m t i TP.HCM”, t p chí H Công nghi p Tp.HCM, s 2 k tháng đố ớ ả ẩ ướ ấ ạ ạ Đ ệ ố ỳ 03-2011). N u là tài li u t internet: H tên tác gi , tên tài li u (trong ngo c kép), tên c ế ệ ừ ọ ả ệ ặ ơ quan (n u có), ngày tháng n m phát sinh d li u, < n g d n tài li u> Ví d : Tr n S ế ă ữ ệ đườ ẫ ệ ụ ầ ĩ Ch n g, “L i th c nh tranh ch có nh mô tr ng kinh doanh t t, ngày 09/08/2007, ươ ợ ế ạ ỉ ờ ườ ố http://www.saga.vn/Nghiencuutinhhuong/3440.saga 7. (M u trang bìa làm theo cá nhân) (M u bìa chính) B CÔNG TH NG (Bold, size ẫ ẫ Ộ ƯƠ 14) TR NG I H C CÔNG NGHI P TP. HCM (Bold, size 16) LU N V N T T NGHI P ƯỜ ĐẠ Ọ Ệ Ậ Ă Ố Ệ (BÁO CÁO TH C T P) (Bold, size 16) Ự Ậ TÊN (Bold, size 18-30, tùy theo s ch ,… ố ữ c a tên tài và ch t i a 4 hàng) CHUYÊN NGÀNH : TÊN CHUYÊN NGÀNH – MÃ CN* ủ đề ỉ ố đ (xem MÃ CN trang sau) VD: QU N TR KINH DOANH – 211207 QU N TR KINH DOANHở Ả Ị Ả Ị – 111207 ( i v i cao ng QTKD) QU N TR MARKETING – 111807 ( i v i cao ng Đố ớ đẳ Ả Ị Đố ớ đẳ QTMAR) TP. H Chí Minh, tháng … n m … (Bold, size 14) GVHD : GS-TS NGUY N V N Aồ ă Ễ Ă (Bold, IN HOA, size 14) SVTH : HU NH H I PH NG (Bold, IN HOA, size 14) MSSV : Ỳ Ả Ụ ………………… (Bold, IN HOA, size 14) L P : ………………… (Bold, IN HOA, size 14) Ớ KHÓA : ………………… (Bold, IN HOA, size 14) 8. (M u trang bìa làm theo nhóm) (M u bìa chính) B CÔNG TH NG (Bold, size 14)ẫ ẫ Ộ ƯƠ TR NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM (Bold, size 16) LU N V N T T NGHI P ƯỜ ĐẠ Ọ Ệ Ậ Ă Ố Ệ (BÁO CÁO TH C T P) (Bold, size 16) Ự Ậ TÊN (Bold, size 18-30, tùy theo s ố ch ,… c a tên tài và ch t i a 4 hàng) CHUYÊN NGÀNH: TÊN CHUYÊN NGÀNH – MÃ ữ ủ đề ỉ ố đ CN* (xem MÃ CN trang sau) QU N TR KINH DOANH – 211207 ( i v i i h c), QU N ở Ả Ị Đố ớ đạ ọ Ả TR KINH DOANH – 111207 ( i v i cao ng QTKD) QU N TR MARKETING – 111807 Ị Đố ớ đẳ Ả Ị ( i v i cao ng QT MAR) GVHD : G.S-TS Nguy n V n A (Ví d ) Nhóm SVTH : (Bold, IN Đố ớ đẳ ễ ă ụ HOA, size 14) MSSV H TÊN L P 11xxxxxx Nguy n Th A DHQT7A 11xxxxxx Lê Th B Ọ Ớ ễ ị ị DHMK7A 11xxxxxx Ph n V n C DHTN7A TP. H Chí Minh, tháng … n m … (Bold, size 14)ạ ă ồ ă 9. (*) CÁCH GHI TÊN & MÃ S CHUYÊN NGÀNH B C H MÃ S NGÀNH QU N Ố Ậ Ệ Ố Ả TR KINH DOANH I H C Chính quy 211207 Liên thông 1,5 n m (C - H) 221207 Liên Ị ĐẠ Ọ ă Đ Đ thông 3,0 n m 241207 T i ch c 231207 CAO NG Chính quy 111207 Liên thông 1,5 n m ă ạ ứ ĐẲ ă (TC-C ) 121207 CAO NG NGH Chính quy 141207 Liên thông 1,5 n m (TC-C ) 151207Đ ĐẲ Ề ă Đ Ngành K toán - Ki m toán và Tài chính ngân hàng liên h GVHDế ể ệ 10. (m u bìa lót, gi ng nh bìa chính) B CÔNG TH NG (Bold, size 14) TR NG ẫ ố ư Ộ ƯƠ ƯỜ I H C CÔNG NGHI P TP.HCM (Bold, size 16) LU N V N T T NGHI P (BÁO CÁO ĐẠ Ọ Ệ Ậ Ă Ố Ệ TH C T P) (Bold, size Ự Ậ 16) (Bold, size 18-30, tùy theo s ch ,… c a tên tài và ch t i a 4 hàng) CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH –ố ữ ủ đề ỉ ố đ Ả Ị 211207 ( i v i h i h c) QU N TR KINH DOANH – 111207 ( i v i cao ng QTKD) Đố ớ ệ đạ ọ Ả Ị Đố ớ đẳ QU N TR MARKETING – 111807 ( i v i cao ng QT MAR) TP. H Chí Minh, tháng … Ả Ị Đố ớ đẳ ồ n m … (Bold, size 14) GVHD : GS-TS NGUY N V N A (Bold, IN HOA, size 14) SVTH : ă Ễ Ă HU NH H I PH NG (Bold, IN HOA, size 14) MSSV : ………………… (Bold, IN HOA, size Ỳ Ả Ụ 14) L P : ………………… (Bold, IN HOA, size 14) KHÓA : ………………… (Bold, IN HOA, Ớ size 14) (tùy cách trình bày theo m u cá nhân hay nhóm) Trang iẫ 11. (M u trang L i cam oan) L I CAM OAN (Bold, IN M, size 13) Tôi xin cam ẫ ờ đ Ờ Đ ĐẬ oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u, k t qu n u trong bài báo cáo đ đ ứ ủ ố ệ ế ả ế t t nghi p (lu n v n t t nghi p)** này là tôi t thu th p, trích d n. Tuy t i không sao chép ố ệ ậ ă ố ệ ự ậ ẫ ệ đố t b t k m t tài li u nào. (size 13) Tác gi báo cáo t t nghi p (lu n v n t t nghi p) ừ ấ ỳ ộ ệ ả ố ệ ậ ă ố ệ ……………., ngày……tháng…….n m 20…. **Ch n 1 trong 3 tên báo cáo tùy theo hình th că ọ ứ c phân công th c hi n. Trang iiđượ ự ệ 12. Trang iii (M u) L I C M N (Bold, size 16, x p sau l i cam oan ho c sau trang lótẫ Ờ Ả Ơ ế ờ đ ặ n u không có trang l i cam oan) size ế ờ đ 14 Trang iii 13. Trang iv (M u) NH N XÉT C A C QUAN TH C T P (n u có) Bold, size 14, x p ẫ Ậ Ủ Ơ Ự Ậ ế ế sau trang L i c m n H tên sinh th c t p: L p: Cán b h ng d n th c ờ ả ơ ọ ự ậ ớ ộ ướ ẫ ự t p : B ậ ộ ph n: ậ Sau th i gian sinh viên…………th c t p t i n v chúng tôi có nh ng nh n xét nh sau: 1. ờ ự ậ ạ đơ ị ữ ậ ư V ý th c ch p hành n i quy, quy nh c a c quan: (3 ề ứ ấ ộ đị ủ ơ i m) đ ể 2. V o c tác phong: (1 ề đạ đứ i m) đ ể 3. V n ng l c chuyên môn: (6 ề ă ự i m) đ ể ………………, ngày… tháng……n m 20… Xác nh n c a c quan th c t p Cán ă ậ ủ ơ ự ậ b h ng d n (Ký & ghi rõ h tên) L u ý: ph i có ch ký và óng d u xác nh n c a c quanộ ướ ẫ ọ ư ả ữ đ ấ ậ ủ ơ th c t p Trang ivự ậ 14. Trang iv (M u) NH N XÉT C A GI NG VIÊN H NG D N (Bold, size 14, x p sau ẫ Ậ Ủ Ả ƯỚ Ẫ ế trang nh n xét c a c quan th c ậ ủ ơ ự t p) ậ …………… ……, ngày… tháng… …n m 20… Gi ng ă ả viên h ng d n (Ký & ghi rõ h tên) Trang vướ ẫ ọ 15. (M u ) NH N XÉT C A GI NG VIÊN PH N BI N (Bold, size 14, x p sau trang ẫ Ậ Ủ Ả Ả Ệ ế Nh n xét c a gi ng viên h ng ậ ủ ả ướ d n) ẫ …………… ……, ngày… tháng… …n m 20… ă Gi ng viên h ng d n (Ký & ghi rõ h tê Trang viả ướ ẫ ọ 16. Trang vii (M u) DANH M C CÁC B NG BI U, S , TH (XEM HD PH N C) ẫ Ụ Ả Ể Ơ ĐỒ ĐỒ Ị Ầ (In m, IN HOA, size 14) BÁNG 1.1 (size 13, 14) B NG đậ Ả 1.2 …… …… S 1.1 Ơ ĐỒ …… …… …… HÌNH 1.1 …… …… Ghi chú: - X p sau trang M c l c Các ế ụ ụ b ng bi u ph i có ghi: - Th t b ng, bao g m 2 ch sô. Ch s u là ch th t ch ng, ả ể ả ứ ự ả ồ ữ ữ ố đầ ỉ ứ ự ươ ch s th hai là s th t c a b ng, bi u hay s trong ch ng ó. - Tên b ng - cu i ữ ố ứ ố ứ ự ủ ả ể ơ đồ ươ đ ả Ở ố m i b ng bi u, s , hình,…trong m i ch ng ph i có ghi chú, gi i thích, nêu rõ ngu n ỗ ả ể ơ đồ ỗ ươ ả ả ồ trích ho c sao ch p,… Ví d : S 4.3: S th hi n qui trình bán hàng. Ngu n: phòng ặ ụ ụ ơ đồ ơ đồ ể ệ ồ kinh doanh công ty ABC Trang vii 17. Trang viii (M u) KÝ HI U CÁC C M T VI T T T ( N U C Ó ) (size 14) ( c ẫ Ệ Ụ Ừ Ế Ắ Ế Đượ x p sau trang Danh m c Các b ng, s , hình) SXKD : (size 13, 14) S n xu t kinh doanh ế ụ ả ơ đồ ả ấ CTM : Ch t o máy QTKD : ……………… Qu n tr kinh doanh ế ạ ả ị ……………………………………………………………………………………. Ghi chú: C m t ụ ừ vi t vi t t t là các ch cái và các ký hi u thay ch c vi t li n nhau, thay cho m t c m ế ế ắ ữ ệ ữ đượ ế ề để ộ ụ t có ngh a th ng c l p nhi u l n trong v n b n ho c c m i ng i m c nhiên ch pừ ĩ ườ đượ ặ ề ầ ă ả ặ đượ ọ ườ ặ ấ nh n. Trang viiiậ 18. Trang viii (M u) M C L C ( Bold, size 16) L i m u: (size 14) Trang CH NG ẫ Ụ Ụ ờ ở đầ ƯƠ 1 1.1 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 7 1.2.1 1.2.2… 1.3 ………………………………….…………. 22 CHU NG 2 30 2.1……………………………………….… Ơ 2.1.1………………………………….…… 2.1.2…………………………………….… 2.2………………………………….……… ………………………………….…………. CH NG ƯƠ 3 50 3.1…………………………….……………. 3.1.1………………………….…………… 3.1.2………………………….…………… 3.2 ……………………… ………… K T LU N 120 PH L C DANH M C TÀI LI U THAM Ế Ậ Ụ Ụ Ụ Ệ KH O Ghi chú: - In m và IN HOA tên ch ng, tiêu c a các ch ng, m c l n. - Ch sẢ đậ ươ đề ủ ươ ụ ớ ữ ố th nh t ch th t ch ng.ứ ấ ỉ ứ ự ươ 19. Trang viii - Ch s th 2 ch th t m c trong ch ng. - Ch s th 3,…, ch th t ữ ố ứ ỉ ứ ự ụ ươ ữ ố ứ ỉ ứ ự các ti u m c. - Ch s th 4, , ch th t các n i dung trong ti u m c. L u ý : không dùng ể ụ ữ ố ứ ỉ ứ ự ộ ể ụ ư quá 4 ch s trong lu n v n.ữ ố ậ ă 20. GVHD: TS. Nguy n V n A SVTT: Hu nh H i Ph ng – TCKT36A Ch ng 1: Gi i ễ ă ỳ ả ụ ươ ớ thi u t ng quan 1 L I M U (size ch 16-18) (SIZE 13, 14) (Sinh viên ph i vi t theo các ệ ổ Ờ Ở ĐẦ ữ ả ế n i dung sau) 1. Tính c p thi t (lý do ch n tài) 2. M c tiêu nghiên c u 3. i t ng ộ ấ ế ọ đề ụ ứ Đố ượ nghiên c u 4. Ph m vi nghiên c u 5. Ph ng pháp nghiên c u 6. B c c (k t c u) tài ứ ạ ứ ươ ứ ố ụ ế ấ đề L u ý : ánh s trang b t u t l i m u là 1ư Đ ố ắ đầ ừ ờ ở đầ 21. GVHD: TS. Nguy n V n A SVTT: Hu nh H i Ph ng – TCKT36A Ch ng 1: Gi i ễ ă ỳ ả ụ ươ ớ thi u t ng quan 2 (M u) Trình bày m i trang c a lu n v n IN HOA, m tiêu các ch ng,ệ ổ ẫ ỗ ủ ậ ă đậ đề ươ các m c N i dung t ng trang s d ng font ch Times New Roman, size ụ ộ ừ ử ụ ữ 13 CH NG 1 GI I THI U T NG QUAN V CÔNG TY ABC 1.1 Thành l p: 1.1.1 ƯƠ Ớ Ệ Ổ Ề ậ Tên Công Ty : - Tên ti ng Vi t : Công ty TNHH … : Coâng ty TNHH … - Tên ti ng Anh - ế ệ ế Công ty có : : * Tr s chính : T i s i n tho i : Fax : Web Site : E - mail : * Chi nhánh : ụ ở ạ ố Đ ệ ạ 1.1.2 V n i u l : 18.000.000.000 ng 1.1.3 Quy t nh thành l p: Công ty TNHH … c ố đ ề ệ đồ ế đị ậ đượ thành l p theo gi y phép s do S K Ho ch và u t t nh/thành ph … c p … tháng … ậ ấ ố ở ế ạ đầ ư ỉ ố ấ n m … 1.1.4 Ngành ngh kinh doanh: - Cung c p, tích h p h th ng và cho thuê nhi u lo i ă ề ấ ợ ệ ố ề ạ s n ph m thi t b công ngh thông tin, m ng di n r ng, internet, m ng c c b , i n t ngu nả ẩ ế ị ệ ạ ệ ộ ạ ụ ộ đ ệ ử ồ c ch ng.đặ ủ 22. GVHD: TS. Nguy n V n A SVTT: Hu nh H i Ph ng – TCKT36A Ch ng 1: Gi i ễ ă ỳ ả ụ ươ ớ thi u t ng quan 3 1.2. S C C U T CH C B MÁY C A CÔNG TY (V S )ệ ổ Ơ ĐỒ Ơ Ấ Ổ Ứ Ộ Ủ Ẽ Ơ ĐỒ 23. GVHD: TS. Nguy n V n A SVTT: Hu nh H i Ph ng – TCKT36A Ch ng 2: Th c ễ ă ỳ ả ụ ươ ự ti n công vi c k toán t i công ty … 30 CH NG 2 TH C T P (PH I PHÙ H P V I ễ ệ ế ạ ƯƠ Ự Ậ Ả Ợ Ớ ĐỀ TÀI MÌNH TH C T P) (VÍ D ) CÔNG TÁC K TOÁN T I CÔNG TY … CHÚ Ý: PH I Ự Ậ Ụ Ế Ạ Ả NGHIÊN C U C S LÝ THUY T T NG NG V I TÀI C A MÌNH, D A VÀO Ó Ứ Ơ Ở Ế ƯƠ Ứ Ớ ĐỀ Ủ Ự Đ THU TH P, PHÂN TÍCH S LI U TH C T C A CÔNG TY.Ậ Ố Ệ Ự Ế Ủ 24. Ch ng 3: M t s nh n xét và ki n ngh … 50 CH NG 3 M T S NH N XÉT VÀươ ộ ố ậ ế ị ƯƠ Ộ Ố Ậ KI N NGH 3.1 Nh n xét – ki n ngh v k toán ti n 3.2 Nh n xét – ki n ngh v k toán Ế Ị ậ ế ị ề ế ề ậ ế ị ề ế TSC 3.3 Nh n xét – ki n ngh v k toán giá thành 3…. Nh n xét – ki n ngh khácĐ ậ ế ị ề ế ậ ế ị 25. Trên c s lý thuy t ã h c t nhà tr ng và th c ti n i th c t p t i các xí nghi p ơ ở ế đ ọ ừ ườ ự ễ đ ự ậ ạ ệ sinh viên so sánh gi a lý thuy t và th c t , t ó a ra nh n xét, k n a ra nh ng ki nữ ế ự ế ừ đ đư ậ ế đế đư ữ ế ngh chi ti t cho t ng n i dung c th (n u có). K T LU Nị ế ừ ộ ụ ể ế Ế Ậ 26. (M u) PH L C (Trang Ph l c kèm theo)ẫ Ụ Ụ ụ ụ 27. (M u) DANH M C TÀI LI U THAM KH O Theo APA C ng nh tài li u trích d n, ẫ Ụ Ệ Ả ũ ư ệ ẫ danh m c tài li u tham kh o (reference) ph i c ghi l i cu i bài vi t. ây là nh ng tài ụ ệ ả ả đượ ạ ở ố ế Đ ữ li u mà tác gi m n ý làm ti n cho sáng tác c a mình. Có các lo i tài li u tham kh o ệ ả ượ để ề đề ủ ạ ệ ả khác nhau, ch ng h n sách, m t bài vi t trong m t t p sách g m nhi u tác gi , t p chí, tài ẳ ạ ộ ế ộ ậ ồ ề ả ạ li u t internet … ng v i m i tài li u này u có cách ghi khác nhau. Trong ph n này chúng ệ ừ ứ ớ ỗ ệ đề ầ tôi s trình bày m t s cách ghi tài li u tham kh o c b n. 1. T p th tác gi , An c v i l c ẽ ộ ố ệ ả ơ ả ậ ể ả ư ớ ạ nghi p, Nhà xu t b n V n hóa Thông tin, Hà N i, 2004. 2. Tài li u h c t p, Chi ti t máy, i ệ ấ ả ă ộ ệ ọ ậ ế Đạ h c Công nghi p Tp.HCM, l u hành n i b , 2006. 3. TS. Nguy n Minh Tu n, Marketing c n ọ ệ ư ộ ộ ễ ấ ă b n, i h c công nghi p TPHCM, l u hành n i b , 2008. 4. Các trang web tham kh o. vv ả Đạ ọ ệ ư ộ ộ ả Ghi chú: - Danh m c tài li u tham kh o ph i x p theo abc tác gi , tên tài li u (in nghiêng), ụ ệ ả ả ế ả ệ n i và n m phát hành. - Danh m c tài li u tham kh o x p cu i cùng, sau các trang ph l c. •ơ ă ụ ệ ả ế ố ụ ụ Tài li u là báo chí Doe, J. Q. (1999, 12 August). “Tên bài báo”. Tên t p chí, 212, 23. Nguy n ệ ạ ễ H u Lam. (2004). “ i m xu t phát c a i m i giáo d c i h c”. Tu i tr Ch Nh t, 31-ữ Đ ể ấ ủ đổ ớ ụ đạ ọ ổ ẻ ủ ậ 2004, 6. • Tài li u là t p chí khoa h c chuyên ngành Doe, J. R. (1987). “Tên bài nghiên c u”.ệ ạ ọ ứ Tên t p chí khoa h c, 35, 112-128. Bùi T t Th ng. (2004). “Toàn c u hoá và c may rút c a ạ ọ ấ ắ ầ ơ ủ công nghi p hoá rút ng n Vi t Nam” . Nghiên c u Kinh t , 314, 40-51.ệ ắ ệ ứ ế 28. • Tài li u là sách: Lastname, F. (1998). Tên sách. N i xu t b n (City): Nhà Xu t b n. ệ ơ ấ ả ấ ả World Bank. (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public, New York: Oxford University Press. • Tài li u l y t Internet. Maner, M. (1999, 14 April). T a tài li u ệ ấ ừ ự đề ệ tham kh o l y t Internet. c l y v t : http://www.dianahacker.com/resdoc/ David ả ấ ừ Đượ ấ ề ừ Dapice, t.g.k. (2004). L ch s hay chính sách: t i sao các t nh phía B c không t ng tr ng ị ử ạ ỉ ắ ă ưở nhanh h n. c l y v t : http://www.fetp.edu.vn/Research_casestudy/display.cfm?fid=84ơ Đượ ấ ề ừ Nh v y có m t tr t t nh sau: Tên tác gi , th i gian xu t b n, t a c a tài li u (tên bài ư ậ ộ ậ ự ư ả ờ ấ ả ự đề ủ ệ nghiên c u ho c sách), s c a t p chí, nhà xu t b n (n u la sách), s trang. L u ý r ng, ứ ặ ố ủ ạ ấ ả ế ố ư ằ theo phong cách c a APA thì h (last name) c a tác gi c vi t tr c và tên vi t sau. Thủ ọ ủ ả đượ ế ướ ế ứ t c a danh m c tài li u tham kh o c x p theo ch cái abc. Tuy v y có th không ti n ự ủ ụ ệ ả đượ ế ữ ậ ể ệ l m trong tr ng h p tác gi là ng i ph ng Tây và ph ng ông. Vì th ngày nay ng i ắ ườ ợ ả ườ ươ ươ Đ ế ườ ta th ng tôn tr ng tên nguyên thu c a tác gi nh ng v n x p th t abc d a theo h t ườ ọ ỷ ủ ả ư ẫ ế ứ ự ự ọ ừ trên xu ng d i. Danh m c tài li u tham kh o b t u m t trang m i. Dòng th hai c a m t ố ướ ụ ệ ả ắ đầ ộ ớ ứ ủ ộ tài li u tham kh o ph i cách l trái 0.5 inche (5 spaces). N u m t tài li u tham kh o nào có ệ ả ả ề ế ộ ệ ả nhi u tác gi thì ch vi t tác gi u và sau ó vi t t t “tác gi khác” , t.g.k ( ng ngh a v i et.ề ả ỉ ế ả đầ đ ế ắ ả đồ ĩ ớ al. trong ti ng Anh). bi t chi ti t h n b n có th tham kh o: Anthony C. Winkler và Jo Rayế Để ế ế ơ ạ ể ả McCuenm. (1989). Writing the Research Paper, Harcourt Brace Jovanovich Publishers. Có r t nhi u h ng d n và m u v cách trình bày m t bài nghiên c u trên Internet, b n có th ấ ề ướ ẫ ẫ ề ộ ứ ạ ể tham kh o thêm m t s a ch sau: http://webster.commnet.edu/apa/index.htm ả ộ ố đị ỉ http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_mla.html#General http://www.dianahacker.com/resdoc/ 29. L u ý thêm: Trình bày Footnote/Endnote Trong bài vi t, ôi lúc ph i s d ng n ư ế đ ả ử ụ đế các ghi chú cu i chân trang (footnote) ho c ghi chú trang cu i cùng (endnote). M c ích làố ặ ở ố ụ đ nói rõ thêm ho c g i ý các v n có liên quan mà ng i vi t mu n gi i thích thêm cho n i ặ ợ ấ đề ườ ế ố ả ộ dung chính. Ví d : 1 Baer, Miles và Moran (1999) v n b o l u ý ki n cho r ng, chính sách ụ ẫ ả ư ế ằ công nghi p có h i cho các n c ông Á và là g c r gây ra kh ng ho ng. Ho c: 2 Xem ệ ạ ướ Đ ố ễ ủ ả ặ Ngân hàng Th gi i (1998) có ph n t ng k t y nhi u v n có liên quan v giá ế ớ để ầ ổ ế đầ đủ ề ấ đề ề công nghi p. C ng nên nh r ng, nh ng tài li u c ghi chú này ph i có m t ph n “Tài ệ ũ ớ ằ ữ ệ đượ ả ặ ở ầ li u tham kh o”, vi c này giúp ng i c tra c u c các tài li u g c khi c n. THÔNG TIN ệ ả ệ ườ đọ ứ đượ ệ ố ầ C N L U Ý - Th i gian báo cáo th c t p: (S CÓ THÔNG BÁO C TH ) - Ch m tài: Ầ Ư ờ ự ậ Ẽ Ụ Ể ấ đề Ch m 2 l t: L t 1: GVHD, l t 2: có 2 giáo viên h i áp v n i dung báo cáo th c t p, ấ ượ ượ ượ ỏ đ ề ộ ự ậ l y i m trung bình c a 2 giáo viên này c ng v i i m c a 2 GV h ng d n chia 2 là i m ấ đ ể ủ ộ ớ đ ể ủ ướ ẫ đ ể trung bình c a Báo cáo t t nghi p. Tuy nhiên n u 1 trong 3 GV ch m không t thì báo cáo ủ ố ệ ế ấ đạ không t.đạ . 1. VER. UPDATE 2H N G D N TRÌNH BÀY LU N V N T T NGHI P HO C ƯỚ Ẫ Ậ Ă Ố Ệ Ặ BÁO CÁO TH C T P (CHUYÊN. ả World Bank. (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public, New York: Oxford University Press. • Tài li u l y t Internet. Maner, M. (1999, 14 April). T a tài li u ệ ấ ừ ự đề ệ tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2, Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2, Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn