slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 6: Cạnh tranh không hoàn hảo

26 2,330 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 19:24

C nh tranh khạ ông ho n h o à ả  C nh tranh c quy nạ độ ề  Độc quyền tập đoàn Cạnh tranh độc quyền Đặc điểm Nhiều ngời bán. Sản phẩm khác nhau nhng thay thế đợc cho nhau ở mức độ cao. Q* : MC = MR P* > MC π > 0 π max P Q D MR MC Q* P* ATC C©n b»ng cña h·ng Ng¾n h¹n Dµi h¹n P Q D MR LMC Q* P* LAC Q* t¹i ®ã MC = MR P* > MC π = 0 π = pQ – rK – wL 0/ <∂∂ Qp LQMRMRP L ∂∂= /. w L Q MR L Q MR == ∂ ∂ α r K Q MR K Q MR == ∂ ∂ β K QKMR L L QLMR pQ )()( βα π −−= QMRpQ )( βαπ +−= p = p(Q), Điều kiện cân bằng là (sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas) Đường cầu dốc xuống: p/MR > 1 α + β > 1 Hãng sản xuất ở chuỗi sản lượng có hiệu suất tăng theo quy mô. βα += MR p π = 0 MR = MC Giả định e là hằng số  (1/(1 + 1/e)) là hằng số (1 + m).       += e pMR 1 1 cLACLMC e pMR ≡==       += 1 1 Giá cộng chi phí Vì thế p = (1+ m)c Độc quyền tập đoàn Là thị trờng trong đó chỉ có một số ngời bán Hình thức biểu hiện khác nhau tùy theo Số hãng Mức độ khác biệt sản phẩm Điều kiện gia nhập Vấn đề của độc quyền tập đoàn (mô hình đường cầu gẫy) P Q P* Q* D MR MC 0 MC 1 $ / đ ơ n v ị Q MC 1 MC 2 Q 0 MC T MR D Q T * Q 2 Q 1 Cấu kết ngầm, cartel hóa Hiệp định về mức giá tối đa hóa lợi nhuận [...]... P SC PC MCL PL* PL* DL Dm Qf Q Q*L QL MRL Cỏc ng ng li nhun Q2 Q2 M2 1 3 2 1 O 2 M1 Q1 O 3 Q1 Cỏc hm phn ng Q2 4 Q2 Hm phn ng ca hóng 1 3 2 Q Hm phn ng ca hóng 2 2 Q2 1 Q2 O Q14 Q13 Q 12 1 Q1 Q1 Cõn bng Cournot Q2 R1 * Q2 3 Q2 2 Q2 R2 1 Q2 O Q1* Q13Q 12 1 Q1 Q1 Mụ hỡnh Bertrand P2 R1 P21 45O R2 2 2 3 2 P P P2* O * 1 P P 3 P 2 P1 1 1 1 P1 Mô hình người đi trước người đi sau (Stackelberg) người đi trước... kia và không coi nó bị ảnh hưởng bởi quyết định của mình Người đi trước chiếm được lợi thế Cõn bng Stackelberg Q2 R1 1 2 2 2 3 2 C Q2 Q2S 13 12 E E O Q1C Q1S R2 Q1 Bin thiờn d oỏn i = P(Q)i - CiQi trong ú n Q i =1 i =Q Ti a húa li nhun i p Q C i = p + Qi =0 Qi Q Qi Qi Hai hóng Q = Q1 + Q2 Do ú Q Q Q1 Q2 = + = 1+ 2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q Qi Q j = + = 1 + i Qi Qi Qi Nu ch cú 2 hóng thỡ Qj = Q2 v i = Q2 / Qi... 1 = p e vi cỏc hóng ging nhau 1 si i = si Tính ổn định của cấu kết ngầm (Lý thuyết trò chơi) Hãng 1 Hãng 2 P thấp P cao P thấp 1 1 3 0 P cao 0 3 2 2 Cỏc chin lc tri Cõn bng Nash Tỡnh th lng nan ca nhng ngi tự Cỏc trũ chi lp li S tin tng v s trng pht trong cartel n ming tr ming Trũ chi tun t Chin lc A (500, 500) Hóng 2 Chin lc A Chin lc B Hóng 1 Chin lc A (300, 300) (25 0, 25 0) Chin lc B Hóng 2 Chin... lc A (500, 500) Hóng 2 Chin lc A Chin lc B Hóng 1 Chin lc A (300, 300) (25 0, 25 0) Chin lc B Hóng 2 Chin lc B Phn thng: (hóng1, hóng 2) ( 125 , 125 ) Trũ chi tun t v ngn chn gia nhp (20 0, 25 0) Cu kt Gia nhp E ng ngoi I Cnh tranh Cu kt (-5 0, 0) (0, 500) I E: ngi gia nhp Cnh tranh I: hóng hin thi Phn thng theo trỡnh t (E, I) (0, 500) ...Gian ln v s tr a p p p MC1 p1 MC2 p1 p1 AC1 AC2 AC1 MC AC2 D Q1 Q Q2 Q Q* MR Q Sự thành công của cartel phụ thuộc vào Số hãng Sự khác biệt sản phẩm Vi c công bố giá Tốc độ phát triển của tiến bộ kỹ thuật Sự tồn tại của hiệp hội thương mại Trong dài hạn còn phụ thuộc vào Mối đe dọa gia nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 6: Cạnh tranh không hoàn hảo, slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 6: Cạnh tranh không hoàn hảo, slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 6: Cạnh tranh không hoàn hảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay