toán 5 ôn tập về hình học

11 966 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 18:00

KIỂM TRA Tính : 4,2 giờ x 2 = 37,2 phút : 3 = • 4,2 giờ x 2 = 8,4giờ • 37,2 phút : 3 = 12,4 giờ 1. Ôn t p, ậ cũng c ki n th cố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ Bài giải a.Chiều rộng của khu vườn là: 120 = 80 (m) Chu vi của khu vườn là: (120 + 80) 2 = 400(m) b. Diện tích của khu vườn đó là: 120 x 80 = 9600 (m 2) 9600m2 = 0,96ha Đáp số: a. 400m b. 9600m 2 ; 0,96ha Bài 1 ( 166) . TRA Tính : 4,2 giờ x 2 = 37,2 phút : 3 = • 4,2 giờ x 2 = 8,4giờ • 37,2 phút : 3 = 12,4 giờ 1. Ôn t p, ậ cũng c ki n th cố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ Bài giải a.Chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 5 ôn tập về hình học, toán 5 ôn tập về hình học, toán 5 ôn tập về hình học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn