xử phạt hành chính trong linh vực bạo lực gia đình

22 519 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 17:00

1 NgêithùchiÖn:HoµngMinh cphßngTph¸pĐứ HoµnhBå Quy định xử phạt hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình chống bạo lực gia đình NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2009/NĐ-CP, ngày NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2009/NĐ-CP, ngày 10/12/2009 10/12/2009 2 Giới thiệu chung: Giới thiệu chung: Tiếp theo Luật phòng, chống bạo lực Tiếp theo Luật phòng, chống bạo lực gia đình gia đình (có hiệu lực từ ngày 1/7/2008), (có hiệu lực từ ngày 1/7/2008), Nghị định này quy định chế tài áp dụng cho Nghị định này quy định chế tài áp dụng cho những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCBLGĐ. Vì bạo hành gia trong lĩnh vực PCBLGĐ. Vì bạo hành gia đình chính là mầm mống cho sự mất an đình chính là mầm mống cho sự mất an ninh xã hội, nảy sinh nhiều tội phạm hình ninh xã hội, nảy sinh nhiều tội phạm hình sự và trên hết làm lỏng lẻo đi hạnh phúc sự và trên hết làm lỏng lẻo đi hạnh phúc của mỗi gia đình, từng nhân tố của xã hội. của mỗi gia đình, từng nhân tố của xã hội. Sự can thiệp của pháp luật chính là Sự can thiệp của pháp luật chính là phương thuốc điều trị hữu hiệu những hậu phương thuốc điều trị hữu hiệu những hậu quả trên. quả trên. 3 Giới thiệu chung: Giới thiệu chung: Tổng hợp số liệu cách đây 2 năm, Tổng hợp số liệu cách đây 2 năm, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết qua nghiên cứu các kết hội cho biết qua nghiên cứu các kết quả về bạo lực gia đình cho thấy, bạo quả về bạo lực gia đình cho thấy, bạo lực xảy ra khá phổ biến ở các vùng, lực xảy ra khá phổ biến ở các vùng, miền trong cả nước. Hàng năm có miền trong cả nước. Hàng năm có khoảng 2/3 trong tổng số gia đình có khoảng 2/3 trong tổng số gia đình có hành vi bạo lực về thể chất (đánh hành vi bạo lực về thể chất (đánh đập); 25% gia đình có hành vi bạo đập); 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần. lực tinh thần. 4 Ngày 10/12/2009, Chính phủ Ngày 10/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số đã ban hành Nghị định số 110/2009/NĐ-CP quy định xử 110/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ, có lĩnh vực phòng, chống BLGĐ, có hiệu lực thi hành từ ngày hiệu lực thi hành từ ngày 27/1/2010. Đây sẽ là “công cụ” 27/1/2010. Đây sẽ là “công cụ” pháp lý cần thiết và quan trọng pháp lý cần thiết và quan trọng và để thực thi Luật Phòng, chống và để thực thi Luật Phòng, chống BLGĐ một cách có hiệu quả. BLGĐ một cách có hiệu quả. 5 5 bè côc cña NghÞ ®Þnh bè côc cña NghÞ ®Þnh Ngày 10 tháng 12 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có 4 chương, 33 điều, trong đó quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, hình thức và mức xử phạt; thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. 6 Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương II: HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT Chương III: THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 7 Ch ng Iươ NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị Đi u 1. Ph m vi đi u ch nhề ạ ề ỉ 1. Ngh đ nh này quy đ nh v hành vi vi ph m hành chính, hình ị ị ị ề ạ th c, m c x ph t, bi n pháp kh c ph c h u qu , th m quy n và ứ ứ ử ạ ệ ắ ụ ậ ả ẩ ề th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phòng, ch ng ủ ụ ử ạ ạ ự ố b o l c gia đình.ạ ự 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c phòng, ch ng b o l c gia ạ ự ố ạ ự đình là hành vi b o l c gia đình và các hành vi khác do t ch c, ạ ự ổ ứ cá nhân th c hi n m t cách c ý ho c vô ý vi ph m các quy đ nh ự ệ ộ ố ặ ạ ị c a pháp lu t trong lĩnh v c phòng, ch ng b o l c gia đình mà ủ ậ ự ố ạ ự không ph i là t i ph m và theo quy đ nh c a pháp lu t ph i b x ả ộ ạ ị ủ ậ ả ị ử ph t hành chính.ạ 3. Các hành vi vi ph m hành chính khác trong lĩnh v c phòng, ạ ự ch ng b o l c gia đình không quy đ nh t i Ngh đ nh này thì áp ố ạ ự ị ạ ị ị d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính ụ ị ủ ậ ề ử ạ ạ trong lĩnh v c qu n lý nhà n c có liên quan; hành vi vi ph m ự ả ướ ạ hành chính trong lĩnh v c phòng, ch ng b o l c gia đình đ i v i ự ố ạ ự ố ớ tr em thì th c hi n x ph t theo quy đ nh c a pháp lu t x ph t ẻ ự ệ ử ạ ị ủ ậ ử ạ vi ph m hành chính v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em.ạ ề ả ệ ụ ẻ 8 Ch ng Iươ NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình thì bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định này. 2. Đối với những hành vi vi phạm chế độ công vụ của cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 3. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình thì bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 và Điều 7 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 9 Chương II Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, HÌNH THỨC VÀ GIA ĐÌNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT MỨC XỬ PHẠT 10 1. Điều 9. Hành vi đánh đập hoặc hành vi khác xâm hại sức khỏe thành viên gia đình 2. Điều 10. Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình 3. Điều 11. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình 4. Điều 12. Hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý 5. Điều 13. Hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau 17 loại hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCBLGĐ [...]... nhân bạo lực gia đình 11 Điều 19 Hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình 11 12 Điều 20 Hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và cản trở việc ngăn chặn, báo tin, xử lý hành vi bạo lực gia đình 13 Điều 21 Hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo lực gia đình 14 Điều 22 Hành vi tiết lộ... nhân bạo lực gia đình 15 Điều 23 Hành vi lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi 16 Điều 24 Hành vi vi phạm quy định về đăng ký hoạt động đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 17 Điều 25 Hành vi vi phạm quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 12 Nghị định quy định 17 loại hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCBLGĐ,... 14 Hành vi vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng 7 Điều 15 Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ 8 Điều 16 Hành vi bạo lực về kinh tế 9 Điều 17 Hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ 10 Điều 18 Hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia. .. thành viên gia đình, không cho nạn nhân thực hiện quyền làm việc, đọc sách báo, thường xuyên theo dõi thành viên gia đình làm tổn hại danh dự, uy tín của người đó 14 Trên thực tế, có nhiều cá nhân bạo hành thành viên gia đình bằng cách kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính chung nhằm tạo sự phụ thuộc của người bị bạo hành vào mình hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản chung, ép buộc thành viên gia đình phải đi... gia đình bằng các hình ảnh, con vật mà người đó sợ Các hành vi này pháp luật quy định phạt hành chính từ 1- 2 triệu đồng /hành vi 13 Mức phạt thấp nhất từ 100 ngàn đồng và tối đa là 2 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình hoặc cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý thông qua việc phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia. .. trong đó có những hành vi hiện nay đang diễn ra phổ biến như: đánh đập, xâm hại sức khỏe, hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình bằng cách gây thương tích bằng hung khí, không chăm sóc nạn nhân trong thời gian bị chấn thương do bạo hành Nhiều trường hợp còn bỏ mặc thành viên là người già, trẻ em, bắt nhịn ăn, uống, giam hãm tại nơi nguy hiểm, độc hại, mất vệ sinh , thường xuyên dọa nạt thành viên gia. .. có hành vi đòi tiền của nạn nhân sau khi có hành động giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành hoặc lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân để yêu cầu họ thực hiện hành vi trái luật sẽ bị phạt 300 ngàn đồng Đối với việc cố tình thành lập cơ sở tư vấn về PCBLGĐ hoặc lợi dụng hoạt động PCBLGĐ để trục lợi sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng 17 Chương III THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 18 Về thẩm quyền xử. .. thang kiếm sống Những hành vi này sẽ bị phạt cao nhất với mức 2 triệu đồng 15 Nhân viên tư vấn, y tế, phóng viên các cơ quan truyền thông nếu tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình mà không được sự đồng ý của nạn nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của nạn nhân hoặc cố ý tiết lộ, tạo điều kiện cho người có hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của nạn nhân sẽ bị phạt tiền từ 1- 3 triệu... có quyền phạt tiền đến 200.000 đồng Trưởng Công an cấp xã được áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính tương tự như Chủ tịch UBND cấp xã Trưởng Công an cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 20 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể... quyền xử phạt, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền tới 2 triệu đồng và được áp dụng một số biện pháp khắc phục hậu quả Chủ tịch UBND cấp huyện và tỉnh có quyền phạt tiền tới 30 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận, chứng chỉ Riêng việc buộc công khai xin lỗi chỉ có UBND cấp tỉnh được yêu cầu áp dụng cho người có hành vi bạo hành 19 Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công . cphßngTph¸pĐứ HoµnhBå Quy định xử phạt hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình chống bạo lực gia đình NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2009/NĐ-CP,. II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, HÌNH THỨC VÀ GIA ĐÌNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT MỨC. 2/3 trong tổng số gia đình có khoảng 2/3 trong tổng số gia đình có hành vi bạo lực về thể chất (đánh hành vi bạo lực về thể chất (đánh đập); 25% gia đình có hành vi bạo đập); 25% gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: xử phạt hành chính trong linh vực bạo lực gia đình, xử phạt hành chính trong linh vực bạo lực gia đình, xử phạt hành chính trong linh vực bạo lực gia đình, 17 loại hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCBLGĐ, Chương III THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn