tieng anh 10 unit 14 lítening

13 638 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 09:00

THE WORLD CUP Listen ing The World Cup 2002 What does this picture remind you? It reminds me of _______________ T h e r e a r e s i x p i c t u r e s o f t h e f a m o u s f o o t b a l l p l a y e r s . P l e a s e m a t c h t h e i r n a m e s w i t h t h e c o r r e c t p i c t u r e s . 1. Ronaldo 2. Pele 3. Maradona 4. Zidane 5. Barthez 6. Beckham A B C D E F * Goal-Scorer [goul 'sɔkə] : người ghi bàn thắng * Hero ['hiərou] : anh hùng * Ambassador [æm'bæsədə] : đại sứ * Brazil [brə'zil] : nước Brazil * Kicking ['kikiη] : shút (bóng) * Retirement [ri'taiəmənt] : sự nghỉ hưu * Promote [prə'mout] : thúc đẩy * Championship ['t∫æmpjən∫ip]: giải vô địch Listen and repeat: He is Pelé. Who is he? You will hear some information about Pelé, a famous Brazilian football player. Listen and complete the table below. Task 1 Year Events (1) Born in Brazil 1956 (2) (3) First world club championship (4) 1,200 th goal 1977 (5) Year Events (1) Born in Brazil 1956 (2) (3) First world club championship (4) 1,200 th goal 1977 (5) 1940 Joined a Brazilian football club 1963 1974 retired Task 2 : Listen again and answer the questions 1.What was Pelé famous for as a football player? a. As a football player, he was famous for his powerful kicking b. As a football player, he was famous for his controlling the ball c. Both a and be are right. 2. How many World Cup did he participated in ? a. He participated in three World Cups b. He participated in two World Cups c. He participated in one World Cup . Beckham A B C D E F * Goal-Scorer [goul 'sɔkə] : người ghi bàn thắng * Hero ['hiərou] : anh hùng * Ambassador [æm'bæsədə] : đại sứ * Brazil [brə'zil] : nước Brazil * Kicking
- Xem thêm -

Xem thêm: tieng anh 10 unit 14 lítening, tieng anh 10 unit 14 lítening, tieng anh 10 unit 14 lítening

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn