Tiet 112- cau tran thuat don co tu la

23 427 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 03:00

Tiết 112: Tiếng Việt. Câu trần thuật đơn có từ là Giáo viên thực hiện : Nguyễn Văn C( KÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp!       !"#$%"$% "&'() !*+ C©u trÇn thuËt ®¬n lµ g×? Cho vÝ dô. KiÓm tra bµi cò Tiết 112+Câu trần thuật đơn có từ là ,.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là -+./"01 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: &+23.45'67.#+ (Vũ Trinh) 8+9:;($%"4<!:8=(>& $%"4<!:!:?@&A"? =B$C</<$%D+ (Theo Ngữ văn 6, tập một) +E'CB(7.7'F$:$>&+ (Nguyễn Tuân) +G*HI(JK+ &+ 23.45'67.#+ (Vũ Trinh) L 8+9:;($%"4< $%D+ (Theo Ngữ văn 6, tập hai) L +E'CB(7.7'F$:$>&+ (Nguyễn Tuân) L +G*HI(JK+ MTô Hoài) L Vị ngữ của các câu trên có cấu tạo nh# thế nào? NG. N6. NG. N Qua việc tìm hiểu và phân tích cấu trúc ngữ pháp của những ví dụ trên , con thấy chúng có đặc điểm cuả loại câu nào mà chúng ta vừa học? là + Danh từ (Cụm danh từ) là + Động từ (Cụm động từ) là + Tính từ (Cụm tính từ) Tiết 112:Câu trần thuật đơn có từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: - Trong câu trần thuật đơn có từ là: + Vị ngữ th/ờng đ/ợc tạo thành bởi: là + Danh từ (Cụm danh từ) là + Động từ (Cụm động từ) là + Tính từ (Cụm tính từ) Tiết 112:Câu trần thuật đơn có từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: - Trong câu trần thuật đơn có từ là: + Vị ngữ th/ờng đ/ợc tạo thành bởi: Bài tập nhanh:Các câu sau , vị ngữ có cấu tạo1làNOP 1. Xem là nhìn 2. Bố tôi là bác sĩ 3.Cậu ấy là ngoan nhất lớp tôi là+ Đ là + D là + cụm T Chọn những từ, cụm từ phủ định(không, không phải, ch>a, ch>a phải)thích hợp để điền vào tr#ớc vị ngữ của các câu sau: Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết hợp với từ nào? không phải -+ QR'>SR$T+ U+E'CB(7.7'F$:$>&+ L L - > Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. ->Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. ch#a phải Xác định thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau? Tiết 112.Câu trần thuật đơn có từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: Trong câu trần thuật đơn có từ là: - Vị ngữ th/ờng đ/ợc cấu tạo bởi: -Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết hợp với các cụm từ: không phải, ch/a phải. * Ghi nhớ: (SGK trang 114) là + Tính từ (Cụm tính từ) là + Động từ (Cụm động từ) là + Danh từ (Cụm danh từ) - Không phải bất kỳ câu nào có từ là đều gọi là câu trần thuật đơn có từ là. - Câu trần thuật đơn có từ là phải là câu có VN do từ là kết hợp với các từ ngữ khác tạo thành. * Lưu ý: Câu d#íi ®©y có được xem là câu trần thuật đơn có từ là không? Tôi gọi Kiều Phương là Mèo. Bài tập nhanh: C V PN1 PN2 Qua ví dụ trên ,chúng ta cần lưu ý điều gì về câu trần thuật đơn có từ là? [...]... tõ) lµ + §éng tõ (Cơm ®éng tõ) lµ + TÝnh tõ (Cơm tÝnh tõ) -Khi vÞ ng÷ biĨu thÞ ý phđ ®Þnh th× kÕt hỵp víi c¸c cơm tõ: kh«ng ph¶i, ch­a ph¶i * Ghi nhí: (SGK trang 114) •Lưu ý: - Khơng phải bất kỳ câu nào có từ là đều gọi là câu trần thuật đơn co từ la - Câu trần thuật đơn có từ là phải là câu có VN do từ là kết hợp với các từ ngữ khác tạo thành TiÕt 112 C©u trÇn tht ®¬n cã tõ lµ I.§Ỉc ®iĨm cđa c©u... biÕt c­êi lµ nh÷ng nơ hoa Trang s¸ch hång n»m m¬ mµng ngđ Em gèi ®Çu trªn nh÷ng vÇn th¬ Em thÊy m×nh lµ hoa hång nhá Bay gi÷a trêi lµm m¸t ngµy qua Trêi mªnh m«ng, ®Êt hiỊn hßa Bµn ch©n em ®i nhÌ nhĐ §­a em vµo t×nh ng­êi bao la C©y cã rõng bÇy chim lµm tỉ S«ng cã ngn tõ si ch¶y ra Tim mçi ng­êi lµ quª nhµ nhá T×nh nång th¾m nh­ mỈt trêi xa DỈn dß * VỊ nhµ häc ghi nhí 1,2 trang 114,115 vµ lµm hÕt bµi... “ ch­a ph¶i’ ®øng tr­íc tõ lµ? Bµi2:§Ỉt c©u trÇn tht ®¬n cã tõ lµ t­¬ng øng víi néi dung tõng bøc tranh Truyện cười là truyện dân gian kể về những thói hư tật xấu trong xã hội để gây cười hoặc phê phán C©u ®Þnh nghÜa Vịnh Hạ Long là nơi núi non trùng điệp ,nước biển xanh trong Các bạn là những người con ngoan trò giỏi C©u ®¸nh gi¸ Hà Nội Hà Nội là thủ đơ của nước ta C©u miªu t¶ C©u giíi thiƯu Bµi... kiĨm tra: - C¸c phÐp tu tõ: + So s¸nh (nh©n hãa, Èn dơ, ho¸n dơ) lµ g×? Cho vÝ dơ + C¸c kiĨu so s¸nh (nh©n hãa, Èn dơ, ho¸n dơ) - VỊ c©u: + C¸c thµnh phÇn chÝnh cđa c©u (chđ ng÷, vÞ ng÷) + ThÕ nµo lµ c©u trÇn tht ®¬n? + ThÕ nµo lµ c©u trÇn tht ®¬n cã tõ lµ? C¸c kiĨu c©u trÇn tht ®¬n cã tõ lµ - Bµi tËp: Xem l¹i c¸c bµi tËp trong SGK, t×m, viÕt mét sè ®o¹n v¨n (th¬) cã sư dơng c¸c phÐp tu tõ hc kiĨu c©u... tõ lµ II.C¸c kiĨu c©u trÇn tht ®¬n cã tõ lµ 1 T×m hiĨu vÝ dơ: 2 KÕt ln: Cã 4 kiĨu c©u trÇn tht ®¬n cã tõ lµ ®¸ng chó ý: + C©u ®Þnh nghÜa; + C©u giíi thiƯu; + C©u miªu t¶; + C©u ®¸nh gi¸ * Ghi nhí: SGK trang 115 c©u trÇn tht ®¬n cã tõ lµ ®Ỉc ®iĨm Cã vÞ ng÷ th­êng do tõ lµ kÕt hỵp víi D (cơm D) Ngoµi ra, tỉ hỵp gi÷a tõ lµ víi T (cơm T), §(cơm§) còng cã thĨ lµm vÞ ng÷ ph©n lo¹i Khi vÞ ng÷ cđa c©u biĨu . nhớ: (SGK trang 114) là + Tính từ (Cụm tính từ) là + Động từ (Cụm động từ) là + Danh từ (Cụm danh từ) - Không phải bất kỳ câu nào có từ là đều gọi là câu trần thuật đơn co từ la . - Câu. phải. * Ghi nhớ: (SGK trang 114) là + Tính từ (Cụm tính từ) là + Động từ (Cụm động từ) là + Danh từ (Cụm danh từ) Lu y: - Khụng phi bt k cõu no cú t l u gi l cõu trn thut n co t la. - Cõu trn. ®©y co được xem là câu trần thuật đơn có từ là không? Tôi gọi Kiều Phương là Mèo. Bài tập nhanh: C V PN1 PN2 Qua ví dụ trên ,chúng ta cần lưu ý điều gì về câu trần thuật đơn co
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 112- cau tran thuat don co tu la, Tiet 112- cau tran thuat don co tu la, Tiet 112- cau tran thuat don co tu la, Tiết 112: Tiếng Việt. Câu trần thuật đơn có từ là Giáo viên thực hiện : Nguyễn Văn Cư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn