Luận văn thạc sĩc địa lý Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương

71 750 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 14:09

. quản lý bản đồ 41 Bảng 3.3.Thuộc tính thực thể ctrBando 41 Bảng 3 .4. Hành động thực thể ctrBando 43 Bảng 3.5.Thuộc tính thực thể frmBando 43 Bảng 3.6.Hành động thực thể frmBando 45 Bảng 3.7.Danh. 3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu 45 3.3. Chương trình 46 3 .4. Đánh giá 48 Trong quá trình xây dựng hệ thống tác giả có đánh giá và nhận xét như sau: 48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 -v-. 3 .4. Chi tiết chức năng quản lý bản đồ 39 Hình 3.5.Quan hệ thực thể 41 Hình 3.6.Ràng buộc giữa các bảng 46 Hình 3.7.Quản lý danh mục bản đồ 47 Hình 3.8.Mapview 47 Hình 3.9.Bật tắt lớp 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩc địa lý Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, Luận văn thạc sĩc địa lý Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, Luận văn thạc sĩc địa lý Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn