Duc tinh gian di cua Bac Ho

34 721 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 08:00

. Người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng ho hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư. viết. Những biểu hiện về đức tính giản di của Bác Hồ Nhận định chung về đức tính giản di của Bác Hồ Giản di trong lối sống Giản di trong lời nói và bài viết Bữa. giản di của Bác Hồ b, Biểu hiện đức tính giản di của Bác Hồ III. Tổng kết Tiết 93 ĐỨC TÍNH GIẢN DI CỦA BÁC HỒ Luận đề Đvđ Gqvđ - Có sự nhất quán giữa đời ho t động
- Xem thêm -

Xem thêm: Duc tinh gian di cua Bac Ho, Duc tinh gian di cua Bac Ho, Duc tinh gian di cua Bac Ho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn