Bai 15 CONG SUAT DIEN TIEU THU CUA MACH DIEN XOAY CHIEU HE SO CONG SUAT

8 797 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 05:00

Bài 15 Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT I. Công suất của mạch điện xoay chiều 1/ Biểu thức của công suất 2/ Điện năng tiêu thụ của mạch điện II. Hệ số công suất 1/ Biểu thức của hệ số công suất 2/ Tầm quan trọng của hệ số công suất 3/ Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp NỘI DUNG BÀI Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT I. Công suất của mạch điện xoay chiều 1/ Biểu thức của công suất - Cho biết biểu thức tính công suất điện tiêu thụ trong mạch điện không đổi là gì? 2 2 U P RI UI R = = = I. Công suất của mạch điện xoay chiều 1/ Biểu thức của công suất Mạch i ~ - Xét mạch điện xoay chiều như hình vẽ. - Tại một thời điểm t, i trong mạch chạy theo 1 chiều nào đó → Ta có thể xem tại thời điểm t, dòng điện trong mạch là dòng 1 chiều Vậy công suất tiêu thụ trong mạch tại thời điểm t là gì? p = ui Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT - Điện áp hai đầu mạch: u = U 2 cosωt - Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: i = I 2 cos(ωt+ ϕ) I. Công suất của mạch điện xoay chiều 1/ Biểu thức của công suất - Công suất tức thời của mạch điện xoay chiều: p = ui = 2UIcosωtcos(ωt+ ϕ) = UI[cosϕ + cos(2ωt+ ϕ)] - Công suất điện tiêu thụ trung bình trong một chu kì: P = UIcosϕ Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT - Vì cos ϕ không đổi nên cos cos ϕ ϕ = (15.1) cos(2 ω ϕ + =) 0t Và trong một chu kỳ thì: - Nếu thời gian dùng điện t >> T, thì P cũng là công suất tiêu thụ điện trung bình của mạch trong thời gian đó (U, I không thay đổi). Điện năng tiêu thụ trong mạch điện trong thời gian t: W = P.t 2/ Điện năng tiêu thụ của mạch điện (15.2) II. Hệ số công suất 1/ Biểu thức của hệ số công suất 2/ Tầm quan trọng của hệ số công suất - Các động cơ, máy khi vận hành ổn đinh, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng: P = UIcosϕ với cosϕ > 0 - Nếu cosϕ nhỏ → P hp sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty điện lực. Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT - Từ công thức , cosϕ được gọi là hệ số công suất. P = UIcosϕ - Vì cosϕ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 90 0 nên: 0 ≤ cosϕ ≤ 1 I = P Ucosϕ Dòng điện (r là điện trở trên đường dây tải) U 2 P hp = r.I 2 = r P 2 cos 2 ϕ 1 Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT cosϕMạch R C R R L L 22 ω LR R + 1 C 0 ?0 ? 2 2 1 ω C R R + 3/ Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp cos ϕ = R U U hay cos 2 2 1 ( ) R R L C ϕ ω ω = + − - Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch: cos 2 2 U R P UI U Z Z U R RI Z ϕ = =   = =  ÷   Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT U U R U L U LC U C O ϕ I - Vậy công suất tiêu thụ trong mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp bằng công suất tỏa nhiệt. cos R Z ϕ = => . Bài 15 Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT I. Công suất của mạch điện xoay chiều 1/. DUNG BÀI Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT I. Công suất của mạch điện xoay chiều 1/. UIcosϕ Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT - Vì cos ϕ không đổi nên cos cos ϕ ϕ = (15. 1) cos(2 ω
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 CONG SUAT DIEN TIEU THU CUA MACH DIEN XOAY CHIEU HE SO CONG SUAT, Bai 15 CONG SUAT DIEN TIEU THU CUA MACH DIEN XOAY CHIEU HE SO CONG SUAT, Bai 15 CONG SUAT DIEN TIEU THU CUA MACH DIEN XOAY CHIEU HE SO CONG SUAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn