tiét 97 -người cầm quyền khôi phục uy quyền

20 432 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 16:00

Ngêi cÇm quyÒn kh«i Ngêi cÇm quyÒn kh«i phôc uy quyÒn phôc uy quyÒn ( ( Trích “ Những người khốn khổ ” Trích “ Những người khốn khổ ” - HUY- GÔ - - HUY- GÔ - I- T×m hiÓu chung 1. T¸c gi¶:         !"#$%&'()*  +(),# /* 012345 %&627 8 $* 9#":;& 4 /<# ==> (),#? Nh ng ngêi khèn khæ”ữ  - T¸c phÈm ®îc xuÊt b¶n n m 1862ă  Bỡa cuốn tiểu thuyết Nh ng ngời khốn khổ Gi ng Van- gi ng, một ngời thợ xén - cây bị kết án tù khổ sai chỉ vỡ lấy trộm bánh mỳ cho 7 đứa cháu đói khát và nh ng lần vợt ngục không thành. Sau 19 n m tù đày, Gi ng Van- giang đợc tha nh ng bị mọi ngời xua đuổi. ợc giám mục Mi-ri-en cảm hoá, ông quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhờ nghị lực thông minh và may mắn, 5 n m sau ông trở thành thị trởng . Ma-đơ- len và làm chủ nhà máy sản xuất thuỷ tinh rất giàu có. Ông ra sức làm việc thiện để giúp đỡ mọi ngời. Tên mật thám Gia-ve vẫn nghi ngờ ngày đêm theo dõi Tên mật thám Gia-ve vẫn nghi ngờ ngày đêm theo dõi Ma-đơ-len. Trong nhà máy của ông có cô thợ dệt Ma-đơ-len. Trong nhà máy của ông có cô thợ dệt Phăng- tin, vì nhẹ dạ, cả tin bị bạc tình khi cô đã có một Phăng- tin, vì nhẹ dạ, cả tin bị bạc tình khi cô đã có một đứa con. đứa con. Cô đã gửi con tại nhà Tê-nác-đê-i độc ác. Cô đã gửi con tại nhà Tê-nác-đê-i độc ác. Cô phải bán tóc, bán răng để gửi tiền nuôi con. Một lần Cô phải bán tóc, bán răng để gửi tiền nuôi con. Một lần bị một gã t sản trêu chọc tàn nhẫn trong lúc ốm, cô đã bị một gã t sản trêu chọc tàn nhẫn trong lúc ốm, cô đã chống lại và bị Gia- ve bắt bỏ tù, may nhờ có Ma-đơ- len chống lại và bị Gia- ve bắt bỏ tù, may nhờ có Ma-đơ- len can thiệp nên thoát nạn. can thiệp nên thoát nạn. Đang lúc hết lòng cứu giúp con Phăng-tin, Đang lúc hết lòng cứu giúp con Phăng-tin, Ma-đơ-len lại quyết định ra toà tự thú để cứu một ngời Ma-đơ-len lại quyết định ra toà tự thú để cứu một ngời vì mình bị bắt oan. vì mình bị bắt oan. Cảnh Phăng- tin qua đời . Ông trở lại với tên thật của mình vào tù, rồi vợt ngục tìm đến chuộc cô bé Cô-dét, con của Phăng- tin thực hiện lời hứa lúc chị qua đời. Sau đó Giăng Van- giăng có mặt trên chiến luỹ trong cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền t sản. Ông cứu sống Ma-ri-uýt, ngời yêu của Cô-dét và tha chết cho Gia-ve. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, ông vun đắp cho tình yêu của Ma-ri-uýt với Cô- dét và cuối cùng chết trong cảnh cô đơn. c) Cấu trúc đoạn trích : 3. Đoạn trích: Ngời cầm quyền khôi phục uy quyền a. Vị trí: - Trích chơng IV quyển 8, đoạn cuối phần I, tập 1, trang 409 đến 461, bản dịch tiếng Việt in lần thứ 4. Thảo luận theo bàn: Em hiểu nh thế nào về nhan đề Ngời cầm quyền khôi phục uy quyền. Ai là ngời khôi phục uy quyền? b. Nhan đề đoạn trích: Do tác giả đặt có dụng ý có thể hiểu cả 2 nhân vật: Gi ng Van gi ng 4.&4@ - Mỗi cách hiểu có ý nghĩa khác nhau. [...]... trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền Gia-ve được xây dựng khắc họa với diện mạo như thế nào? A ác thú C Cọp Đáp án: D B Chó dữ D Cả ba hình ảnh trên Câu 4: Trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền khi Gia-ve quát Mau lên! lời bình của người kể chuyện như thế nào? A Không còn tiếng người mà là tiếng thú gầm B Tiếng thét đó mới uy lực làm sao! C.Tiếng thét đó đã chứng tỏ sự uy quyền của Gia-ve... người khác Là một con ác thú giữ nhà cho chính quyền tư sản @ Củng cố: Em hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau? Câu1: Ai được xem là nhà thơ nhà soạn kịch, nhà tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Pháp? A Ban-dắc C Pu-skin Đáp án: D B Ta-go D.Huy-gô Chỳc mng bn ! Cõu 2 Chi tit no cho thy Vic-to Huy-gụ miờu t Gia-ve trong on trớch Ngi cm quyn khụi phc uy quyn nh mt con thỳ d ang thụi miờn con mi? A... lên cười, cái cười ghê tởm động của Gia-ve -> Thô bạo hung hăng như thế nào? + Hành động được miêu tả mạnh dần như một con thú vồ mồi => Gia-ve đã khôi phục được uy quyền Trước nỗi đau của * Gia-ve đối với Phăng-tin một người sắp chết là Phăng-tin, Gia+ Tuyờn b thng Ging Van-gingcól tờn hành ve những k cp, tờn cp, tờn tự kh sai động, lời nói như -> iu ny ó vựi dp nim hi vng nh nhoi ca thế nào? Phng-tin . 4. Thảo luận theo bàn: Em hiểu nh thế nào về nhan đề Ngời cầm quyền khôi phục uy quyền. Ai là ngời khôi phục uy quyền? b. Nhan đề đoạn trích: Do tác giả đặt có dụng ý có thể hiểu. Ban-dắc B. Ta-go C. Pu-skin D.Huy-gô Đáp án: D Chỳc mng bn ! Câu 2. Chi tiết nào cho thấy Vic-to Huy-gô miêu tả Gia-ve trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền như một con thú dữ. cảnh cô đơn. c) Cấu trúc đoạn trích : 3. Đoạn trích: Ngời cầm quyền khôi phục uy quyền a. Vị trí: - Trích chơng IV quyển 8, đoạn cuối phần I, tập 1, trang 409 đến 461, bản dịch tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiét 97 -người cầm quyền khôi phục uy quyền, tiét 97 -người cầm quyền khôi phục uy quyền, tiét 97 -người cầm quyền khôi phục uy quyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay