Chương III- bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

23 1,071 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 07:00

     §1.Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác       !!"# #$% &'( ) *    +,-.)*/)*0)102*0 3)2)*/)1)*4 *566(  3)2)*/)1)*4 *566(  (   (7 1.Góc đối diện với cạnh lớn hơn Vẽ ΔABC với AC>AB, quan sát hình vẽ và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau ? §1.Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 78*0 98*2 :8*1   ) *  .)*!)2)*    !  "#$ $  "%& $ '( )*+ (7   (9 ;<=456# >?7.)*-@<5 )2)* ) *  , /012314  1 5 67 18 9/: 1; < ! 1   A,##!)*BC56!( ) *  ; "= (9   A,##!)*BC56!( ) *  ; "= (9   ;D +!)*BCE6!F.*BCG )*BC2 1   ; = 4*0)*BCGH*2 IJ6*56.)*( (9   1   ; = > !*8?@ABCDE! F EA   [...]... cạnh lớn hơn A B C Cụ thể trong tam giác ABC nếu B > C thì AC > AB Nhâân xét : Em có nhâân xét gì đảo định lý 1 và định 1) Định lý 2 là định lýgiữa của định lý 1. Từ lý 2? đó trong tam giác ABC, AC > AB  B > C 2) Trong tam giác vuông ( tam giác tù) góc vuông ( hoă c â Trong tamgóc lớn nhất nên cạnh đối diê n với góc vuông góc tù) là giác vuông, góc lớn nhất là góc nào? â Trong tam giáclà cạnh lớn nhất... về quan hệ góc đối diện với cạnh trong tam giác ? 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn A Chứng minh: GT KL ΔABC,AC>AB B > C B C A Chứng minh: * Trên tia AC lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB * Kẻ tia phân giác AM của góc A B B’ M Hai tam giác AMB và AMB’ có : có những yếu tố Hai tam. .. Tam giác tù Góc đối diện là góc gì? Góc đối diện là góc gì? Bài tập 4 Cạn h nhỏ nhấ t Tam giác vuông Góc đối diện là góc gì? Bài tập 4 Vậy trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn 2.Cạnh đối diện với góc lớn hơn ?3 Vẽ tam giác ABC với B > C Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong. .. nào trong các trường hợp sau: 1) AB = AC 2) AB > AC 3) AC > AB 2.Cạnh đối diện với góc lớn hơn ?3 Tam giác ABC có B > C A AC > AB Dự đoán:……………… B C Kiểm tra bằng thước thẳng ta thấy AB = 2,5 cm Vậy AC > AB AC = 5,5 cm Dự đoán đúng ! 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn 2.Cạnh đối diện với góc lớn hơn Định lý 2: Trong một tam giác, cạnh đối diện với... Do cách lấy điểm B’) •A1 = A2 ( Do AM là tia phân giác của góc A) *Cạnh AM chung Do đó ΔAMB = ΔAMB’( c-g-c) C ΔAMB = ΔAMB’( c-g-c) A Suy ra: B = AB’M ( 1 ) B’ B M AB’M là góc ngoài của tam giác B’MC Theo tính chất góc ngoài của tam giác, ta có: AB’M > C ( 2 ) Từ (1) và ( 2) suy ra B > C C Bài tập 4 Trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì? ( nhọn, vuông, tù) Tam giác nhọn nh Cạ ỏ... Bài tââp 1: So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng : AB = 2cm, BC = 4 cm, AC = 5 cm B 4 cm 2 cm A 5 cm Ta có AC > BC > AC Đối diêân với AC là góc B Đối diêân với BC là góc A Đối diêân với AB là góc C Theo định lý 1 ta có : B > A > C C Bài tââp 2: So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng: A = 800 ,B = 450 A Trước tam hãy tính số đo góc C Trong hết giác ABC C = 18 00 – ( B + A ) C = 18 00 - (... sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng: A = 800 ,B = 450 A Trước tam hãy tính số đo góc C Trong hết giác ABC C = 18 00 – ( B + A ) C = 18 00 - ( 800 + 450 ) C = 550 800 C 450 B Ta có: sánh các góc của tam giác ABC Hãy so A > C > B Đối diêân với góc A là cạnh BC Đối diêân với góc C là cạnh AB Đối diêân với góc B là cạnh AC Theo định lý 2 ta có : BC > AB > AC .  1 =" 1 = ,J/:  1;  <! 1 ; K 1; A 1; = !L+MDF D K 1; A 1; = ! P 1 " 1 =N  6.+=O P 1 P " 1 Q N 1; 6/:. sau: PO 1 " 1 QO 1  1  %O 1  1   ) *  9$N5 !E  % G 1  !  1  1  .+ 1 "QI&  1 "&I&. E6!E  1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác OH 1   -G H 01 I1 1    OH ) *  ,G7 1 6.+= 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III- bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, Chương III- bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, Chương III- bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, Chương III- Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác.Các đường đồng quy của tam giác, Góc đối diện với cạnh lớn hơn, Suy ra: B = AB’M ( 1 )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn