Vai trò của vitamin C với sức khỏe con người pptx

5 446 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 02:20

. Vai trò c a vitamin C với s c khỏe con người Trên nhãn và đơn hướng dẫn dùng thu c trong c c biệt dư c chứa vitamin C, chỉ c vài dòng ngắn ngủi: Chỉ định: bệnh scorbut. Người bệnh. tươi; quả mới chín). Chỉ c một số loài động vật tổng hợp đư c vitamin C trong c thể từ glucose và c c loại monosaccharid (chó và chuột bạch). C n con người và c c động vật kh c cơ thể không. qua, c c nhà khoa h c vẫn miệt mài nghiên c u và phát hiện nhiều c chế t c dụng; c ng dụng quý và chống chỉ định dùng vitamin C (*). Ta c n biết điều đó để ph c vụ cho vi c bảo vệ s c khỏe
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của vitamin C với sức khỏe con người pptx, Vai trò của vitamin C với sức khỏe con người pptx, Vai trò của vitamin C với sức khỏe con người pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn