ap dung nguyen li thu 1

13 169 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 02:00

KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU 3 : Có mấy cách làm biến đổi nội năng ? Từ đó ta biết được điều gì ? CÂU 1 : Nội năng bao gồm các dạng năng lượng nào bên trong hệ ? CÂU 2 : Nội năng phụ thuộc các thông số trạng thái nào của hệ ? CÂU 4 : Phát biểu và viết biểu thức nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học? Baøi 54-55 1- Nội năng và công của khí lí tưởng : 1- Nội năng và công của khí lí tưởng : a) Nội năng của khí lí tưởng : a) Nội năng của khí lí tưởng :  Nội năng của khí lí tưởng chỉ bao gồm tổng động năng của chuyển động hỗn loạn của phân tử có trong khí đó.  Do đó : hàm nội năng U chỉ phụ thuộc nhiệt độ U = f (T) 1- Nội năng và công của khí lí tưởng : b) Biểu thức tính công :  Lượng khí không đổi chứa Lượng khí không đổi chứa trong xilanh có diện tích pittông S. trong xilanh có diện tích pittông S.  Để lượng khí dãn nở đẩy Để lượng khí dãn nở đẩy pittông dòch chuyển. pittông dòch chuyển. S  Xét Xét đoạn dòch chuyển đoạn dòch chuyển ∆ ∆ h h của pittông của pittông đủ nhỏ đủ nhỏ  Áp suất khí không đổi Áp suất khí không đổi  F : áp lực khí tác dụng lên F : áp lực khí tác dụng lên pittông pittông Công khí thực hiện được là : Công khí thực hiện được là : . . .A F h p S h ∆ = ∆ = ∆ .A p V ⇒∆ = ∆ 1- Nội năng và công của khí lí tưởng : ∆h F b) Biểu thức tính công : ∆V > 0 : khí sinh công . ∆V< 0 : khí nhận công  Xét Xét đoạn dòch đoạn dòch chuyển chuyển của pittông của pittông khá khá lớn lớn từ h từ h 1 1 đến h đến h 2 2 b) Biểu thức tính công : 1- Nội năng và công của khí lí tưởng : F h 1 h 2  Áp suất khí không đổi Áp suất khí không đổi Thì Thì : : A = p.S.(h 2 – h 1 ) = p.(V 2 – V 1 ) KẾT LUẬN : Trong hệ toạ độ p-V công trong quá trình Trong hệ toạ độ p-V công trong quá trình được thể hiện bằng diện tích giới hạn bởi : được thể hiện bằng diện tích giới hạn bởi : đường cong quá trình, trục hoành, hai đường cong quá trình, trục hoành, hai đường thẳng song song với trục tung ứng đường thẳng song song với trục tung ứng với thể tích đầu và thể tích cuối của khí. với thể tích đầu và thể tích cuối của khí. c-Thể hiện công trên hệ toạ độ p-V : V O P 2 1 V 1 p 1 p 2 Xaùc ñònh coâng trong caùc quaù trình sau : A = 0 Xaùc ñònh coâng trong caùc quaù trình sau : V O P p 1 V 1 V 2 21 A = Dieän tích 12V 1 V 2 [...]... lượng mà khí nhận được chỉ dùng để tăng nội năng của khí P p1 2 p2 1 V O V1 b)Quá trình đẳng áp : ∆V ≠ 0 ; A = p ∆V Biểu thức của nguyên lí I có dạng : Q = ∆U + A P Vậy : Trong quá trình đẳng áp, một phần nhiệt lượng mà khí nhận vào p1 được dùng để làm tăng nội năng của khí, phần còn lại biến thành công mà khí sinh ra O 1 2 V V1 V2 CỦNG CỐ CÂU 1 : Nội năng của khí lí tưởng là gì ? Nó phụ CÂU 2 : Viết... thành công mà khí sinh ra O 1 2 V V1 V2 CỦNG CỐ CÂU 1 : Nội năng của khí lí tưởng là gì ? Nó phụ CÂU 2 : Viết biểu thức tính công của khí lí tưởng trong CÂU 3 : Viết biểu thức của nguyên lí I cho các quá thu c vào những đại lượng nào ? quá trình hữu hạn đẳng áp Các đại lượng tham gia vào biểu thức là của khí hay là của các vật ngoài ? trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt . p-V : V O P 2 1 V 1 p 1 p 2 Xaùc ñònh coâng trong caùc quaù trình sau : A = 0 Xaùc ñònh coâng trong caùc quaù trình sau : V O P p 1 V 1 V 2 21 A = Dieän tích 12 V 1 V 2 2- Áp dụng. từ h 1 1 đến h đến h 2 2 b) Biểu thức tính công : 1- Nội năng và công của khí lí tưởng : F h 1 h 2  Áp suất khí không đổi Áp suất khí không đổi Thì Thì : : A = p.S.(h 2 – h 1 ) . sinh ra. V O P p 1 V 1 V 2 21 CỦNG CỐ CÂU 3 : Viết biểu thức của nguyên lí I cho các quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt. CÂU 1 : Nội năng của khí lí tưởng là gì ? Nó phụ thu c vào những
- Xem thêm -

Xem thêm: ap dung nguyen li thu 1, ap dung nguyen li thu 1, ap dung nguyen li thu 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn