Khẳng định doanh tài nước Việt part 2 ppsx

10 197 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 01:20

. àûáng dêåy: KHÙÈNG ÀÕNH DOANH TÂI NÛÚÁC VIÏÅT 27 26 BẨCH THẤI BÛÚÃI doanh. Nhúâ dng cẫm nhû thïë, vïì sau Nguỵn Sún Hâ “khưng ùn cấm” mâ àậ trúã thânh mưåt trong nhûäng doanh nhên “cố mấu mùåt”. cấch tưí chûác nhên cưng vâ quẫn l sẫn xët theo mư hònh ca ngûúâi Phấp. KHÙÈNG ÀÕNH DOANH TÂI NÛÚÁC VIÏÅT 23 22 BẨCH THẤI BÛÚÃI àònh, thêåm chđ con gấi “nûä nhi ngoẩi tưåc” cng khưng àûúåc phếp. sẫn lúán nhêët trong nhâ lâ chiïëc xe àẩp àïí lêëy vưën kinh KHÙÈNG ÀÕNH DOANH TÂI NÛÚÁC VIÏÅT 29 28 BẨCH THẤI BÛÚÃI Chûúng 2. MÚÃ LƯËI Khi mâ viïåc lâm ùn vúái ngûúâi Phấp chùèng bao giúâ nùçm trong suy
- Xem thêm -

Xem thêm: Khẳng định doanh tài nước Việt part 2 ppsx, Khẳng định doanh tài nước Việt part 2 ppsx, Khẳng định doanh tài nước Việt part 2 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn