Môn quản trị nhân sự đề tài "Nội dung tuyển dụng nhân sự" pps

20 282 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 00:20

TRƯ TRƯ Ờ Ờ NG ĐH TÂY ĐÔ NG ĐH TÂY ĐÔ KHOA KINH T KHOA KINH T Ế Ế - - QU QU Ả Ả N TR N TR Ị Ị KINH DOANH KINH DOANH MÔN QU MÔN QU Ả Ả N TR N TR Ị Ị NHÂN S NHÂN S Ự Ự Đ Đ ề ề t t à à i i N N Ộ Ộ I DUNG TUY I DUNG TUY Ể Ể N D N D Ụ Ụ NG NG NHÂN S NHÂN S Ự Ự GVHD: Châu Th GVHD: Châu Th ị ị L L ệ ệ Duyên Duyên Nh Nh ó ó m th m th ự ự c hi c hi ệ ệ n: nh n: nh ó ó m 3 m 3 - - ĐHKT ĐHKT 3B 3B Sinh viên th c hi n: ự ệ 1. Nguy n Th Trúc Mai (1989)ễ ị 2. Nguy n Ánh Nguy tễ ệ 3. Nguy n Th Quỳnh Nhễ ị ư 4. Nguy n Th H ng Nhungễ ị ồ 5. Nguy n H ng Ph ngễ ồ ượ TUY N D NG NHÂN SỂ Ụ Ự Tuy n d ng nhân viên gi vai trò đ c bi t ể ụ ữ ặ ệ quan tr ng trong ho t đ ng c a các đ n v , công ọ ạ ộ ủ ơ ị ty, xí nghi p. Nh ng nhân viên không có đ năng ệ ữ ủ l c c n thi t đ th c hi n công vi c s nh ự ầ ế ể ự ệ ệ ẽ ả h ng x u tr c ti p đ n hi u qu qu n tr và ưở ấ ự ế ế ệ ả ả ị ch t l ng th c hi n công vi c, th m chí có th ấ ượ ự ệ ệ ẩ ể còn là ngu n g c m t đoàn k t, chia r n i b , ồ ố ấ ế ẽ ộ ộ gây xáo tr n trong đ n v xí nghi p. Phí t n đ ộ ơ ị ệ ổ ể tuy n d ng nhân viên r t cao. Tuy n nhân viên ể ụ ấ ể không phù h p, sau đó sa th i h , không nh ng ợ ả ọ ữ gây t n kém cho công ty xí nghi p mà còn gây ố ệ tâm lý b t an cho các nhân viên khác. Chính vì ấ v y, mà các nhà qu n tr nhân s c n quan tâm ậ ả ị ự ầ đ n v n đ tuy n m và tuy n ch n nhân viên.ế ấ ề ể ộ ể ọ I. TY N M NHÂN VIÊNỂ Ộ 1.1 KHÁI NI MỆ Tuy n m là quá trình thu hút nh ng ể ộ ữ ng i xin vi c có trình đ t l c l ng lao ườ ệ ộ ừ ự ượ đ ng xã h i và l c l ng lao đ ng bên ộ ộ ự ượ ộ trong t ch c.ổ ứ HO CH Đ NH TNNSẠ Ị NGU N N I BỒ Ộ Ộ NGU N BÊN NGOÀIỒ CÁC PH NG PHÁPƯƠ N I BỘ Ộ CÁC PH NG PHÁPƯƠ BÊN NGOÀI CÁ NHÂN TUY N MỂ Ộ CÁC Gi I PHÁC KHÁCẢ TUY N MỂ Ộ 1.3 TUY N MỂ Ộ 1.3.1 NGU N N I BỒ Ộ Ộ • Có nhi u ngu n cung c p ng viên vào các ch c v ề ồ ấ ứ ứ ụ ho c công vi c tr ng c a công ty nh tuy n tr c ti p t các ặ ệ ố ủ ư ể ự ế ừ nhân viên đang làm vi c cho công ty, xí nghi p; tuy n ng i ệ ệ ể ườ theo hình th c qu ng cáo; tuy n ng i thông qua c quan ứ ả ể ườ ơ d ch v lao đ ng… Trong đó, hình th c tuy n tr c ti p t các ị ụ ộ ứ ể ự ế ừ nhân viên đang làm cho công ty xí nghi p th ng đ c u ệ ườ ượ ư tiên hàng đ u do các thu n l i sau:ầ ậ ợ • T o ra s thi đua r ng rãi gi a các nhân viên đang làm ạ ự ộ ữ vi c, kích thích h làm vi c t t h n, sáng t o h n, nhi t tình ệ ọ ệ ố ơ ạ ơ ệ h n, t n tâm h n và hi u su t cao h n.ơ ậ ơ ệ ấ ơ • Nhân viên c a công ty xí nghi p d dàng, thu n l i h n ủ ệ ễ ậ ợ ơ trong vi c th c hi n công vi c nh t là trong th i gian đ u ệ ự ệ ệ ấ ờ ầ ở c ng v (trách nhi m) m i; h mau chóng thích nghi v i ươ ị ệ ớ ọ ớ đi u ki n làm vi c m i và ít b vi c.ề ệ ệ ớ ỏ ệ • Nhân viên c a công ty đã đ c th thách v ủ ượ ử ề lòng trung thành, thái đ nghiêm túc, trung th c, ộ ự tinh th n trách nhi m.ầ ệ Tuy nhiên vi c tuy n nhân viên tr c ti p t ệ ể ự ế ừ nhũng ng i đang làm vi c có m t s khó khăn ườ ệ ộ ố nh t đ nh nh :ấ ị ư • Vi c tuy n nhân viên vào m t ch c v tr ng ệ ể ộ ứ ụ ố theo ki u thăng ch c n i b có th sinh ra hi n ể ứ ộ ộ ể ệ t ng “l i gi ng” do các nhân viên đ c thăng ượ ạ ố ượ ch c có th đã quá quen v i cách làm vi c c a ứ ể ớ ệ ủ c p trên và h s n sàng r p khuôn l i cách làm ấ ọ ẵ ậ ạ vi c đó, thi u sáng t o.ệ ế ạ • Trong đ n v d hình thành nhóm “nh ng ng ơ ị ễ ữ ứ viên không thành công”, h là nh ng ng i ng c ọ ữ ườ ứ ử vào m t ch c v nào đó còn tr ng nh ng không ộ ứ ụ ố ư đ c tuy n ch n t đó có tâm lý không ph c lãnh ượ ể ọ ừ ụ đ o, b t h p tác v i lãnh đ o, d chia bè phái, khó ạ ấ ợ ớ ạ ễ làm vi c.ệ • Đ có th xác đ nh có bao nhiêu ng viên t ể ể ị ứ ừ trong công ty c n có nh ng thông tin c n thi t v ầ ữ ầ ế ề ch t l ng và các đ c đi m chính c a các nhân ấ ượ ặ ể ủ viên trong công ty thông qua vi c thu nh p và xây ệ ậ d ng các “h s nhân viên” “bi u đ thuyên ự ồ ơ ể ồ chuy n nhân viên” và “phi u thăng ch c”.ể ế ứ T NG GIÁM Đ CỔ Ố Giám đ c đi u hànhố ề ∆ A1 ⊗ ♦ B1 ⊗ ☻ C1 ∗ Giám đ c nhân số ự ♦ A ☻ B ∗ ∆ C ∗ Kí hi u: A, B, C,…: ông (bà) A, B, C …ệ Đánh giá th c hi n công vi c ự ệ ệ hi n nayệ Đánh giá kh năng thăngả ti n ế ♦ xu t s cấ ắ ☻C n c g ng thêmầ ố ắ ∆ Đ t yêu c u ạ ầ  s n sàngẳ ∗ c n đào t o thêmầ ạ ⊗ có v n đấ ề [...]... 1.3.2.1 NGUỒN TUYỂN MỘ • Bạn bè của nhân viên • Nhân viên cũ • Ứng viên tự nạp đơn xin việc • Nhân viên của các hãng khác • Các trường đại học và cao đẳng • Người thất nghiệp • Người làm nghề tự do 1.3.2.2 PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ Có rất nhiều phương pháp tuyển mộ nhân viên từ nguồn bên ngoài như: Quảng cáo • Cử chuyên viên tuyển mộ đến các trường • Các cơ quan tuyển dụng • Thuê chuyên gia tuyển mộ • Sinh... Nhờ nhân viên giới thiệu • Ứng viên tự nộp đơn • Hãng săn tìm cấp quản trị • Dịch vụ dữ kiện lý lịch II TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN 2.1 Khái niệm • Là quá trình tìm kiếm nhân viên có đủ khả năng, kĩ năng, kĩ xảo và các phẩm chất cá nhân để thực hiện các công việc cần thiết phải thực hiện 2.2 QUI TRÌNH TUYỂN CHỌN Xác định nhu cầu Tìm kiếm ứg viên Đánh giá& Lựa chọn Hướng dẫn hội nhập 2.2.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN... nghiệp – Tạo ấn tượng tốt đẹp về doanh nghiệp – Giúp nhân viên loại bỏ cảm giác lo lắng – Giúp nhân viên mới làm việc hiệu quả hơn trong giai đoạn đầu.Giúp nhà quản lý trực tiếp xây dựng mối quan hệ với nhân viên mới VD: về tuyển dụng nhân sự ... bản chất của vị trí công việc cần tuyển thông qua một số thông tin sau: • Vai trò và nhiệm vụ của chức danh công việc • Các công việc cụ thể phải thực hiện • Chuẩn mực hiệu quả công việc mong muốn • Yêu cầu về trình độ, kĩ năng và kĩ xão của nhân viên • Yêu cầu về phẩm chất cá nhân: tính khí và thể chất của nhân viên cần có • Thời gian tồn tại của vị trí công việc cần tuyển • Lập bảng yêu cầu ứng viên:... hội nhập • Mục đích: – Giúp nhân viên mới cảm thấy được chào đón và đánh giá cao (tạo ấn tượng ban đầu) – Hiểu và cảm thấy mình là một phần của doanh nghiệp – Hiểu về công việc mình làm và kỳ vọng của doanh nghiệp đối với mình – Nhanh chóng tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp – Tạo ấn tượng tốt đẹp về doanh nghiệp – Giúp nhân viên loại bỏ cảm giác lo lắng – Giúp nhân viên mới làm việc hiệu... yêu cầu ứng viên: cung cấp những chuẩn mực cố định để làm cơ sở đánh giá ứng viên như yêu cầu về kiến thức, kinh nghiệm trình độ học vấn, chuyên môn, thể lực, cá tính… 2.2.2 TÌM KIẾM ỨNG VIÊN • Từ nguồn nội bộ và nguồn bên ngoài (đả trinh bày cụ thể ở phần tuyển mộ) • Đánh giá và lựa chọn • Trước khi đánh giá ứng viên cần xây dựng một qui trình và tiêu chuẩn đánh giá thống nhất 2.2.2.1 Phương pháp so . TR N TR Ị Ị KINH DOANH KINH DOANH MÔN QU MÔN QU Ả Ả N TR N TR Ị Ị NHÂN S NHÂN S Ự Ự Đ Đ ề ề t t à à i i N N Ộ Ộ I DUNG TUY I DUNG TUY Ể Ể N D N D Ụ Ụ NG NG NHÂN S NHÂN S Ự Ự GVHD: Châu Th GVHD:. ồ ượ TUY N D NG NHÂN SỂ Ụ Ự Tuy n d ng nhân viên gi vai trò đ c bi t ể ụ ữ ặ ệ quan tr ng trong ho t đ ng c a các đ n v , công ọ ạ ộ ủ ơ ị ty, xí nghi p. Nh ng nhân viên không có đ năng. ể tuy n d ng nhân viên r t cao. Tuy n nhân viên ể ụ ấ ể không phù h p, sau đó sa th i h , không nh ng ợ ả ọ ữ gây t n kém cho công ty xí nghi p mà còn gây ố ệ tâm lý b t an cho các nhân viên khác.
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn quản trị nhân sự đề tài "Nội dung tuyển dụng nhân sự" pps, Môn quản trị nhân sự đề tài "Nội dung tuyển dụng nhân sự" pps, Môn quản trị nhân sự đề tài "Nội dung tuyển dụng nhân sự" pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn