Báo cáo thực tập tốt nghiệp: "Giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ M.T.L" potx

45 551 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 00:20

TRƯỜNG KHOA……………… WX Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài Giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ M.T.L BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị CH NG 1ƯƠ GI I THI U V CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H NỚ Ệ Ề Ệ Ữ Ạ TH NG M I – D CH V M.T.LƯƠ Ạ Ị Ụ 1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công Ty M.T.Lể ủ 1.1.1 L ch s hình thành:ị ử S ự giao th ng gi a các n c ngày càng phát tri n d n đ n s đòi h iươ ữ ướ ể ẩ ế ự ỏ c a th tr ng v d ch v giao nh n hàng hóa xu t nh p kh u, cũng nh nhuủ ị ườ ề ị ụ ậ ấ ậ ẩ ư c u chuyên ch hàng hóa cũng không ng ng phát tri n theo.ầ ở ừ ể Trên th c t cho th y b n thân các nhà kinh doanh xu t nh p kh u khôngự ế ấ ả ấ ậ ẩ th th c hi n đ y đ và hi u qu nh t vi c đ a hàng hóa c a mình ra n cể ự ệ ầ ủ ệ ả ấ ệ ư ủ ướ ngoài và ng c l i do s h n ch trong chuyên môn và ngh nghi p. Chính vìượ ạ ự ạ ế ề ệ v y vi c ra đ i c a các Công ty d ch v giao nh n v n t i đang là nhu c u c nậ ệ ờ ủ ị ụ ậ ậ ả ầ ầ thi t.ế Và công ty TNHH Th ng m i và D ch v M.T.L cũng ươ ạ ị ụ là m t trongộ nh ng công ty ra đ i trong hoàn c nh trên.ữ ờ ả Công ty TNHH Th ng m i và D ch v M.T.L, là m t ươ ạ ị ụ ộ Công ty t nhânư v i 100% v n trong n c. Công ty đ c thành l p năm 2003 theo Gi y phépớ ố ướ ượ ậ ấ kinh doanh s 4102019936 đăng ký ngày 29 tháng 1 năm 2004 do S K ho ch vàố ở ế ạ Đ u t Thành ph H Chí Minh c p.ầ ư ố ồ ấ Tên giao d ch ti ng Vi t: CÔNG TY TNHH Th ng m i và d ch vị ế ệ ươ ạ ị ụ M.T.L Tên giao d ch qu c t : M.T.L CO.,LTDị ố ế V n đi u l : 1.000.000.000ố ề ệ VNĐ Tr s chính :28I Mai Th L u – Ph ng Đa Cao – Qu n 1 – Thành phụ ở ị ự ườ ậ ố H Chí Minhồ Đi n tho i:ệ ạ (84)-8 38208093 Fax: (84)-8 38208091 Website: www.mtl-vn.com SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 1 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị Mã s thu :ố ế 0303190303 S tài kho n (VND) : 007.100.1336942ố ả (USD) : 007.137.1337022 T i ngân hàng Ngo i Th ng Vi t Namạ ạ ươ ệ 1.1.2 Quá trình phát tri n:ể Công ty TNHH Th ng m i và D ch v M.T.L là m t công ty t nhânươ ạ ị ụ ộ ư , có t cách pháp nhân, có con d u riêng, h ch toán đ c l p. Cũng nh các Công tyư ấ ạ ộ ậ ư d ch v khác, công ty luôn l y ph ng châm: “Đ m b o uy tín, ph c v nhanhị ụ ấ ươ ả ả ụ ụ ch ng, an toàn ch t l ng, m i lúc m i n i” làm ph ng châm ph c v kháchố ấ ượ ọ ọ ơ ươ ụ ụ hàng. Chính vì th trong h n 6 năm ho t đ ng , công ty đã t o d ng cho mìnhế ơ ạ ộ ạ ự m t v th khá v ng trong ngành d ch v giao nh n và đã đ c nhi u khách hàngộ ị ế ữ ị ụ ậ ượ ề l n c trong, ngoài n c tin c y và ch n l a. Công ty không nh ng m r ngớ ả ướ ậ ọ ự ữ ở ộ đ c m ng l i kinh doanh mà còn đ y m nh các lo i hình kinh doanh nh : đ iượ ạ ướ ẩ ạ ạ ư ạ lý v n t i qu c t , v n t i n i đ a, d ch v khai thu H i quan, xu t nh p kh uậ ả ố ế ậ ả ộ ị ị ụ ế ả ấ ậ ẩ y thác, d ch v gom hàng…ủ ị ụ Ngoài văn phòng chính Công ty còn có hai chi nhánh khác phía B c:ở ắ Chi nhánh t i Hà N i: ạ ộ Đ a chị ỉ : Trung tâm th ng m i CBC – S 3B – Đ ng Đ ng Thái Thân –ươ ạ ố ườ ặ Qu n Hoàn Ki m – Hà N iậ ế ộ Đi n tho iệ ạ : (84)- 4 39333873 Fax : (84)-4 39333876 Email : haninfo@mtl-vn.com Chi nhánh t i H i Phòng:ạ ả l u 2 Km 104+200 Đ i l Nguy n B nh Khiêmầ ạ ộ ễ ỉ – Ph ng Đông H i – Qu n H i An – TP H i Phòngườ ả ậ ả ả Đi n tho iệ ạ : (84)- 31 33221456 Fax : (84)- 31 33741074 Email : hpginfo@mtl-vn.com SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 2 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị 1.2 Ch c năng và ph m vi ho t đ ng c a Công ty:ứ ạ ạ ộ ủ 1.2.1 Ch c năng c a Công ty: ứ ủ Công ty th c hi n m t s công vi c liên quan đ n quá trình v n t i vàự ệ ộ ố ệ ế ậ ả giao nh n hàng hóa nh : đ a hàng ra c ng, làm th t c H i quan, t ch c x pậ ư ư ả ủ ụ ả ổ ứ ế d , giao hàng cho ng i nh n t i n i quy đ nhỡ ườ ậ ạ ơ ị , h at đ ng y thác xu t nh pọ ộ ủ ấ ậ kh u.ẩ Ngoài ch c năng chính là giao nh n hàng hóa xu t nh p kh u b ngứ ậ ấ ậ ẩ ằ đ ng bi n và đ ng hàng khôngườ ể ườ . Công ty còn đ m nh n thêm nh ng d ch vả ậ ữ ị ụ khác nh : thu gom và chia l hàng, khai thu H i quan, t v n v h p tác đ uư ẻ ế ả ư ấ ề ợ ầ t , gia công, kinh doanh hàng xu t nh p kh u ư ấ ậ ẩ 1.2.2 Ph m vi ho t đ ng c a Công ty: ạ ạ ộ ủ a, D ch v v n t i:ị ụ ậ ả - V n t i n i đ aậ ả ộ ị - Đ i lý v n t i qu c t b ng đ ng bi n và đ ng hàng khôngạ ậ ả ố ế ằ ườ ể ườ b, Lĩnh v c th ng m i:ự ươ ạ - Nh p kh u hàng hóaậ ẩ - Xu t kh u hàng hóaấ ẩ - Ký k t h p đ ng th ng m iế ợ ồ ươ ạ c, D ch v giao nh n:ị ụ ậ - Giao nh n hàng hóa n i đ aậ ộ ị - Đ i lý giao nh n hàng hóa XNK b ng đ ng bi n, hàng không, đ ngạ ậ ằ ườ ể ườ bộ - D ch v gom hàngị ụ - D ch v th t c hàng hóa XNK, hàng chuy n c a kh u v.v…ị ụ ủ ụ ể ử ẩ - D ch v y thác XNKị ụ ủ SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 3 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị 1.3 C c u t ch c và tình hình nhân s c a Công tyơ ấ ổ ứ ự ủ 1.3.1 S đ t ch c b máy c a Công tyơ ồ ổ ứ ộ ủ 1.3.2 Ch c năng nhi m v c a các phòng ban:ứ ệ ụ ủ Nh s đ trên, ư ơ ồ ta nh n th y c c u t ch c c a công ty nh là m t hậ ấ ơ ấ ổ ứ ủ ư ộ ệ th ng đ c liên k t m t cách ch t ch . Đ ng đ u công ty là Giám Đ c, d i làố ượ ế ộ ặ ẽ ứ ầ ố ướ Phó Giám đ c và d i Phó Giám Đ c là các phòng ban. Nhìn chung công ty đ cố ướ ố ượ t ch c theo mô hình kinh doanh r ng.ổ ứ ộ Theo mô hình qu n lý ả trên thì các v n đ phát sinh trong các b ph nấ ề ộ ậ ch c năng s do cán b ph trách ch c năng qu n lý. Đ i v i nh ng v n đứ ẽ ộ ụ ứ ả ố ớ ữ ấ ề chung c a công ty s có s bàn b c gi a Giám Đ c và Phó Giám Đ c, Giám đ củ ẽ ự ạ ữ ố ố ố s là ng i đ a ra ph ng h ng gi i quy t cu i cùng và hoàn toàn ch u tráchẽ ườ ư ươ ướ ả ế ố ị nhi m v quy t đ nh c a mình.ệ ề ế ị ủ SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 4 GIÁM Đ CỐ PHÓ GIÁM Đ CỐ PHÒNG XNK PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN B PH N Ộ Ậ GIAO NH NẬ B PH N Ộ Ậ CH NG TỨ Ừ BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị Phó Giám Đ cố : là ng i thay m t Giám đ c đi u hành công vi c theo chườ ặ ố ề ệ ỉ đ o tr c ti p c a Giám đ c, có trách nhi m đôn đ c th c thi các ho t đ ng kinhạ ự ế ủ ố ệ ố ự ạ ộ doanh, h tr Giám đ c trong qu n lí và ho ch đ nh.ổ ợ ố ả ạ ị Phòng xu t nh p kh uấ ậ ẩ bao gồm b ph n giao nh n và b ph n ch ng t ,ộ ậ ậ ộ ậ ứ ừ đây là phòng có v trí quan tr ng nh t trong c c u t ch c c a công ty, tr c ti pị ọ ấ ơ ấ ổ ứ ủ ự ế nh n các h p đ ng xu t nh p kh u, h p đ ng y thác, phân công cho các nhânậ ợ ồ ấ ậ ẩ ợ ồ ủ viên th c hi n công vi c m t cách hi u qu và nhanh ch ng.ự ệ ệ ộ ệ ả ố B ph nộ ậ giao nh nậ : b ph n này tr c ti p tham gia ho t đ ng giao nh n,ộ ậ ự ế ạ ộ ậ ch u trách nhi m hoàn thành m i th t c t khâu m t khai đ n khâu giao hàngị ệ ọ ủ ụ ừ ở ờ ế cho khách hàng c a công ty. V i đ i ng nhân viên năng đ ng, đ c đào t oủ ớ ộ ủ ộ ượ ạ thành th o nghi p v chuyên môn. Có th nói phòng giao nh n gi vai trò tr ngạ ệ ụ ể ậ ữ ọ y u trong vi c t o uy tín v i khách hàngế ệ ạ ớ B ph nộ ậ ch ng tứ ừ : theo dõi, qu n lý l u tr ch ng t và các công văn.ả ư ữ ứ ừ So n th o b h s H i quan, các công văn c n thi t giúp cho b ph n giaoạ ả ộ ồ ơ ả ầ ế ộ ậ nh n hoàn thành t t công vi c đ c giao. Th ng xuyên theo dõi quá trình làmậ ố ệ ượ ườ hàng, liên l c ti p xúc v i khách hàng đ thông báo nh ng thông tin c n thi tạ ế ớ ể ữ ầ ế cho lô hàng. Phòng kinh doanh : t ch c và đi u hành các ho t d ng kinh doanh c aổ ứ ề ạ ộ ủ công ty, đ ng th i có nhi m v nghiên c u, kh o sát th tr ng, ch đ ng tìmồ ờ ệ ụ ứ ả ị ườ ủ ộ ki m khách hàng m i. Phòng kinh doanh có vai trò r t quan trong trong ho tế ớ ấ ạ đ ng c a công ty, góp ph n m r ng th ph n, đem l i nhi u h p đ ng có giá trộ ủ ầ ở ộ ị ầ ạ ề ợ ồ ị cho công ty. Phòng k toánế : ho ch toán đ y đ các nghi p v k toán phát sinh, báoạ ầ ủ ệ ụ ế cáo các s li u chính xác đ nh kỳ, theo dõi và t ch c cho ho t đ ng kinh doanhố ệ ị ổ ứ ạ ộ liên t c và hi u qu , chi t m ng cho nhân viên giao nh n hoàn thành công tác.ụ ệ ả ạ ứ ậ Các chi nhánh ch u s qu n lý tr c ti p c a văn phòng chính.ị ự ả ự ế ủ SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 5 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị D i s qu n lý ướ ự ả gián ti p c a Giám đ c và s qu n lý tr c ti p c a Phóế ủ ố ự ả ự ế ủ Giám đ c đ i v i t ng phòng ban, t ng cá nhân đã làm cho ho t đ ng c a côngố ố ớ ừ ừ ạ ộ ủ ty ngày càng tr nên n n p, đ ng b và phát tri n.ở ề ế ồ ộ ể 1.3.3 Tình hình nhân sự : Hi n nay công ty có h n 3ệ ơ 0 nhân viên r t năng đ ng và nhi u kinhấ ộ ề nghi m, thích ng nhanh v i môi tr ng, có trình đ lao đ ng và tay ngh kháệ ứ ớ ườ ộ ộ ề cao, có tinh th n trách nhi m cao, đáp ng m i yêu c u c a khách hàng.ầ ệ ứ ọ ầ ủ 1.4 Tình hình ho t đ ng c a công tyạ ộ ủ 1.4.1 B ng bi uả ể : K t qu ho t đ ng kinh doanh c a Công ty các năm 2006 - 2008 ế ả ạ ộ ủ Đ n v tínhơ ị : VNĐ Năm Ch tiêuỉ 2006 2007 2008 Doanh thu 1.553.628.637 1.812.420.845 1.997.854.138 Chi phí 776.492.530 1.066.506.329 1.206.235.111 L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế 777.136.107 745.914.516 791.619.027 L i nhu n sau thuợ ậ ế 525.011.993 607.582.075 694.026.329 Ngu nồ : Phòng K toán ế SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 6 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị K t qu ho t đ ng kinh doanh ế ả ạ ộ 0 500000000 1000000000 1500000000 2000000000 2500000000 2006 2007 2008 Năm Doanh thu Chi phí L i nhu n sauợ ậ thuế Qua b ng s li u ta th y doanh thu ho t đ ng c a công ty trong 3 nămả ố ệ ấ ạ ộ ủ không ng ng tăng tr ng. Năm 2007 m c tăng doanh thu là: 258.792.208 VNĐ,ừ ưở ứ năm 2008 m c tăng : 185.433.293 VNĐ. So sánh m c tăng doanh thu trong 2 nămứ ứ 2007 và 2008 ta nh n th y m c tăng doanh thu năm 2008 gi m 73.295.915 VNĐậ ấ ứ ả so v i năm 2007.ớ Nguyên nhân đ u tiên làm cho doanh thu năm 2008 gi m c n xem xét đóầ ả ầ là nh h ng c a kh ng ho ng kinh t . Do nh h ng kinh t nên h u h t m iả ưở ủ ủ ả ế ả ưở ế ầ ế ọ ho t đ ng xã h i c a ng i dân cũng đ u nh h ng, tiêu dùng gi m m nh, cácạ ộ ộ ủ ườ ề ả ưở ả ạ Công ty cũng h n ch s n xu t do v y nó nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ngạ ế ả ấ ậ ả ưở ự ế ế ạ ộ xu t nh p kh u c a công ty . M t lý do n a là do n a là do s c nh tranh c aấ ậ ẩ ủ ộ ử ử ự ạ ủ các Công ty đ i th , ngày càng có nhi u công ty giao nh n ra đ i d n đ n c nhố ủ ề ậ ờ ẩ ế ạ tranh ngày càng gây g t h n.ắ ơ V v n đ chi phí thì cũng đã gi m m nh. Chi phí năm 2008/2007 so v iề ấ ề ả ạ ớ năm 2007/2006 gi m 150.285.017 VNĐ. Nguyên nhân là do năm 2006 đ n 2007ả ế công ty đã đ u t m t kho n chi phí l n đ m r ng ph m vi ho t đ ng vàầ ư ộ ả ớ ể ở ộ ạ ạ ộ trang b thêm m t s máy móc thi t b ph c ph c cho công tác văn phòng. Cònị ộ ố ế ị ụ ụ SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 7 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị v l i nhu n thì công ty v n đ m b o m c tăng an toàn. Năm 2007 so v iề ợ ậ ẩ ả ả ở ứ ớ 2006 tăng 82.570.082 VNĐvà năm 2008 so v i 2007 tăng 86.444.254 VNĐ. Dùớ r ng ch u nhi u tác đ ng và nh h ng kinh t song công ty v n đ m b o đ cằ ị ề ộ ả ưở ế ẩ ả ả ượ l i nhu n cho ho t đ ng c a mình. Đi u này ch ng minh t m nhìn, chi n l cợ ậ ạ ộ ủ ề ứ ầ ế ượ và ho ch đ nh mà Ban Lãnh đ o c a công ty v ch ra là r t đúng đ n. ạ ị ạ ủ ạ ấ ắ 1.4.2 C c u th tr ngơ ấ ị ườ 1.4.2.1 C c u th tr ng xu t kh uơ ấ ị ườ ấ ẩ Đ n v tínhơ ị : VNĐ Th tr ngị ườ 2006 2007 2008 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Nh tậ 43.825.650 25,49 68.874.302 34,60 70.069.889 33,10 Đài loan 21.302.135 12,39 24.558.293 12,34 31.894.770 15,07 Thái Lan 19.321.846 11.24 23.541.449 11,83 26.398.131 12,47 Hàn qu cố 36.540.129 21,25 39.055.028 19,62 42.441.313 20,05 Malaysia 16.362.865 9,52 15.369.264 7,72 11.498.255 5,43 Th tr ngị ườ khác 34.592.802 20,11 27.651.193 13,89 29.364.900 13,88 Ngu nồ :Phòng XNK Qua b n s li u trên ta nh n th y th tr ng Nh t B n là th tr ng ti mả ố ệ ậ ấ ị ườ ậ ả ị ườ ề năng nh t trong lĩnh v c xu t kh u. Hàng năm công ty đ m nh n d ch v xu tấ ự ấ ẩ ả ậ ị ụ ấ sang th tr ng này v i l ng hàng hóa r t l n. Nh ng hàng hóa t th tr ngị ườ ớ ượ ấ ớ ữ ừ ị ườ này ch y u là d u thô, dủ ế ầ ây đi n, dây cáp đi n, s n ph m ch t d o,ệ ệ ả ẩ ấ ẻ các linh ki n xu t kh u,ệ ấ ẩ hàng d t mayệ Đ ng th nhì là th tr ng Hàn Qu c v i ph nứ ứ ị ườ ố ớ ầ SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 8 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị trăm đáng k và ngày càng tăng d n qua các năm. th tr ng này m t hàngể ầ Ở ị ườ ặ xu t kh u ch y u nh ng năm g n đây là cây c nh, qu n áo vàấ ẩ ủ ế ở ữ ầ ả ầ giày dép, g ch…ạ . Có th nói, th tr ng Hàn Qu c là m t th tr ng khó tính, đòi h i caoể ị ườ ố ộ ị ườ ỏ v ch t l ng và m u mã s n ph m. Trong khi đó ề ấ ượ ẫ ả ẩ c c u xu t kh u c a n cơ ấ ấ ẩ ủ ướ ta sang th tr ng này ngày càng gia tăng qua các năm, đi u này ch ng t r ngị ườ ề ứ ỏ ằ các s n ph m c a các doanh nghi p n c ta ngày càng da d ng và phong phú,ả ẩ ủ ệ ướ ạ càng đ c a chu ng và đ m b oượ ư ộ ả ả ch t l ng s n ph m đ t tiêu chu n qu c t .ấ ượ ả ẩ ạ ẩ ố ế Các th tr ng khác cũng mang l i m c doanh thu khá cao nh Đài loan, Tháiị ườ ạ ứ ư Lan, Mailaysia 1.4.2.2 C c u th tr ng nh pơ ấ ị ườ ậ kh uẩ Đ n v tínhơ ị : VNĐ Th tr ngị ườ 2006 2007 2008 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Nh tậ 125.638.557 26.61 155.448.259 28.45 199.395.007 29.62 Đài loan 73.451.109 15.56 76.885.901 14.07 82.55.400 12.26 Thái Lan 91.936.482 19.47 123.520.226 22.60 155.901.645 23.16 Hàn qu cố 89.667.102 18.99 99.548.248 18.22 95.256.659 14.15 Malaysia 52.257.898 11.07 43.689.926 7.99 59.415.887 8.84 Th tr ngị ườ khác 39.127.254 8.30 47.359.145 8.67 80.562.278 11.97 Ngu nồ :Phòng XNK Ch tr ng c a Nhà n c là luôn khuy n khích xu t kh u h n ch nh pủ ươ ủ ướ ế ấ ẩ ạ ế ậ kh u nh ng trên th c t nh ng năm v a qua kim ng ch xu t kh u c a n c taẩ ư ự ế ữ ừ ạ ấ ẩ ủ ướ luôn nh h n kim ng ch nh p kh u. Cũng chính vì v y mà doanh thu c a haiỏ ơ ạ ậ ẩ ậ ủ b ng c c u th tr ng l i có s li u chênh l ch khá l n. Song nhìn chung v thả ơ ấ ị ườ ạ ố ệ ệ ớ ề ị tr ng c a hai b ng trên, ( hai lĩnh v c xu t và nh p kh u) v n là nh ng thườ ủ ả ở ự ấ ậ ẩ ẩ ữ ị tr ng c . Th tr ng Nh t B n luôn đóng vai trò là th tr ng ti m năng c vườ ủ ị ườ ậ ả ị ườ ề ả ề xu t kh u và nh p kh u. Các th tr ng l n nh th tr ng các n c Châuấ ẩ ậ ẩ ị ườ ớ ư ị ườ ướ ở SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 9 [...]... khi Công ty Lôn Đôn là công ty đi thuê dịch vụ, Công ty M.T.L đảm nhận thực hiện dịch vụ và hưởng phí dịch vụ Dịch vụ này được thực hiện trên cơ sở kí kết Hợp Đồng thương mại giữa CÔNG TY TNHH LÔN ĐÔN (VIỆT NAM) và CÔNG TY YANGZHOU ENKEV HAIR PRODUCTS (TRUNG QUỐC) Sau khi hoàn thành việc giao hàng lên tàu, Công ty YANGZHOU ENKEV HAIR PRODUCTS sẽ gởi các chứng từ cần thiết cho Công ty LÔN ĐÔN Công ty. .. chứng từ xuất hàng của công ty YANGZHOU ENKEV HAIR PRODUCTS Sau đó Công ty LÔN ĐÔN sẽ bàn giao những chứng từ này cho công ty M.T.L bao gồm: hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói và thông báo hàng đến do hãng tàu WAN HAI gởi, giấy giới thiệu Tùy vào từng lô hàng mà các chứng từ yêu cầu sẽ khác nhau  Hợp đồng thương mại: Người nhập khẩu: CÔNG TY TNHH LÔN ĐÔN - 860 QL1A – PHƯỜNG BÌNH... đường biển là rất quan trọng Là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hoá, công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ M.T.L đã tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển rất chặt chẽ, chuyên nghiệp để tiết kiệm chi phí và thời gian 2.1.2 Quy trình thực hiện và giao nhận hàng hóa: Quy trình giao nhận lô hàng của Công ty Lôn Đôn Nhận hồ sơ từ Kiểm tra bộ... tiết việc lên tờ khai Dựa vào những chứng từ mà công ty cung cấp, nhân viên của Công ty M.T.L sẽ tiến hành công việc lên tờ khai Các Công ty dich vụ đều có sẵn mẫu tờ khai Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có màu xanh nhạt, in chữ NK chìm mẫu này được mua ở Chi cục Hải quan và được lưu trữ tại công ty để phục vụ cho việc lên tờ khai Cụ thể ở lô hàng nhập của công ty Lôn Đôn các bước lên tờ khai như sau: Tổng... thuế Hợp đồng thương mại : 01 bản sao SVTH: NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG TRANG 23 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HỒ THỊ THU ÁNH Hóa đơn thương mại : 02 bản ( 01 bản chính ; 01 bản sao) Bản kê chi tiết: 02 bản ( 01 bản chính ; 01 bản sao) Vận tải đơn: 01 bản chính b, Tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp ( Công ty Lôn Đôn) Sau khi sắp xếp bộ hồ sơ hoàn chỉnh xong nhân viên giao nhận của công ty M.T.L sẽ... TRANG 24 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HỒ THỊ THU ÁNH được đóng dấu và ký tên đủ Cùng với việc cho số tờ khai cán bộ Hải quan sẽ in chứng từ số thuế phải thu cho doanh nghiệp, số tiền thuế trên chứng từ này là số tiền thuế mà doanh nghiệp khai báo, việc in ra chứng từ thể hiện việc khai báo của Công ty bước đầu đã được chấp nhận Vì mặt hàng công ty nhập là hàng tiêu dùng nên Công ty buộc phải... hành hạ rỗng Container về bãi quy định Sau khi hoàn thành việc thanh lý cổng nhân viên giao nhận sẽ mang những phiếu EIR còn lại cùng với giấy hạ Container cho tài xế xe Vận tải mà công ty M.T.L đã ký hợp đồng trước đó Dù chưa có đầu kéo Cont nhưng công ty M.T.L cũng đảm nhận luôn cả dịch vụ này để đưa hàng về ngay kho của Công ty Lôn Đôn bằng cách ký hợp đồng dài hạn với công ty vận tải SVTH: NGUYỄN... doanh của Công ty, công việc được phân công một cách rõ ràng, mỗi phòng và bộ phận chịu trách nhiệm đối với công việc mà mình đảm nhận Công việc được phân chia một cách rõ ràng giúp cho các nhân viên có thể phát huy được hết khả năng chuyên môn của mình Mỗi phòng thực hiện một quy trình riêng sau đó kết hợp, chuyển giao cho các phòng khác, điều này đảm bảo công việc của Công ty luôn được thực hiện... a, Nhận hồ sơ từ khách hàng Công ty M.T.L hoạt động với danh nghĩa là một công ty giao nhận Khách hàng là Công ty TNHH Lôn Đôn ( địa chỉ: 860 QL1A – Phường Bình Trị Đông – SVTH: NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG TRANG 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HỒ THỊ THU ÁNH quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) Hai bên đã hợp tác nhiều lần, giao nhận nhiều lô hàng thành công, an toàn và hiệu quả Trên... kiểm hóa SVTH: NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG TRANG 34 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S HỒ THỊ THU ÁNH CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3.1 Nhận xét chung: Vì nằm ở giao điểm của Quận 1 và Quận 4 nên Công ty M.T.L có rất nhiều thuận lợi trong hoạt động kinh doanh Vị trí Công ty vừa gần cảng, lại vừa nằm ở trung tâm giao dịch mua bán lớn ở thành phố Hồ CHí Minh vì vậy . TRƯỜNG KHOA……………… WX Báo cáo thực t p t t nghiệp Đề t i Giới thiệu về công ty trách nhi m hữu hạn thương m i - dịch vụ M. T. L BÁO CÁO TH C T P T. v M. T. L cũng ươ ạ ị ụ là m t trongộ nh ng công ty ra đ i trong hoàn c nh trên.ữ ờ ả Công ty TNHH Th ng m i và D ch v M. T. L, là m t ươ ạ ị ụ ộ Công ty t nhânư v i 100% v n trong n c. Công ty. Chí Minhồ Đi n tho i:ệ ạ (84 )-8 38208093 Fax: (84 )-8 38208091 Website: www.mtl-vn.com SVTH: NGUY N TH TH O PH NG TRANG Ễ Ị Ả ƯƠ 1 BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P GVHD: TH.S H TH THU ÁNHỰ Ậ Ố Ệ Ồ Ị M
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: "Giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ M.T.L" potx, Báo cáo thực tập tốt nghiệp: "Giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ M.T.L" potx, Báo cáo thực tập tốt nghiệp: "Giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ M.T.L" potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn