Một số PP+ Công thức giải nhanh hóa vô cơ(xem rất có lợi)

6 12,897 464
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 00:00

Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) TÓM TẮT CÁC DẠNG TOÁN THI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI ♣ 1. Dạng 1 . Xác định tên kim loại Áp dụng CT : n KL . hóa trị kim loại = 2 n Cl 2 = 2 n H 2 ( 1 ) Bài toán 1. Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M, ở catot thu được 6 gam kim loại, ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl. B. KCl. C. BaCl 2 . D. CaCl 2 ♣ 2. Dạng 2. Muối cacbonat ( CO 3 ) tác dụng với axit ( HCl , H 2 SO 4 ) → Khí CO 2 . Yêu cầu. a. Tính khối lượng muối clorua thu được b. Tìm tên kim loại c. Tính khối lượng từng muối ban đầu Cách làm: Áp dụng CT : m muối clorua = m muối cacbonat + 11 . n CO 2 ( 2 ) n muối = n CO 2 = n HCl = n H2O = n H2SO4 ( 3 ) Lưu ý. Em có thể sử dụng pp bảo toàn khối lượng để giải “ Tổng KL trước pứ = Tổng KL sau pứ ” Bài toán mẫu. Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thu được 0,2 mol khí CO 2 . Khối lượng muối mới tạo ra trong dung dịch. A.36 B.26 C.13 D.32 Bài toán mẫu. Hòa tan 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO 3 và BaCO 3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO 2 (đktc). Thành phần % số mol của BaCO 3 trong hỗn hợp là A. 50%. B. 55%. C. 60%. D. 65%. ♣ 3. Dạng 3. Nhúng một kim loại A vào dd muối của một kim loại B Cách làm: Áp dụng phương pháp tăng giảm KL 27 64 Ví dụ: 2 Al + 3 Cu 2+ → 2 Al 3+ + 3 Cu Thì : Δ m = ( 3.Cu – 2.Al). n pư = (3.64 – 2.27) n pư = 138 n pư (Δ m : là độ tăng , hay độ giảm KL của thanh kim loại Al ) • Tóm lại, nếu em biết n pư thì em sẽ tính được mol của bất kì chất nào đó trên phương trình phản ứng , và ngược lại. Bài toán mẫu. Nhúng một lá nhôm vào 200 ml dung dịch CuSO 4 , đến khi dung dịch mất màu xanh lấy lá nhôm ra cân thấy nặng hơn so với ban đầu là 1,38 gam. Nồng độ của dung dịch CuSO 4 đã dùng A. 0,10M B. 0,2M C. 0,15M D. 0,50M ♣ Dạng 4 . Phản ứng nhiệt luyện Dùng những chất khử ( CO , H 2 , Al , C ) để khử oxit của các kim loại Những chất khử này lấy O ( trong các oxit ). Các CT áp dụng: 2 3 ( ongoxit)O tr CO CO CaCO n n n n = = = ( 4 ) 2 2 ( ongoxit)O tr H H O n n n= = ( 5 ) m oxit = m kim loai + m O (trong oxit ) ( 6 ) Bài toán mẫu . Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H 2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3 O 4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. CHƯƠNG 6 . KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM A. KIM LOẠI KIỀM THỔ ♣ Dạng 1. a mol CO 2 tác dụng với dung dịch kiềm b mol ( NaOH hay Ca(OH) 2 hay Ba(OH) 2 ) .Yêu cầu. Tính 1. Khối lượng kết tủa CaCO 3 hay BaCO 3 tạo ra , Cách làm rất đơn giản: • Nếu thấy a < b thì => ĐS: 3 2 CaCO CO n n = = a mol . ( 7 ) • Nếu thấy a > b thì => ĐS: 3 2 CaCO CO OH n n n − = − = 2b – a ( 8 ) 2. Khối lượng của từng muối thu được ( muối HCO 3 - và muối CO 3 2- ) Cách làm rất đơn giản: • Trước tiên: lấy 2 OH CO n n − = t , Nếu thấy giá trị 1 < t < 2 Thì sẽ có 2 muối sinh ra ( đó là HCO 3 - và CO 3 2- ) • 2 3 2 CO HCO OH n n n − − = − ( 9 ) • 2 2 3 CO CO OH n n n − − = − Bài toán mẫu. Sục 6,72 lít khí CO 2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH) 2 . Khối lượng kết tủa thu được là A.10 gam. B.15 gam. C.20 gam. D.25 gam. ♣ Dạng 2 . Cho V (lit) CO 2 (đktc) tác dụng với dung dịch kiềm b mol ( NaOH hay Ca(OH) 2 hay Ba(OH) 2 ) thu được x mol kết tủa ( ↓ ) . Yêu cầu. Tính : 1.Thể tích khí CO 2 .Thường có 2 ĐS. ĐS 1: 2 (min)CO n n ↓ = ( 10 ) 1 Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) ĐS 2: 2 ( ax)CO m OH n n n − ↓ = − ( 11 ) Bài toán mẫu .Dẫn 10 lit hỗn hợp khí gồm N 2 và CO 2 đo ở đktc sục vào 2 lit dung dịch Ca(OH) 2 0,02 M thu được 1 g kết tủa. Thành phần % thể tích CO 2 trong hỗn hợp khí là A. 2,24% và 15,68% B. 3,36% và 16,58% C. 4,48% và 18,56% D. 2,42% và 15,68% B. NHÔM ♣ Dạng 1. Toán Cho axit hay kiềm tác dụng với muối Al 3+ Bài toán 1. Tính V dung dịch NaOH ( chứa OH - ) cần cho vào dung dịch muối nhôm ( Al 3+ ) để thu được kết tủa theo đề bài . Cách làm. Bài này thường có 2 ĐS ĐS 1( giá trị nhỏ nhất) : (min) 3 OH n n − ↓ = ( 12 ) ĐS 2( giá trị lớn nhất): 3 ( ax) 4 OH m Al n n n − + ↓ = − . ( 13 ) Chú ý: Nếu cho NaOH vào hh gồm ( muối Al 3+ và axit H + ) thì (min) 3 OH H n n n − + ↓ = + 3 ( ax) 4 OH m Al H n n n n − + + ↓ = − + Bài toán mẫu. Cho V lit dung dịch NaOH 1 M vào dung dịch chứa 0,6 mol AlCl 3 và 0,2 mol HCl thu được 39 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là A. 1,2 B. 2,1 C. 1,9 D. 3,1 Bài toán 2. Tính thể tích HCl cần cho vào dung dịch NaAlO 2 ( hay Na[Al(OH) 4 ] ) để thu được lượng kết tủa theo đề bài Cách làm. Bài này thường có 2 ĐS ĐS 1( giá trị nhỏ nhất) : (min)H n n + ↓ = ( 14 ) ĐS 2( giá trị lớn nhất): 3 ( ax) 4 3 H m Al n n n + + ↓ = − . ( 15 ) Chú ý: Nếu cho HCl vào hh gồm ( muối NaAlO 2 và bazơ OH - ) thì (min)H OH n n n + − ↓ = + 3 ( ax) 4 3 H m Al OH n n n n + + − ↓ = − + Bài toán mẫu. Cho V lit dung dịch HCl 1 M vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,5 M và NaAlO 2 1,5M thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị cực đại của V là A. 0,5 B. 1,2 C. 0,7 D. 0,3 Bài toán 3. Phản ứng nhiệt nhôm : Al + Fe 3 O 4 0 t → hh X ( rắn ) 2 2 CO ( u) ( ) ddY NaOH d khiH Vlit  →  → ↓  Yêu cầu tính hiệu suất PP Giải : Suy luận và kết hợp với phương pháp bảo toàn mol nguyên tố - Từ khí = > trong hh X có Al dư => mol Al (dư) - Từ mol ↓ => mol Al 3+ trong dd Y => mol Al trong rắn X => mol Al đã phản ứng - Tính hiệu suất CHƯƠNG 7 – SẮT – CROM – ĐỒNG 1. Dạng 1 . Xác định công thức của oxit Các CT áp dụng: 2 3 ( ongoxit)O tr CO CO CaCO n n n n = = = 2 2 ( ongoxit)O tr H H O n n n= = m oxit = m kim loai + m O (trong oxit ) Chú ý luôn kết hợp với PP bảo toàn nguyên tố Bài toán mẫu. Khử hoàn toàn 8 gam một oxit sắt bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí thoát ra tăng thêm 2,4 gam. Oxit sắt đó là A. Fe 2 O 3 B. FeO 2 C. Fe 3 O 4 D. FeO 2. Dạng 2. Sắt phản ứng với axit HNO 3 , H 2 SO 4 đặc Câu 1. Cho m gam Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch HNO 3 , thể tích khí NO ( sản phẩm duy nhất, ở đktc) thu được là 1,12 lít. Giá trị của m là A. 2,8. B. 5,6. C. 4,2. D. 7,0. HD: n Fe . hóa trị = 3 . n NO ( hóa trị Fe là 3 ) Câu 2. Để 28 gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng là 37,6 gam gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch HNO 3 dư thu được V lít khí NO (đktc). Giá trị của V là ( Fe =56 . O = 16, N = 14 ) A. 3,36lit B. 4,48lit C. 5,6lit D. 2,24 lit HD : m Fe = 56 ( 24 ) 80 hhA NO m n + = …. Ráp số zô là … Xong ! Lưu ý Với khí NO 2 thì ta có : m Fe = 2 56 ( 8 ) 80 hhA NO m n + ( 16 ) 3. Dạng 3. Sắt phản ứng với dung dịch AgNO 3 2 Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) Bài mẫu. Cho 0,04 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,09 mol AgNO 3 . Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được bằng bao nhiêu gam? A. 9,72 gam. B. 7,84 gam. C. 4,32 gam. D. 6,48 gam. HD: Fe + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag Bđ 0,04 0,09 Pứ 0,04 → 0,08 0,04 0,08 Spứ 0 0,01 Sau đó Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 (dư) → Fe(NO 3 ) 3 + Ag Bđ 0,04 0,01 Pứ 0,01 ← 0,01 0,01 Spứ 0,03 0 Vậy : Chất rắn thu được là Ag : 0,08 + 0,01 = 0,09 mol => m Ag = 0,09.108=9,72 g 4. Một vài bài toán sắt đáng quan tâm Câu 1. Khối lượng m g hỗn hợp gồm 0,1 mol FeO, 0,05mol Fe 3 O 4 và 0,1 mol Fe 2 O 3 có giá trị là: A. 83,4g B. 43,8g C. 84,3g D. 34,8g ► CÁC DẠNG TOÁN TỔNG HỢP ƯA THI ♣ DẠNG 1. Kim loại (R) tác dụng với HCl , H 2 SO 4 tạo muối và giải phóng H 2 * Chú ý: Độ tăng (giảm) khối lượng dung dịch phản ứng (∆ m) sẽ là: ⇒ ∆ m = m R phản ứng – m khí sinh ra ( 17 ) Chú ý: (Hóa trị của kim loại) nhân (số mol kim loại) = 2 số mol H 2 1. CÔNG THỨC 1. Kim loại + HCl → Muối clorua + H 2 2 71. clorua KL H m m n = + pöù muoái ( 18 ) BÀI TẬP ÁP DỤNG Câu 1. Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, và Zn vừa đủ trong dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối clorua khan ? Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (1),ta có: m muối = 14,5 + 0,3 .71 = 35,8 gam Câu 2. Hoà tan 10g hỗn hợp 2 kim loại kiềm trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24l khí H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan. Khối lượng muối khan thu được là: A - 1,71g B - 17,1g C - 3,42g D - 34,2g Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 22,2 g hỗn hợp bột kim lọai Fe và Al tác dụng hết với dd HCl dư thu được13,44 lít khí đktc. Khối lượng muối khan thu được là ( Fe=56, Al = 27) A. 68,4g B. 45,3g C. 43,5g D. 64,8g 2. CÔNG THỨC 2. Kim loại + H 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + H 2 2 96. sunfat KL H m m n = + pöù muoái ( 19 ) BÀI TẬP ÁP DỤNG Câu 1. Cho mg hỗn hợp X gồm Mg, Zn, Fe tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư tạo ra 2,24 lít H 2 (đkc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 18,6g chất rắn khan. Giá trị của m là A. 6,0g B. 9,0g C. 8,6g D. 10,8g Câu 2 . Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2 SO 4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc).Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là A.42,6 B.45,5 C.48,8 D.47,1 Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (2),ta có: m = 13,5 + 7,84 .96 22,4 = 47,1 gam . Chọn D Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65) A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (1),ta có: 1,344 3,22 .96 8,98 22,4 m gam= + = => chọn C Câu 4. Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2 SO 4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H 2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A.38,93 B.103,85 C.25,95 D.77,96 Giải : Vì ( ) ( ) 8,736 .2 0,5. 1 0,28.2 0,78 22,4 = + = , suy ra hh axit vừa hết. Hướng dẫn giải : Áp dụng m muối = m KL + m Cl + m SO4 => ta có: m muối = 7,74 + 0,5.1.35,5 + 0,5.0,28.96 = 38,93 gam => chọn A Lưu í : Không nên áp dụng máy móc m muối = m KL + 71 n H2 + 96n H2 => Sai đấy ! ♣ DẠNG 3. Kim loại + với dd H 2 SO 4 đặc → Muối sunfat + sản phẩm khử + H 2 O 3 Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) R + H 2 SO 4 → R 2 (SO 4 ) n + sản phẩm khử x S (S, SO 2 , H 2 S) + H 2 O CT: m muối = m KL + 2 2 96 (2 6 8 ) 2 SO S H S n n n+ + ( 20 ) ( Lưu ý: Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua) Hay gặp trường hợp : Chỉ tạo ra khí SO 2  m muối = m KL + 2 96 SO n Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng axit H 2 SO 4 đậm đặc, nóng, dư, thu được V lít ( đktc) khí SO 2 và dd Y ( chỉ chứa hai muối và axit dư). Giá trị của V là A. 3,36 B. 2,24 C. 5,60 D.4,48 Hướng dẫn giải Số mol Fe = số mol Cu = 12:( 56+64) = 0,1 (mol) Suy luận: Fe, Cu cho e, S nhận e chuyển thành SO 2 Áp dụng hệ thức (6),ta có: Số mol SO 2 = (3n Fe + 2n Cu ):2 = 0,25 (mol) ⇒ Thể tích SO 2 = 5,6 lít. 3. CÔNG THỨC 5. Cách tìm số mol axit tham gia phản ứng: 2 4 4 2. 5 2 2 n n n n H SO S SO H S = + + ( 21 ) ♣ DẠNG 4. Kim loại tác dụng với dd HNO 3 R + HNO 3 → R(NO 3 ) n + sản phẩm khử ( NO, NO 2 , N 2 , N 2 O ) + H 2 O CT : m muối = m KL + 62. ( 2 2 2 3 8 10. NO NO N O N n n n n+ + + ) ( 22 ) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. Thể tích dung dịch HNO 3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (6) và (8), ta có: V = 0,15.2 0,15.2 ( ).4 3 0,8 1 + = => Chọn C IV. DẠNG TOÁN OXI HOÁ 2 LẦN 1. CÔNG THỨC 9. Fe + O 2  hỗn hợp A (FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , Fe dư) + → 3 HNO Fe(NO 3 ) 3 + SPK + H 2 O Hoặc: Fe + O 2  hỗn hợp A (FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , Fe dư) + → 2 4 H SO Fe 2 (SO 4 ) 3 + SPK + H 2 O Công thức tính nhanh:  m Fe = 0,7 m hhA + 5,6 i spk .n spk ( 23 )  Với HNO 3 thì dùng m muối = 242 ( 24 ) 80 hhA NO m n+ ( 24 ) Bài 1. (Đề ĐH– 2008). Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. Hướng dẫn giải : Cách 1 : Áp dụng hệ thức (9),ta có: 1,344 0,7.11,36 5,6.3. 22,4 .242 38,72 56   +  ÷ = =  ÷  ÷  ÷   m gam Bài 1. (Câu 12 – đề ĐH khối B – 2007). Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là (cho O = 16, Fe = 56 A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (9),ta có: m = 0,7.3 + 5,6.3.(0,56:22,4) = 2,52 gam 2. CÔNG THỨC 10. Cu + O 2 → hỗn hợp A (CuO, Cu 2 O, Cu dư) + → 3 HNO Cu(NO 3 ) 2 + SPK + H 2 O Hoặc: Cu + O 2 → hỗn hợp A (CuO, Cu 2 O, Cu dư) + → 2 4 H SO CuSO 4 + SPK + H 2 O Công thức tính nhanh: m Cu = 0,8 m hhA + 6,4 i spk .n spk ( 25 ) ♣ DẠNG. Oxit tác dụng với axit tạo muối + H 2 O 1. CÔNG THỨC 15. Oxit + ddH 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + H 2 O 4 Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) 2 4 80. H SO m m n = + oxit muoái sunfat ( 26 ) * Chú ý ⇒ 2 / / 1 2 = = O oxit O H O H n n n ( 27 ) Câu 1. Cho 1,805 gam hỗn hợp Fe 2 O 3 , ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H 2 SO 4 0,1M. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là: A. 3,805 gam B. 0,896 gam C. 4,805 gam D. 2,805 gam Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500 ml H 2 SO 4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. 6,81 g B. 4,81 g C. 3,81 g D. 5,81 g Hướng dẫn giải: Số mol H 2 SO 4 là 0,05 mol Áp dụng hệ thức (15),ta có: m muối sunfat = 2,81+0,05.80 = 6,81 g Đáp án: A 2. CÔNG THỨC 16. Oxit + ddHCl → Muối clorua + H 2 O 2 55. 27,5. H O HCl m m n m n = + = + oxit oxit muoái clorua ( 28 ) Câu 1. Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe 2 O 3 ), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Hướng dẫn giải:  xem : ( FeO + Fe 2 O 3 )+ Fe 3 O 4 = 2 Fe 3 O 4  Tính mol Fe 3 O 4 => mol O ( trong oxit) = 4. mol Fe 3 O 4  3 4 ( ongxit) 2 2.4 HCl O tr Fe O H n n n n + = = = = Ráp số zô là xong !  V = 2,32 .4.2 0,08 232 = => Chọn C Câu 1. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml. Hướng dẫn giải: Áp dụng hệ thức công thức trên ta có: V = 3,33 2,13 1 .2. 0,075 75 16 2 Ýtl ml − = = => Chọn C V. DẠNG 5. Muối tác dụng với axit 1. CÔNG THỨC 11. Muối cacbonat + ddHCl → Muối clorua + CO 2 + H 2 O (R n+ , 2- 3 CO ) + 2HCl → (R n+ , 2Cl – ) + CO 2 + H 2 O 2 11. CO m m n = + muoái clorua muoái cacbonat (29) Bài 1. Nung m (g) hỗn hợp X gồm 2 muối carbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị 2. Sau một thời gian thu được 3,36 lit CO 2 (đkc) còn lại hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thì thu được ddC và khí D. Phần dung dịch C cô cạn thu 32,5g hỗn hợp muối khan. Cho khí D thoát ra hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 15g kết tủa. Tính m. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (11),ta có: m = 32,5 – 11. (3,36/22,4 + 15/100) = 29,2 gam. 2. CÔNG THỨC 12. Muối cacbonat + H 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + CO 2 + H 2 O (R n+ , 2- 3 CO ) + H 2 SO 4 → (R n+ , 2- 4 SO ) + CO 2 + H 2 O 2 36. CO m m n = + muoái sunfat muoái cacbonat (30) Bài 1. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (12),ta có: 3. CÔNG THỨC 13. Muối sunfit + ddHCl → Muối clorua + SO 2 + H 2 O ( R + 80) gam m = 9gam → ∆ ↓ (R + 71) gam 1 mol 2 9. SO m m n = − muoái clorua muoái sunfit (31) Bài 1. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (13),ta có: 4. CÔNG THỨC 14. Muối sunfit + ddH 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + SO 2 + H 2 O (R n+ , 2- 3 SO ) + H 2 SO 4 → (R n+ , 2 4 SO − ) + SO 2 + H 2 O 5 Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) 2 16. SO m m n = + muoái sunfat muoái sunfit (32) VII. DẠNG 7. Oxit tác dụng với chất khử TH 1. Oxit + CO : PTHH TQ: R x O y + yCO → xR + yCO 2 (1) R là những kim loại sau Al. Phản ứng (1) có thể viết gọn như sau: [O] oxit + CO → CO 2 Suy ra : m R = m oxit – m [O]oxit TH 2. Oxit + H 2 : PTHH TQ: R x O y + yH 2 → xR + yH 2 O (2) R là những kim loại sau Al. Chú ý : Phản ứng (2) có thể viết gọn như sau: [O] oxit + H 2 → H 2 O Suy ra : m R = m oxit – m [O]oxit TH 3. Oxit + Al (phản ứng nhiệt nhôm) : PTHH TQ: 3R x O y + 2yAl → 3xR + yAl 2 O 3 (3) Chú ý : Phản ứng (3) có thể viết gọn như sau: 3[O] oxit + 2Al → Al 2 O 3 Suy ra : m R = m oxit – m [O]oxit VẬY cả 3 trường hợp có CT chung: 2 2 2 [O]/oxit CO H CO H O R oxit [O]/oxit n = n = n = n = n m = m - m Bài 1. Để khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp Fe, FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 cần vừa đủ 2,24 lít CO(đktc). Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là: A. 15g. B. 16g. C. 18g. D. 15,3g. Áp dụng hệ thức (17),ta có: m = 17,6 – 0,1.16 = 16 gam ⇒ Đáp án B. Bài 2. ( Trích đề ĐH – 2008). Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H 2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe 3 O 4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (17),ta có: V = 0,32 .22,4 0,448 16 = => Chọn A Bài 3. ( Trích đề CĐ – 2008). Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là A.1,12 B.0,896 C.0,448 D.0,224 Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (17),ta có V = 4 .22,4 0,896 100 Ýtl= => Chọn B VIII. DẠNG 8. kim loại + H 2 O hoặc axit hoặc dd kiềm hoặc dd NH 3 giải phóng khí H 2 2 KL H a. n = 2 n Ví dụ: 3 Al + → ddNaOH 2H 2 2 Zn + → 3 ddNH 2H 2 hay Zn + → 3 ddNH H 2 Bài 1. (Đề ĐH khối B – 2007). Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H 2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (18),ta có: 1,67.22,4 55,67 0,672 M = = => Chọn D Bài 2. (Đề ĐH– 2008).Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H 2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2. Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (18),ta có: m = 8,96 1 .2. .27 5,4 22,4 4 gam= => chọn B 6 . Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) TÓM TẮT CÁC DẠNG TOÁN THI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI ♣. . Yêu cầu. Tính : 1.Thể tích khí CO 2 .Thường có 2 ĐS. ĐS 1: 2 (min)CO n n ↓ = ( 10 ) 1 Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất có lợi) ĐS 2: 2 ( ax)CO m OH n n n − ↓ = − ( 11. Ráp số zô là … Xong ! Lưu ý Với khí NO 2 thì ta có : m Fe = 2 56 ( 8 ) 80 hhA NO m n + ( 16 ) 3. Dạng 3. Sắt phản ứng với dung dịch AgNO 3 2 Một số phương pháp giải nhanh hóa vô cơ 12(xem rất
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số PP+ Công thức giải nhanh hóa vô cơ(xem rất có lợi), Một số PP+ Công thức giải nhanh hóa vô cơ(xem rất có lợi), Một số PP+ Công thức giải nhanh hóa vô cơ(xem rất có lợi)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay